• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 1224/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành đến hết ngày 31/12/2013

Tải về Quyết định 1224/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1224/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG BAN HÀNH ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số: 114/TTr-STP ngày 28 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành đến hết ngày 31/12/2013, bao gồm:

1. Danh mục tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng hệ thống hóa của các lĩnh vực do HĐND, UBND tỉnh ban hành đến hết ngày 31/12/2013;

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc từng lĩnh vực do HĐND, UBND tỉnh ban hành đến hết ngày 31/12/2013;

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc từng lĩnh vực do HĐND, UBND tỉnh ban hành đến hết ngày 31/12/2013;

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc từng lĩnh vực do HĐND, UBND tỉnh ban hành đến hết ngày 31/12/2013;

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Điều 1:

1. Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh; trang thông tin điện tử của các sở, ban ngành thuộc tỉnh; đăng Công báo Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần do HĐND, UBND tỉnh ban hành đến hết ngày 31/12/2013 theo quy định pháp luật;

2. Căn cứ Danh mục văn bản tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định này; các sở, ban, ngành có liên quan khẩn trương soạn thảo, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất đưa danh mục các văn bản nêu tại khoản 2, Điều 2 Quyết định này vào nội dung điều chỉnh chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật 06 tháng cuối năm 2014 của UBND tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp;
- Cục kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía nam - BTP;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến


DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC lĩnh vực QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HĐND, UBND TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2014)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1

Quyết định

133/2003/QĐ-UB ngày 18/9/2003

Về việc phê duyệt phương án khu phố đi bộ tại thành phố Đà Lạt.

01/11/2003

 

2

Quyết định

215/2005/QĐ-UBND ngày 24/11/2005

Về việc điều chỉnh chỉ giới đường đỏ (lộ giới) đường Yersin, thành phố Đà Lạt.

03/12/2005

 

3

Quyết định

19/2007/QĐ-UBND ngày 27/4/2007

Ban hành quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

06/05/2007

 

4

Quyết định

12/2009/QĐ-UBND ngày 04/3/2009

Ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại, xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

13/3/2009

 

5

Quyết định

22/2009/QĐ-UBND ngày 08/6/2009

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng.

17/6/2009

 

6

Quyết định

56/2009/QĐ-UBND ngày 15/06/2009

Ban hành quy định công tác bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

24/6/2009

 

7

Quyết định

102/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009

Về việc ban hành quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương.

27/12/2009

 

8

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND ngày 22/3/2011

Ban hành quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố Bảo Lộc.

31/3/2011

 

9

Quyết định

13/2011/QĐ-UBND ngày 04/4/2011

Ban hành quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thị trấn Lộc Thắng - huyện Bảo Lâm.

13/4/2011

 

10

Quyết định

49/2011/QĐ-UBND ngày 25/8/2011

Về việc ban hành Đề án sử dụng hợp lý quỹ biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố Đà Lạt.

03/9/2011

 

11

Quyết định

53/2011/QĐ-UBND ngày 26/9/2011

Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

05/10/2011

 

12

Chỉ thị

06/2012/CT-UBND ngày 23/10/2012

Về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây dựng nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

01/11/2012

 

13

Quyết định

25/2013/QĐ-UBND ngày 29/5/2013

Ban hành quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

07/06/2013

 

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Chỉ thị

19/2003/CT-UB ngày 03/9/2003

Về việc tiếp tục đẩy mạnh giải quyết đất sản xuất và đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

03/09/2003

 

2

Chỉ thị

09/2006/CT-UBND ngày 04/8/2006

Về việc tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước và đất đai trong vùng đồng bào dân tộc.

13/8/2006

 

3

Quyết định

54/2006/QĐ-UBND ngày 18/8/2006

Về việc ban hành quy định về chuyển nhượng, cho thuê đất trong vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

27/8/2006

 

4

Quyết định

08/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008

Về việc quy định diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn Lâm Đồng.

23/3/2008

 

5

Quyết định

19/2010/QĐ-UBND ngày 08/6/2010

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường.

17/6/2010

Hết hiệu lực một phần: bởi Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của UBND tỉnh.

6

Quyết định

44/2010/QĐ-UBND ngày 09/12/2010

Về việc ban hành quy định về cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin giữa các cơ quan trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và quản lý hồ sơ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

18/12/2010

 

7

Chỉ thị

09/2010/CT-UBND ngày 21/12/2010

Về tăng cường công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

30/12/2010

 

8

Chỉ thị

04/2011/CT-UBND ngày 22/3/2011

Về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

31/3/2011

 

9

Quyết định

42/2011/QĐ-UBND ngày 05/8/2011

Về việc quy định hạn mức đất ở và hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn, ao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

14/8/2011

 

10

Quyết định

36/2012/QĐ-UBND ngày 20/8/2012

Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

01/9/2012

 

11

Nghị quyết

89/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về việc thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020.

14/12/2013

 

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Chỉ thị

07/2004/CT-UB ngày 24/3/2004

Về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và thực hiện quy hoạch sử dụng đất dọc theo các tuyến đường mới mở, nâng cấp.

24/3/2004

 

2

Chỉ thị

07/2006/CT-UBND ngày 13/6/2006

Về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn phá rừng làm rẫy, khai thác rừng trái phép.

22/6/2006

 

3

Quyết định

68/2006/QĐ-UBND ngày 10/11/2006

Về việc phê duyệt định mức dự toán công trình lâm sinh của một số loài cây trồng rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

19/11/2006

 

4

Quyết định

04/2007/QĐ-UBND ngày 14/02/2007

Về việc ban hành quy định về loài cây mục đích, áp dụng tiêu chí về trữ lượng hoặc mật độ cây để cải tạo rừng nghèo kiệt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

23/2/2007

 

5

Quyết định

31/2007/QĐ-UBND ngày 10/9/2007

Ban hành quy định về kỹ thuật làm giảm vật liệu cháy trong phòng cháy rừng thông ở Lâm Đồng.

19/9/2007

 

6

Quyết định

50/2008/QĐ-UBND ngày 07/11/2008

Về việc ban hành quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống.

16/11/2008

 

7

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND ngày 04/3/2009

Về việc ban hành quy chế phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn trong công tác bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và phòng cháy, chữa cháy rừng.

13/3/2009

 

8

Quyết định

66/2009/QĐ-UBND ngày 22/07/2009

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng.

31/7/2009

Hết hiệu lực một phần, bởi Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng

9

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND ngày 10/02/2010

Về việc quy định tiêu chuẩn cây giống xuất vườn ươm của một số loại rau, hoa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

19/02/2010

 

10

Quyết định

18/2010/QĐ-UBND ngày 01/6/2010

Về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thu hút đầu tư về rừng và đất lâm nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng.

10/6//2010

 

11

Quyết định

22/2010/QĐ-UBND ngày 05/7/2010

Ban hành quy chế giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn, buôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

14/7/2010

 

12

Quyết định

39/2010/QĐ-UBND ngày 04/11/2010

Ban hành quy chế quản lý và trình tự, thủ tục đầu tư hoạt động sản xuất chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

13/11/2010

 

13

Quyết định

45/2010/QĐ-UBND ngày 09/12/2010

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng.

18/12/2010

 

14

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011

Ban hành quy định tiêu chuẩn cây giống xuất vườn ươm của một số cây công nghiệp, cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

04/02/2011

 

15

Quyết định

39/2011/QĐ-UBND ngày 28/7/2011

Bổ sung cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng.

