• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật bảo vệ môi trường


 

Quyết định 1224/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý tỉnh Thanh Hóa

Tải về Quyết định 1224/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1224/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG CẦN PHẢI XỬ LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 04/2003/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền quyết định danh mục và biện pháp xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;

Căn cứ Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 03/07/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;

Xét đề nghị tại Công văn số 68/CV-BV ngày 25/02/2013 của Bệnh viện 71 Trung ương về việc báo cáo tình hình gây ô nhiễm chất thải rắn nghiêm trọng tại Bệnh viện;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 209/TTr-STNMT ngày 05/4/2013; của Sở Y tế tại Công văn số 480/SYT-NVY ngày 02/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan chỉ đạo hướng dẫn Bệnh viện 71 Trung ương xây dựng dự án xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; thẩm định, trình duyệt theo qui định; đấu mới với các bộ, ngành Trung ương tranh thủ các nguồn vốn để triển khai thực hiện dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, UBND thành phố Thanh Hóa, Giám đốc Bệnh viện 71 trung ương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Bộ TN&MT; Bộ Y tế (để BC);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để BC);
- Lưu: VT, Pg NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

DANH MỤC

CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG CẦN PHẢI XỬ LÝ.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh).

TT

Tên cơ s

Địa chỉ

Cơ quan quản lý trực tiếp

Cơ quan phê duyệt Báo cáo ĐTM hoặc Đăng ký CKBVMT

Lý do đưa vào danh mục

Thời gian thực hiện

Biện pháp
xử lý

1

Bệnh viện 71 Trung ương

Xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa

Bộ Y tế

UBND tỉnh Thanh Hóa

Chất thải rắn của Bệnh viện được chôn lấp trong khuôn viên của Bệnh viện gây ô nhiễm môi trường đất; mẫu đất tại khu vực chôn lấp chất thải rắn có các thông số môi trường: As cao hơn QCVN cho phép (QCVN 03:2008/BTNMT) 53,6 lần, Cd cao hơn QCVN cho phép 25 lần.

2013-2014

Xây dựng công trình thu gom, xử lý chất thải rắn Y tế.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1224/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 15/04/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1224/QĐ-UBND

97

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236772