06/8/2011

 

16

Quyết định

58/2011/QĐ-UBND ngày 02/11/2011

Về việc ban hành quy chế đấu thầu, đấu giá trong khai thác gỗ cây đứng tại Lâm Đồng.

11/11/2011

 

17

Chỉ thị

01/2013/CT-UBND ngày 17/01/2013

Về việc tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch bệnh.

31/01/2013

 

18

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND ngày 18/01/2013

Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khi Nhà nước thu hồi đất.

27/01/2013

 

19

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND ngày 08/2/2013

Về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Lâm nghiệp xã.

17/2/2013

 

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1

Quyết định

14/2010/QĐ-UBND ngày 06/5/2010

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng.

15/5/2010

 

2

Nghị quyết

152/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - Xã hội 5 năm 2011- 2015.

17/12/2010

 

3

Quyết định

56/2011/QĐ-UBND ngày 26/10/2011

Về việc ban hành bản quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách tập trung Nhà nước giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

04/11/2011

 

4

Nghị quyết

74/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Về cơ chế huy động các nguồn lực và tỷ lệ hỗ trợ của ngân sách nhà nước để xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

21/07/2013

 

5

Quyết định

51/2013/QĐ-UBND ngày 28/10/2013

Ban hành quy chế phối hợp hậu kiểm doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

06/11/2013

 

6

Nghị quyết

84/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - Xã hội năm 2014.

14/12/2013

 

LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1

Quyết định

181/2004/QĐ-UB ngày 04/10/2004

Ban hành quy chế giải báo chí tỉnh Lâm Đồng.

04/10/2004

 

2

Chỉ thị

10/2011/CT-UBND ngày 19/12/2011

Về việc đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

28/12/2011

 

3

Chỉ thị

04/2012/CT-UBND ngày 21/5/2012

Về việc tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

30/5/2012

 

4

Chỉ thị

04/2013/CT-UBND ngày 15/11/2013

Về việc tăng cường quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

24/11/2013

 

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1

Chỉ thị

22/CT-UB ngày 06/9/1994

Tăng cường biện pháp bảo vệ quản lý, sử dụng di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh

06/9/1994

 

2

Quyết định

11/1999/QĐ-UB ngày 06/3/1999

Ban hành quy định thực hiện nếp sống văn hóa trong các cơ sở khám chữa bệnh.

20/3/1999

 

3

Nghị quyết

28/2002/NQ-HĐND ngày 30/01/2002

Về đặt tên đường chưa có tên và trao đổi tên đường có tên trùng lắp trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

30/01/2002

 

4

Nghị quyết

48/NQ-HĐND.KVI ngày 12/12/2003

Đặt mới tên đường của Thành phố Đà Lạt

12/12/2003

 

5

Nghị quyết

35/2005/NQ-HĐND ngày 29/7/2005

Đặt tên đường của thị trấn Liên Nghĩa - huyện Đức Trọng; thị trấn Di Linh - huyện Di Linh; thị trấn Thạnh Mỹ và thị trấn D'Ran - huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng.

07/8/2005

 

6

Nghị quyết

73/2007/NQ-HĐND ngày 20/7/2007

Về việc đặt tên, đổi đường phố tại thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương.

29/7/2007

 

7

Nghị quyết

118/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008

Về việc đặt tên, đổi tên đường tại thị trấn Đinh Văn và thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà.

20/12/2008

 

8

Nghị quyết

119/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008

Về việc đặt tên đường tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm.

20/12/2008

 

9

Nghị quyết

120/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008

Về việc đặt tên đường tại thị xã Bảo Lộc.

20/12/2008

 

10

Chỉ thị

06/2011/CT-UBND ngày 03/6/2011

Về đẩy mạnh công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

12/6/2011

 

11

Nghị quyết

36/2011/NQ-HĐND ngày 02/12/2011

Về đặt tên đường quanh hồ Xuân Hương thành phố Đà Lạt.

11/12/2012

 

12

Quyết định

27/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012

Về việc ban hành quy chế công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" và tương đương.

06/07/2012

 

13

Quyết định

39/2012/QĐ-UBND ngày 31/8/2012

Ban hành quy chế xét công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

09/9/2012

 

14

Quyết định

53/2013/QĐ-UBND ngày 19/11/2013

Ban hành quy định về quản lý, bảo vệ, đầu tư khai thác di tích, danh lam thắng cảnh tỉnh Lâm Đồng.

28/11/2013

 

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

1

Quyết định

32/2008/QĐ-UBND ngày 07/8/2008

Công bố danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2008 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020 của tỉnh Lâm Đồng.

16/8/2008

 

2

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND ngày 15/01/2010

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng.

24/01/2010

 

3

Quyết định

29/2010/QĐ-UBND ngày 15/9/2010

Về việc ban hành chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2015.

24/9/2010

 

4

Quyết định

25/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012

Về việc ban hành quy định xét tặng danh hiệu Nghệ nhân tỉnh Lâm Đồng trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp.

06/7/2012

 

5

Quyết định

43/2013/QĐ-UBND ngày 12/9/2013

Ban hành quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

21/9/2013

 

6

Quyết định

52/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013

Ban hành quy chế quản lý hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

08/11/2013

 

LĨNH VỰC AN NINH, QUỐC PHÒNG

1

Quyết định

143/QĐ-UB ngày 05/4/1982

Ban hành bàn quy chế bảo vệ đập và hồ Đa Nhim.

5/4/1982

 

2

Chỉ thị

48/1998/CT-UBND ngày 28/10/1998

Về việc vận động toàn dân tham gia phòng chống tệ nạn mại dâm và các hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên.

28/10/1998

 

3

Chỉ thị

06/2003/CT-UB ngày 18/3/2003

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

18/3/2003

 

4

Quyết định

56/2003/QĐ-UB ngày 29/4/2003

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hậu cần - Kỹ thuật khu vực phòng thủ tỉnh Lâm Đồng.

29/4/2003

 

5

Chỉ thị

23/2003/CT-UB ngày 16/10/2003

Soạn thảo kế hoạch xây dựng, huy động và tiếp nhận lực lượng dự bị động viên.

16/10/2003

 

6

Quyết định

50/2004/QĐ-UB ngày 26/3/2004

Tổ chức xây dựng lực lượng dân quân luân phiên thường trực ở 11 xã, phường, thị trấn trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

26/3/2004

 

7

Chỉ thị

12/2004/CT-UB ngày 08/6/2004

Về đấu tranh xóa bỏ tổ chức phản động Fulro đang có dấu hiệu nhen nhóm, phục hồi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

08/06/2004

 

8

Chỉ thị

25/2004/CT-UB ngày 30/11/2004

Triển khai thực hiện Nghị định số 119/CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng trong tình hình mới.

30/11/2004

 

9

Quyết định

60/2006/QĐ-UBND ngày 08/9/2006

Ban hành quy chế giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác Quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng.

17/9/2006

 

10

Chỉ thị

03/2008/CT-UBND ngày 14/02/2008

Về công tác phòng, chống khủng bố trong tình hình mới.

23/02/2008

 

11

Quyết định

41/2008/QĐ-UBND ngày 16/9/2008

Ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Lâm Đồng.

25/9/2008

 

12

Quyết định

16/2009/QĐ-UBND ngày 31/3/2009

Quy định danh mục khu vực cấm, địa điểm cấm thuộc phạm vi bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

31/3/2009

 

13

Chỉ thị

10/2010/CT-UBND ngày 22/12/2010

Về việc triển khai thực hiện các quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

31/12/2010

 

14

Chỉ thị

05/2011/CT-UBND ngày 31/5/2011

Về việc thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2006/NĐ-CP ngày 04/12/2006 của Chính phủ về quy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ vành đai an toàn các kho đạn dược, vật liệu nổ, nhà máy sản xuất đạn dược, vật liệu nổ do Bộ quốc phòng quản lý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

09/06/2011

 

15

Chỉ thị

22/2012/CT-UBND ngày 04/6/2012

Về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới.

13/6/2012

 

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

Nghị quyết

40/2003/NQ-HĐND ngày 19/07/2003

Về các giải pháp kìm hãm, tiến tới giảm dần tai nạn giao thông, duy trì bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong năm 2003 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

19/7/2003

 

2

Quyết định

56/2008/QĐ-UBND ngày 15/12/2008

Ban hành quy định về điều kiện an toàn đối với hoạt động của phương tiện thủy thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người, hoặc bè.

24/12/2008

 

3

Chỉ thị

02/2010/CT-UBND ngày 15/01/2010

Về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

24/01/2010

 

4

Nghị quyết

16/2011/NQ-HĐND ngày 31/8/2011

Thông qua quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

09/09/2011

 

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

1

Chỉ thị

10/2005/CT-UBND ngày 07/6/2005

Về việc triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

16/6/2005

 

2

Chỉ thị

12/2006/CT-UBND ngày 19/10/2006

Triển khai thực hiện Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

28/10/2006

 

3

Chỉ thị

13/2006/CT-UBND ngày 10/11/2006

Triển khai thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

19/11/2006

 

4

Chỉ thị

11/2008/CT-UBND ngày 18/11/2008

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân.

27/11/2008

 

5

Chỉ thị

01/2010/CT-UBND ngày 01/4/2010

Về việc tổ chức sinh hoạt "Ngày pháp luật" cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

10/4/2010

 

6

Chỉ thị

04/2010/CT-UBND ngày 06/9/2010

Về việc triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

15/9/2010

 

7

Chỉ thị

06/2010/CT-UBND ngày 17/9/2010

Triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

26/9/2010

 

8

Quyết định

20/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2010

Về việc công chứng, chứng thực và chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản từ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn sang các tổ chức hành nghề công chứng.

03/6/2010

 

9

Chỉ thị

01/2012/CT-UBND ngày 05/01/2012

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

14/01/2012

 

10

Quyết định

24/2012/QĐ-UBND ngày 15/6/2012

Về việc ban hành quy chế bán đấu giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

24/6/2012

 

11

Quyết định

29/2012/QĐ-UBND ngày 19/7/2012

Về việc ban hành quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

28/7/2012

 

12

Quyết định

41/2012/QĐ-UBND ngày 20/9/2012

Về việc ban hành quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

29/9/2012

 

13

Quyết định

29/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Ban hành quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

07/7/2013

 

14

Quyết định

32/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Ban hành quy định trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành; kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

07/7/2013

 

15

Quyết định

40/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.

09/9/2013

 

16

Chỉ thị

05/2013/CT-UBND ngày 22/11/2013

Về việc triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

01/12/2013

 

LĨNH VỰC THANH TRA

1

Quyết định

78/2009/QĐ-UBND ngày 23/9/2009

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng.

02/10/2009

 

2

Chỉ thị

08/2011/CT-UBND ngày 28/9/2011

Về việc triển khai thi hành Luật Thanh tra năm 2010 và củng cố đội ngũ Cán bộ công chức ngành Thanh tra Lâm Đồng.

07/10/2011

 

3

Chỉ thị

05/2012/CT-UBND ngày 05/10/2012

Chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

14/10/2012

 

4

Chỉ thị

03/2013/CT-UBND ngày 05/9/2013

Về việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra và quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh.

14/9/2013

 

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

Quyết định

83/2003/QĐ-UB ngày 14/07/2003

Ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt quyết định phê duyệt dự án cho vay vốn từ quỹ giải quyết việc làm địa phương.

14/07/2003

 

2

Quyết định

02/2007/QĐ-UBND ngày 19/01/2007

Ban hành quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn Đáp nghĩa tỉnh Lâm Đồng.

28/01/2007

 

3

Quyết định

81/2009/QĐ-UBND ngày 26/10/2009

Ban hành quy chế quản lý kinh phí chi thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

04/11/2009

 

4

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011

Về việc quy định mức giảm giá vé tham quan, giá dịch vụ; trợ cấp xã hội; mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

29/4/2011

 

5

Quyết định

38/2011/QĐ-UBND ngày 26/7/2011

Về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

04/8/2011

 

6

Quyết định

59/2011/QĐ-UBND ngày 03/11/2011

Về việc quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

12/11/2011

 

7

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND ngày 02/4/2013

Về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ sản xuất tại các xã nghèo theo chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đến năm 2015.

11/4/2013

 

8

Quyết định

56/2013/QĐ-UBND ngày 05/12/2013

Ban hành quy định hỗ trợ các doanh nghiệp và hợp tác xã đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

14/12/2013

 

LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI

1

Chỉ thị

10/2008/CT-UBND ngày 07/10/2008

Tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội.

16/10/2008

 

LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1

Quyết định

148/2005/QĐ-UBND ngày 18/8/2005

Giao nhiệm vụ cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) của tỉnh Lâm Đồng.

27/8/2005

 

2

Quyết định

01/2007/QĐ-UBND ngày 19/01/2007

Ban hành quy định về hoạt động thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Lâm Đồng.

28/01/2007

 

3

Quyết định

88/2009/QĐ-UBND ngày 07/12/2009

Ban hành quy định trách nhiệm quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

16/12/2009

Hết hiệu lực 1 phần (Bởi Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

4

Quyết định

31/2011/QĐ-UBND ngày 22/6/2011

Về việc Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoa Đà Lạt.

01/07/2011

 

LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

1

Chỉ thị

09/2008/CT-UBND ngày 05/9/2008

Về việc tiếp tục triển khai Chương trình hành động về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

14/9/2008

 

2

Quyết định

38/2012/QĐ-UBND ngày 31/8/2012

Ban hành quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

09/9/2012

 

3

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND ngày 19/3/2013

Ban hành quy định về tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

28/3/2013

 

4

Quyết định

21/2013/QĐ-UBND ngày 09/4/2013

Ban hành quy định về việc cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài.

18/4/2013

 

5

Quyết định

33/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013

Ban hành quy định về việc quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức tỉnh Lâm Đồng.

28/7/2013

 

6

Quyết định

44/2013/QĐ-UBND ngày 12/9/2013

Ban hành quy định về việc tiếp và làm việc với các đoàn nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

21/9/2013

 

LĨNH VỰC NỘI VỤ

1

Quyết định

121/2000/QĐ-UB ngày 14/11/2000

Giải thể và chuyển giao nhiệm vụ của một số tổ chức đã được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh.

14/11/2000

 

2

Quyết định

07/2001/QĐ-UB ngày 09/2/2001

Về việc điều chỉnh Quyết định 121/2000/QĐ-UB của UBND tỉnh Lâm Đồng về Giải thể và chuyển giao nhiệm vụ của một số tổ chức đã được thành lập theo Quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng

09/02/2001

 

3

Nghị quyết

31/2002/NQ-HĐND ngày 18/7/2002

Thành lập các xã mới thuộc huyện Lâm Hà, huyện Đạ Huoai, huyện Đạ Tẻh và huyện Cát Tiên thuộc tỉnh.

18/07/2002

 

4

Chỉ thị

14/2003/CT-UB ngày 06/6/2003

Thực hiện Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo

06/06/2003

 

5

Chỉ thị

25/2003/CT-UB ngày 07/11/2003

Thực hiện Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

07/11/2003

 

6

Quyết định

181/2003/QĐ-UB ngày 30/12/2003

Bổ sung nhiệm vụ của Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng tại chức tỉnh Lâm Đồng.

30/12/2003

 

7

Quyết định

123/2004/QĐ-UB ngày 22/7/2004

Đổi tên Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng thành Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

01/08/2004

 

8

Nghị quyết

12/2004/NQ-HĐND-KVII ngày 29/7/2004

Thành lập xã Đạ Rsal thuộc huyện Lâm Hà và xã Đạ Nhim thuộc huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

29/07/2004

 

9

Nghị quyết

13/2004/NQ-HĐND-KVII ngày 29/7/2004

Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lạc Dương và huyện Lâm Hà để thành lập huyện Đam Rông tỉnh Lâm Đồng.

29/07/2004

 

10

Quyết định

155/2004/QĐ-UB ngày 19/8/2004

Ban hành quy định tạm thời về học tiếng dân tộc thiểu số theo hình thức tự học có hướng dẫn.

19/08/2004

 

11

Quyết định

176/2004/QĐ-UB ngày 30/9/2004

Thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lâm Đồng.

01/10/2004

 

12

Quyết định

42/2005/QĐ-UB ngày 28/02/2005

Hỗ trợ đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý khi được điều động, luân chuyển.

Được tính từ ngày ký quyết định điều động, luân chuyển của cấp có thẩm quyền theo Nghị quyết 26/NQ-TU ngày 24/12/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý

 

13

Quyết định

144/2005/QĐ-UBND ngày 12/8/2005

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Vườn Quốc gia BiDoup - Núi Bà tỉnh Lâm Đồng.

12/08/2005

 

14

Quyết định

17/2006/QĐ-UBND ngày 29/3/2006

Sửa đổi mục A, phần II phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-UB ngày 14/01/1983 của UBND tỉnh Lâm Đồng về phương án chữ Kơho.

07/04/2006

 

15

Quyết định

37/2006/QĐ-UBND ngày 21/6/2006

Về việc ban hành quy chế hoạt động của tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

30/06/2006

Hết hiệu lực một phần (Chương I, II của Quyết định 37/2006/QĐ-UBND) và thực hiện theo Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

16

Quyết định

57/2006/QĐ-UBND ngày 30/8/2006

Ban hành chương trình dạy tiếng Kơ ho (có chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác vùng dân tộc Kơ ho của tỉnh Lâm Đồng.

09/09/2006

 

17

Quyết định

15/2007/QĐ-UBND ngày 10/4/2007

Về việc phê duyệt Phương án chữ viết tiếng Chu Ru.

19/04/2007

 

18

Quyết định

22/2007/QĐ-UBND ngày 08/6/2007

Ban hành tài liệu dạy và học tiếng Kơ Ho (có chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác vùng dân tộc KơHo của tỉnh Lâm Đồng.

17/06/2007

 

19

Nghị quyết

101/2008/NQ-HĐND ngày 11/7/2008

Thông qua đề án thành lập xã Trạm Hành thành phố Đà Lạt, xã Đa Quyn huyện Đức Trọng, xã Tân Lâm huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

20/07/2008

 

20

Nghị quyết

103/2008/NQ-HĐND ngày 11/7/2008

Thông qua Đề án thành lập Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng

20/07/2008

 

21

Quyết định

35/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008

Thành lập Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng.

07/09/2008

 

22

Quyết định

23/2009/QĐ-UBND ngày 08/6/2009

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải, tỉnh Lâm Đồng.

17/6/2009

 

23

Quyết định

73/2009/QĐ-UBND ngày 04/9/2009

Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức và biên chế Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế, tỉnh Lâm Đồng.

13/9/2009

 

24

Quyết định

75/2009/QĐ-UBND ngày 15/9/2009

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và chế độ hoạt động của Chi cục Quản lý thị trường, tỉnh Lâm Đồng.

24/09/2009

 

25

Quyết định

76/2009/QĐ-UBND ngày 15/9/2009

Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức và biên chế Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng.

01/01/2010

 

26

Quyết định

103/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

02/01/2010

 

27

Quyết định

104/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

02/01/2010

 

28

Quyết định

105/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009

Ban hành chương trình dạy tiếng Mạ (có chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác vùng dân tộc Mạ của tỉnh Lâm Đồng.

02/01/2010

 

29

Quyết định

106/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009

Ban hành chương trình dạy tiếng Chu ru (có chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác vùng dân tộc Chu ru của tỉnh Lâm Đồng.

02/01/2010

 

30

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND ngày 22/01/2010

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng.

31/01/2010

 

31

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND ngày 06/05/2010

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng.

15/5/2010

Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 30/1/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

32

Quyết định

13/2010/QĐ-UBND ngày 06/5/2010

Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi Cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng.

15/5/2010

 

33

Quyết định

19/2010/QĐ-UBND ngày 08/6/2010

Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng

17/6/2010

 

34

Quyết định

20/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng.

20/06/2010

 

35

Quyết định

23/2010/QĐ-UBND ngày 19/7/2010

Ban hành quy định Chương trình đào tạo giáo viên dạy tiếng Chu Ru (có chữ viết) của tỉnh Lâm Đồng.

28/07/2010

 

36

Quyết định

26/2010/QĐ-UBND ngày 10/8/2010

Về việc ban hành quy định Chương trình đào tạo giáo viên dạy tiếng K'Ho (có chữ viết) của tỉnh Lâm Đồng.

19/08/2010

 

37

Quyết định

31/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban thi đua - Khen thưởng tỉnh, trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng.

20/9/2010

 

38

Quyết định

43/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010

Về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Chi cục Văn thư lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng.

12/12/2010

 

39

Nghị quyết

159/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010

Về việc thành lập Phòng Dân tộc các huyện và thành phố thuộc tỉnh.

17/12/2010

 

40

Quyết định

19/2011/QĐ-UBND ngày 06/5/2011

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh thuộc Sở Nội Vụ tỉnh Lâm Đồng.

15/05/2011

 

41

Quyết định

32/2011/QĐ-UBND ngày 23/6/2011

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Lâm Đồng.

02/07/2011

 

42

Quyết định

40/2011/QĐ-UBND ngày 29/7/2011

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng.

07/08/2011

 

43

Quyết định

44/2011/QĐ-UBND ngày 10/8/2011

Về việc ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

19/08/2011

 

44

Quyết định

52/2011/QĐ-UBND ngày 22/9/2011

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng.

01/10/2011

 

45

Quyết định

57/2011/QĐ-UBND ngày 01/11/2011

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng.

10/11/2011

 

46

Quyết định

64a/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y tỉnh Lâm Đồng.

30/11/2011

 

47

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND ngày 30/01/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 06/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng.

08/02/2012

 

48

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.

04/04/2012

 

49

Quyết định

40/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012

Về việc tổ chức làm việc ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

28/09/2012

 

50

Quyết định

42/2012/QĐ-UBND ngày 20/9/2012

Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá, phân loại chất lượng chính quyền cơ sở

29/09/2012

 

51

Quyết định

43/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012

Quy định mức thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

28/10/2012

 

52

Quyết định

46/2012/QĐ-UBND ngày 14/11/2012

Ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các phòng, ban, chi cục và tương đương trở xuống thuộc Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng.

23/11/2012

 

53

Quyết định

06/2013/QĐ-UBND ngày 22/02/2013

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hạt Kiểm lâm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

03/03/2013

 

54

Quyết định

23/2013/QĐ-UBND ngày 17/5/2013

Sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 08/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

26/5/2013

 

55

Quyết định

34/2013/QĐ-UBND ngày 26/7/2013

Ban hành về quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

04/08/2013

 

56

Quyết định

42/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 08/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

19/09/2013

 

57

Quyết định

55/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2013

Về việc ban hành quy định "Phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lâm Đồng".

05/12/2013

 

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

1

Quyết định

998/QĐ-UB ngày 05/12/1994

Thực hiện chế độ chính sách cho học sinh dân tộc đang theo học ở các trường chuyên nghiệp ngoài tỉnh.

01/01/1995

 

2

Quyết định

02/1999/QĐ-UB ngày 20/01/1999

Về việc quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lâm Đồng.

01/01/1999

 

3

Quyết định

175/1999/QĐ-UB ngày 27/12/1999

Bỏ phụ thu tiền điện.

Kỳ thu của tháng 01 năm 2000.

 

4

Quyết định

07/2000/QĐ-UB ngày 13/01/2000

Bãi bỏ các Quyết định về giá buồng phòng đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú khách du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

13/01/2000

 

5

Quyết định

27/2003/QĐ-UBND ngày 28/02/2003

Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc tỉnh Lâm Đồng.

01/03/2003

 

6

Quyết định

144/2003/QĐ-UB ngày 22/10/2003

Quy định mức thu học phí đối với các trường phổ thông bán công dân lập.

01/9/2003.

 

7

Nghị quyết

24/2005/NQ-HĐND.KVII ngày 01/02/2005

Về việc hỗ trợ đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý khi được điều động, luân chuyển.

10/02/2005

 

8

Nghị quyết

27/2005/NQ-HĐND.KVII ngày 01/02/2005

Quy định thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân cấp dưới.

10/02/2005

 

9

Quyết định

102/2005/QĐ-UB ngày 17/5/2005

Bổ sung đối tượng và mức thanh toán cước phí điện thoại di động và điện thoại công vụ tại nhà riêng đối với cán bộ lãnh đạo cơ quan hành chính sự nghiệp và đoàn thể.

Tháng 5/2005

 

10

Quyết định

185/2005/QĐ-UBND ngày 12/10/2005

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 02/1999/QĐ-UB ngày 20/01/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lâm Đồng.

12/10/2005

 

11

Quyết định

58/2006/QĐ-UBND ngày 30/8/2006

Về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

08/09/2006

 

12

Nghị quyết

59/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Lâm Đồng.

17/12/2006

 

13

Quyết định

05/2007/QĐ-UBND ngày 15/2/2007

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

24/02/2007

 

14

Quyết định

18/2007/QĐ-UBND ngày 20/4/2007

Về việc bãi bỏ một số điểm của Quyết định số 142/2002/QĐ-UB ngày 18/10/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phân cấp, ủy quyền quyết định xử lý tài sản và phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm tài sản đối với cơ quan thuộc tỉnh Lâm Đồng sử dụng nguồn Ngân sách nhà nước.

29/04/2007

 

15

Nghị quyết

77/2007/NQ-HĐND ngày 20/7/2007

Về việc thông qua Đề án phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản khác tại đơn vị sự nghiệp công lập do địa phương quản lý.

29/07/2007

 

16

Quyết định

43/2007/QĐ-UBND ngày 22/11/2007

Ban hành định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng.

01/12/2007

 

17

Nghị quyết

81/2007/NQ-HĐND ngày 5/12/2007

Về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tổng quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2006.

14/12/2007

 

18

Nghị quyết

83/2007/NQ-HĐND ngày 5/12/2007

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 29/2005/NQ-HĐND.VII ngày 01/02/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về huy động nhân dân đóng góp xây dựng trường lớp.

14/12/2007

 

19

Quyết định

12/2008/QĐ-UBND ngày 25/4/2008

Bâi bỏ một số quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thu hút

05/05/2008

 

20

Nghị quyết

102/2008/NQ-HĐND ngày 11/7/2008

Về phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp.

20/07/2008

 

21

Quyết định

30/2008/QĐ-UBND ngày 31/7/2008

Về phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp.

09/08/2008

 

22

Quyết định

40/2008/QĐ-UBND ngày 16/9/2008

Bãi bỏ khoản thu phí công đào huyệt và cho thuê xe mai táng đến các nghĩa trang trong phạm vi thành phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

25/09/2008

 

23

Quyết định

45/2008/QĐ-UBND ngày 22/9/2008

Không thu phí dự thi, phí xét tuyển đối với cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

01/10/2008

 

24

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009

Chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống lụt bão trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

14/02/2009

 

25

Quyết định

72/2009/QĐ-UBND ngày 04/09/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng.

13/9/2009

 

26

Nghị quyết

124/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009

Miễn lệ phí hộ tịch cho người Lào di cư sang Việt Nam đã được cấp phép cư trú ổn định và có nguyện vọng xin nhập quốc tịch Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

26/07/2009

 

27

Quyết định

79/2009/QĐ-UBND ngày 01/10/2009

Về việc miễn lệ phí hộ tịch cho người Lào di cư sang Việt Nam theo Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 12/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

10/10/2009

 

28

Nghị quyết

129/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

Về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2008.

19/12/2009

 

29

Nghị quyết

133/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

Về việc ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê, sửa chữa, bảo dưỡng, điều chuyển, thu hồi, thanh lý, bán, liên doanh, liên kết, cho thuê, tiêu hủy tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

19/12/2009

 

30

Nghị quyết

141/2010/NQ-HĐND ngày 8/7/2010

Về mức chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Lâm Đồng; mức chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và đối tượng khách trong nước được mời cơm tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Lâm Đồng.

17/07/2010

 

31

Nghị quyết

150/2010/NQ-HĐND ngày 20/9/2010

Quy định mức chi công tác phí và mức chi hội nghị tại các cơ quan, đơn vị tỉnh Lâm Đồng.

29/09/2010

 

32

Quyết định

40/2010/QĐ-UBND ngày 09/11/2010

Về việc điều chỉnh Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 12/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định cho vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

18/11/2010

 

33

Quyết định

41/2010/QĐ-UBND ngày 09/11/2010

Về việc ban hành quy định cho hộ nghèo vay vốn từ nguồn ngân sách địa phương.

18/11/2010

 

34

Nghị quyết

155/2010/NQ/HĐND ngày 8/12/2010

Về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2009.

17/12/2010

 

35

Nghị quyết

156/2010/NQ/HĐND ngày 8/12/2010

Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Lâm Đồng năm 2011.

17/12/2010

 

36

Nghị quyết

157/2010/NQ/HĐND ngày 8/12/2010

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương của tỉnh giai đoạn 2011- 2015.

17/12/2010

 

37

Nghị quyết

158/2010/NQ/HĐND ngày 8/12/2010

Về dự toán thu chi ngân sách năm 2011, phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp dưới năm 2011.

17/12/2010

 

38

Quyết định

14/2011/QĐ-UBND ngày 07/4/2011

Về việc bổ sung danh mục và biểu giá thu một phần viện phí tại cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

16/04/2011

 

39

Quyết định

17/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011

Ban hành quy chế quản lý, sử dụng phương tiện đi lại tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng quản lý.

29/04/2011

 

40

Quyết định

21/2011/QĐ-UBND ngày 12/5/2011

Về việc ban hành đơn giá hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn và nước mặt lục địa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

21/05/2011

 

41

Quyết định

28/2011/QĐ-UBND ngày 13/6/2011

Quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên khoáng sản và hệ số quy đổi một số loại tài nguyên khoáng sản để tính thuế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

22/06/2011

 

42

Quyết định

33/2011/QĐ-UBND ngày 28/6/2011

Về việc ban hành cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

07/07/2011

 

43

Nghị quyết

15/2011/NQ-HĐND ngày 31/8/2011

Về việc quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách tập trung Nhà nước giai đoạn 2012-2015.

01/01/2012

 

44

Nghị quyết

22/2011/NQ-HĐND ngày 31/8/2011

Về việc quyết định một số chế độ chính sách địa phương theo Luật Dân quân tự vệ.

01/01/2011

Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 87/2013/NQ- HĐND ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh Lâm Đồng

45

Quyết định

50/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011

Về việc ban hành tỷ lệ đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trả tiền hàng năm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

07/09/2011

Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND hết hiệu lực bởi Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 08/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã điều chỉnh

46

Quyết định

61/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011

Về miễn thu phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

13/11/2011

 

47

Nghị quyết

29/2011/NQ-HĐND ngày 02/12/2011

Phê chuẩn bổ sung quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2009.

11/12/2011

 

48

Nghị quyết

30/2011/NQ-HĐND ngày 02/12/2011

Về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2010.

11/12/2011

 

49

Nghị quyết

31/2011/NQ-HĐND ngày 02/12/2011

Về dự toán thu chi ngân sách năm 2012, phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp dưới năm 2012.

11/12/2011

 

50

Nghị quyết

33/2011/NQ-HĐND ngày 02/12/2011

Bổ sung số lượng, chế độ đối với Phó trưởng công an xã tại các xã trọng điểm và công an viên; bổ sung, sửa đổi một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và điều chỉnh kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố.

01/01/2012

Khoản 2 Điều 1 và Khoản 2, 3,4 Điều 2 Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND ngày 02/12/2012 hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 87/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh Lâm Đồng.

51

Nghị quyết

40/2011/NQ-HĐND ngày 02/12/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lâm Đồng.

01/01/2012

Khoân 1, 2, 3 Điều 9, Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND ngày 02/12/2011 hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 48/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012 Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

52

Nghị quyết

48/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

15/07/2012

 

53

Nghị quyết

49/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012

Quy định mức chi đặc thù đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

15/07/2012

 

54

Nghị quyết

50/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012

Về việc quy định mức chi hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức Chính trị - Xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

15/07/2012

 

55

Nghị quyết

51/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012

Quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

15/07/2012

 

56

Nghị quyết

52/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012

Về việc thông qua Biểu giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập tỉnh Lâm Đồng.

15/07/2012

 

57

Nghị quyết

53/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012

Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

15/07/2012

 

58

Quyết định

32/2012/QĐ-UBND ngày 08/8/2012

Về việc quy định chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với người nghiện ma túy, người bán dâm cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm 05 - 06 tỉnh Lâm Đồng.

17/08/2012

 

59

Nghị quyết

58/2012/NQ-HĐND ngày 05/12/2012

Về dự toán thu chi ngân sách năm 2013, phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp dưới.

14/12/2012

 

60

Nghị quyết

59/2012/NQ-HĐND ngày 05/12/2012

Về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2011.

14/12/2012

 

61

Nghị quyết

61/2012/NQ-HĐND ngày 05/12/2012

Quy định mức chi tổ chức các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

14/12/2012

 

62

Nghị quyết

62/2012/NQ-HĐND ngày 05/12/2012

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của các cơ quan thanh tra nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng.

14/12/2012

 

63

Quyết định

62/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012

Về việc quy định mức trợ cấp xã hội cho học sinh - sinh viên của tỉnh Lâm Đồng đang học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

05/01/2013

 

64

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND ngày 08/01/2013

Về việc điều chỉnh tỷ lệ đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm quy định tại Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

17/01/2013

 

65

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND ngày 15/3/2013

Về việc ban hành quy định cho thuê nhà, biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

24/03/2013

 

66

Quyết định

24/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013

Ban hành quy định về quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm do địa phương quản lý.

02/06/2013

 

67

Nghị quyết

76/2013/NQ-HĐND ngày 12/07/2013

Về quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

21/07/2013

 

68

Nghị quyết

77/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Về việc quy định về mức thù lao và kinh phí hoạt động cho Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

21/07/2013

 

69

Quyết định

48/2013/QĐ-UBND ngày 18/10/2013

Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng.

27/10/2013

 

70

Quyết định

49/2013/QĐ-UBND ngày 21/10/2013

Ban hành quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

30/10/2013

 

71

Nghị quyết

85/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về dự toán thu, chi ngân sách năm 2014, phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương và mức bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2014.

14/12/2013

 

72

Nghị quyết

86/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2012

14/12/2013

 

73

Nghị quyết

87/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Quy định chức danh, chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

01/01/2014

 

74

Nghị quyết

90/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về quy định mức vận động đóng góp quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

14/12/2013

 

75

Quyết định

70/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013

Ban hành quy chế vận động đóng góp, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

04/01/2014

 

LĨNH VỰC Y TẾ

1

Quyết định

2909/1998/QĐ-UB ngày 04/11/1998

Quy định Bổ sung giá thu đối với 1 số dịch vụ khám chữa bệnh.

01/12/1998

 

2

Quyết định

105/2000/QĐ-UB ngày 11/10/2000

Về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch động viên và huy động lực lượng ngành Y tế bảo đảm nhu cầu khi có chiến tranh và các tình huống cần thiết khác đối với ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng.

11/10/2000

 

3

Nghị quyết

117/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008

Về Đề án dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lâm Đồng đến năm 2015.

20/12/2008

 

4

Chỉ thị

04/2009/CT-UBND ngày 22/5/2009

Về công tác phòng, chống dịch cúm A (H1N1) ở người

31/05/2009

 

5

Nghị quyết

37/2011/NQ-HĐND ngày 02/12/2011

Về việc thông qua Đề án xã hội hóa y tế tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011- 2015.

11/12/2011

 

6

Quyết định

37/2012/QĐ-UBND ngày 20/8/2012

Về việc ban hành biểu giá thu một phần viện phí một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập tỉnh Lâm Đồng.

29/08/2012

 

7

Quyết định

44/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012

Về việc quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

01/11/2012

 

LĨNH VỰC NGÂN HÀNG

1

Chỉ thị

02/2002/CT-UB ngày 05/2/2002

Về việc thực hiện Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/08/2001 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân.

05/02/2002

 

2

Chỉ thị

17/2004/CT-UB ngày 09/8/2004

Tăng cường phối hợp xử lý thu hồi nợ khoanh đến hạn và nợ tồn đọng của các thành phần kinh tế tại các tổ chức tín dụng.

09/08/2004

 

LĨNH VỰC THU

1

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND ngày 12/5/2011

Về việc ban hành Đề án "Đổi mới công tác quản lý thu Ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015".

21/05/2011

 

2

Quyết định

28/2011/QĐ-UBND ngày 13/6/2011

Quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên khoáng sản và hệ số quy đổi một số loại tài nguyên khoáng sản để tính thuế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

22/06/2011

Hết hiệu lực 1 phần (Phụ lục số 1) của Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND bởi Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 06/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

3

Quyết định

23/2012/QĐ-UBND ngày 06/6/2012

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 13/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên khoáng sản và hệ số quy đổi một số loại tài nguyên khoáng sản để tính thuế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

15/06/2012

Hết hiệu lực 1 phần - số thứ tự thứ 1, phần I, điểm 1, Điều 1 của Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND bởi Quyết định 04/2013/QĐ-UBND ngày 06/2/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

4

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND ngày 11/1/2013

Về việc ban hành bảng giá tối thiểu làm cơ sở tính lệ phí trước bạ, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với các cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

20/01/2013

Hết hiệu lực một phần (Phụ lục số 1 đối với 9 loại xe ô tô và 40 loại xe mô tô trong bảng giá tối thiểu) theo Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 26/8/2013.

5

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND ngày 06/2/2013

Điều chỉnh giá tối thiểu tính thuế tài nguyên quặng Bauxit đã quy định tại Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 06/2/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

15/02/2013

 

6

Quyết định

31/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu làm cơ sở tính lệ phí trước bạ, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với các cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe 2 bánh gắn máy ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

07/07/2013

 

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Quyết định

140/QĐ-UB ngày 10/4/1990

Cho phép ngành giáo dục Lâm Đồng mở các lớp mẫu giáo 5 tuổi ngắn hạn.

10/04/1990

 

2

Chỉ thị

01/CT-UB ngày 06/01/1998

Về việc đẩy mạnh công tác phát triển trường, lớp mầm non dân lập, tư thục, nhà nhóm trẻ gia đình.

06/01/1998

 

3

Chỉ thị

47/1999/CT-UB ngày 28/12/1999

Về việc kiểm tra, thanh tra việc quản lý, cấp phát, sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

28/12/1999

 

4

Chỉ thị

15/2000/CT-UB ngày 22/5/2000

Về công tác trong các kỳ nghỉ hè hàng năm.

22/05/2000

 

5

Quyết định

02/2008/QĐ-UBND ngày 14/1/2008

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt.

23/01/2008

 

6

Nghị quyết

17/2011/NQ-HĐND ngày 31/08/2011

Chuyển đổi các trường mầm non bán công sang các trường mầm non công lập và các trường phổ thông bán công, dân lập sang các trường phổ thông công lập, tư thục.

09/09/2011

Hết hiệu 1 phần (khoản 1, 3 Điều 1) bởi Nghị quyết số 55/2012/NQ- HĐND ngày 06/7/2012).

7

Nghị quyết

18/2011/NQ-HĐND ngày 31/8/2011

Về quy định mức thu học phí từ năm học 2011-2012 đối với các cơ sở giáo dục Mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

09/09/2011

 

8

Nghị quyết

19/2011/NQ-HĐND ngày 31/8/2011

Về mức thu học phí tại các trường cao đẳng, trung cấp công lập do địa phương quản lý từ năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015

09/09/2011

 

9

Nghị quyết

38/2011/NQ-HĐND ngày 02/12/2011

Về việc thông qua Đề án xã hội hóa giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011- 2015.

11/12/2011

 

10

Nghị quyết

54/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012

Về quy định mức thu học phí từ năm học 2012-2013 đối với các cơ sở giáo dục hệ giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

15/07/2012

 

11

Nghị quyết

55/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012

Về việc chuyển đổi trường phổ thông Hermann - Đà Lạt sang loại hình trường công lập.

15/07/2012

 

LĨNH VỰC BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

1

Quyết định

20/2009/QĐ-UBND ngày 20/05/2009

Ban hành Điều lệ Quản lý khu công nghiệp Phú Hội tỉnh Lâm Đồng.

29/05/2009

 

2

Quyết định

64/2011/QĐ-UBND ngày 16/11/2011

Ban hành quy chế Quản lý khu công nghiệp Lộc Sơn tỉnh Lâm Đồng.

25/11/2011

 

3

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND ngày 22/03/2013

Ban hành trình tự, thủ tục và cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào khu công nghiệp - Đô thị Tân Phú.

31/03/2013

 

TNG SỐ: 292 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG HÓA THUỘC lĩnh vực QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HĐND, UBND TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1

Quyết định

528/QĐ-UB ngày 08/10/1990

Ban hành bản Điều lệ quản lý hệ thống cấp nước.

2

Chỉ thị

23/1999/CT-UB ngày 24/6/1999

Tăng cường công tác quản lý nhà, đất và Xây dựng cơ bản của các tôn giáo trong tỉnh Lâm Đồng.

3

Quyết định

151/1999/QĐ-UB ngày 18/11/1999

Xử lý nhà ở cho thuê thuộc quyền sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt, thị xã Bảo Lộc nhưng bên thuê đã chuyển nhượng quyền thuê cho người khác.

4

Quyết định

163/1999/QĐ-UB ngày 30/11/1999

Xử lý đối với quỹ Nhà ở do các cơ quan, đơn vị đã bố trí cho cán bộ, công nhân viên ở tập thể trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

5

Quyết định

104/2001/QĐ-UB ngày 25/10/2001

Về ban hành bản quy định chỉ giới đường đỏ (lộ giới) các trục đường trên địa bàn thị xã Bảo Lộc.

6

Quyết định

28/2002/QĐ-UB ngày 11/3/2002

Về việc quy định một số chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch và xây dựng đối với nhà ở tư nhân tại khu vực đường Lê Đại Hành - Đà Lạt

7

Quyết định

09/2003/QĐ-UB ngày 18/01/2003

Về việc ban hành quy định về phân cấp phê duyệt quy hoạch xây dựng trung tâm xã, thị tứ và hướng dẫn lập, trình duyệt đồ án quy hoạch xây dựng các trung tâm xã, thị tứ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

8

Quyết định

16/2003/QĐ-UB ngày 30/01/2003

Về việc ban hành quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch chung thành phố Đà Lạt đến năm 2020.

9

Quyết định

33/2003/QĐ-UB ngày 05/3/2003

Về việc ban hành quy định các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch và xây dựng đối với nhà ở tư nhân trên địa bàn thành phố Đà Lạt

10

Quyết định

34/2003/QĐ-UB ngày 05/3/2003

Về việc ban hành quy định chỉ giới đường đỏ (lộ giới) các trục đường trên địa bàn thành phố Đà Lạt

11

Quyết định

114/2003/QĐ-UB ngày 25/8/2003

Ban hành bộ đơn giá chuyên ngành đô thị tỉnh Lâm Đồng.

12

Quyết định

133/2003/QĐ-UB ngày 18/9/2003

Phê duyệt phương án khu phố đi bộ tại thành phố Đà Lạt.

13

Quyết định

140/2003/QĐ-UB ngày 14/10/2003

Ban hành quy định quản lý cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

14

Quyết định

141/2003/QĐ-UB ngày 14/10/2003

Ban hành quy định bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê tại thành phố Đà Lạt.

15

Chỉ thị

02/2004/CT-UB ngày 07/01/2004

Tăng cường công tác quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

16

Quyết định

33/2004/QĐ-UB ngày 03/3/2004

Quy định tạm thời các bề mặt hạn chế chướng ngại vật tại Sân bay Liên Khương - huyện Đức Trọng - Lâm Đồng.

17

Quyết định

19/2004/QĐ-UB ngày 11/02/2004

Ban hành quy định về việc cho phép chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

18

Quyết định

203/2005/QĐ-UBND ngày 02/11/2005

Ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế và quan hệ công tác của Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng.

19

Quyết định

215/2005/QĐ-UBND ngày 24/11/2005

Điều chỉnh chỉ giới đường đỏ (lộ giới) đường Yersin, thành phố Đà Lạt.

20

Quyết định

61/2006/QĐ-UBND ngày 12/9/2006

Ban hành Quy định về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng; trình tự lập, trình duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

21

Quyết định

19/2007/QĐ-UBND ngày 27/4/2007

Ban hành quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

22

Quyết định

01/2009/QĐ-UBND ngày 23/01/2009

Ban hành quy định giấy tờ về tạo lập nhà ở làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

23

Quyết định

06/2009/QĐ-UBND ngày 06/02/2009

Phê duyệt Đề án phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020.

24

Quyết định

12/2009/QĐ-UBND ngày 04/3/2009

Ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại, xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

25

Quyết định

22/2009/QĐ-UBND ngày 08/6/2009

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng.

26

Quyết định

56/2009/QĐ-UBND ngày 15/06/2009

Ban hành quy định công tác bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

27

Quyết định

102/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009

Ban hành quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương.

28

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND ngày 22/3/2011

Ban hành quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố Bảo Lộc.

29

Quyết định

13/2011/QĐ-UBND ngày 04/4/2011

Ban hành quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thị trấn Lộc Thắng - huyện Bảo Lâm.

30

Quyết định

29/2011/QĐ-UBND ngày 13/6/2011

Ban hành quy định về một số cơ chế ưu đãi đầu tư phát triển và quản lý nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

31

Quyết định

49/2011/QĐ-UBND ngày 25/8/2011

Về việc ban hành Đề án sử dụng hợp lý quỹ biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố Đà Lạt.

32

Quyết định

51/2011/QĐ-UBND ngày 22/9/2011

Ban hành đơn giá đo vẽ và đánh giá hiện trạng nhà, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

33

Quyết định

53/2011/QĐ-UBND ngày 26/9/2011

Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

34

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND ngày 21/3/2012

Ban hành đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở, nhà kính và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

35

Chỉ thị

06/2012/CT-UBND ngày 23/10/2012

Về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây dựng nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

36

Quyết định

25/2013/QĐ-UBND ngày 29/5/2013

Ban hành quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Chỉ thị

22/CT-UB ngày 08/7/1996

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2

Chỉ thị

06/2000/CT-UB ngày 07/3/2000

Thực hiện những biện pháp cấp bách chấn chỉnh nhưng tồn tại, yếu kém trong quản lý, sử dụng đất đai.

3

Chỉ thị

19/2003/CT-UB ngày 03/9/2003

Tiếp tục đẩy mạnh giải quyết đất sản xuất và đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

4

Chỉ thị

04/2005/CT-UB ngày 25/01/2005

Thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

5

Chỉ thị

09/2006/CT-UBND ngày 04/8/2006

Tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước và đất đai trong vùng đồng bào dân tộc.

6

Quyết định

54/2006/QĐ-UBND ngày 18/8/2006

Quy định về chuyển nhượng, cho thuê đất trong vùng Đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

7

Nghị quyết

74/2007/NQ-HĐND ngày 20/7/2007

Về việc thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Lâm Đồng đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Lâm Đồng.

8

Quyết định

08/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008

Quy định diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn Lâm Đồng.

9

Chỉ thị

12/2008/CT-UBND ngày 24/11/2008

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

10

Quyết định

70/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

Ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

11

Quyết định

68/2009/QĐ-UBND ngày 07/8/2009

Ban hành quy định cấp phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

12

Quyết định

19/2010/QĐ-UBND ngày 08/6/2010

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường.

13

Quyết định

44/2010/QĐ-UBND ngày 09/12/2010

Về việc ban hành quy định về cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin giữa các cơ quan trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và quản lý hồ sơ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

14

Chỉ thị

09/2010/CT-UBND ngày 21/12/2010

Về tàng cường công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

15

Chỉ thị

04/2011/CT-UBND ngày 22/3/2011

Về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

16

Quyết định

42/2011/QĐ-UBND ngày 05/8/2011

Về việc quy định hạn mức đất ở và hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn, ao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

17

Quyết định

36/2012/QĐ-UBND ngày 20/8/2012

Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

18

Quyết định

47/2012/QĐ-UBND ngày 30/11/2012

Ban hành quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

19

Quyết định

48/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012

Về việc quy định giá đất các loại đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng.

20

Quyết định

49/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012

Về việc quy định giá đất các loại đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng.

21

Quyết định

50/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012

Về việc quy định giá đất các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Lạc Dương - tỉnh Lâm Đồng.

22

Quyết định

51/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012

Về việc quy định giá đất các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đam Rông - tỉnh Lâm Đồng.

23

Quyết định

52/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012

Về việc quy định giá đất các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng.

24

Quyết định

53/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012

Về việc quy định giá đất các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đức Trọng - tỉnh Lâm Đồng.

25

Quyết định

54/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012

Về việc quy định giá đất các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Lâm Hà - tỉnh Lâm Đồng.

26

Quyết định

55/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012

Về việc quy định giá đất các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Bảo Lâm - tỉnh Lâm Đồng.

27

Quyết định

56/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012

Về việc quy định giá đất các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng.

28

Quyết định

57/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012

Về việc quy định giá đất các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đạ Huoai - tỉnh Lâm Đồng.

29

Quyết định

58/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012

Về việc quy định giá đất các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh - tỉnh Lâm Đồng.

30

Quyết định

59/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012

Về việc quy định giá đất các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Cát Tiên - tỉnh Lâm Đồng.

31

Quyết định

28/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2013 ban hành kèm theo Quyết định số 56/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng.

32

Quyết định

35/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013

Về việc điều chỉnh Bảng giá đất ở đô thị ban hành theo Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

33

Quyết định

37/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013

Về việc điều chỉnh bổ sung Bảng giá đất ở kèm theo Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

34

Quyết định

50/2013/QĐ-UBND ngày 28/10/2013

Về việc điều chỉnh giá đất ở của một số đoạn đường, trục đường trong Bảng giá các loại đất năm 2013 ban hành kèm theo Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đức Trọng - tỉnh Lâm Đồng.

35

Nghị quyết

89/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020.

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Quyết định

162/1999/QĐ-UB ngày 30/11/1999

Điều chỉnh danh mục các xã, phường, thị trấn trọng điểm thuộc các vùng xung yếu dễ xảy ra cháy rừng vào các tháng trọng điểm cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2

Chỉ thị

16/2003/CT-UB ngày 30/7/2003

Tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng.

3

Chỉ thị

07/2004/CT-UB ngày 24/3/2004

Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và thực hiện quy hoạch sử dụng đất dọc theo các tuyến đường mới mở, nâng cấp.

4

Chỉ thị

07/2006/CT-UBND ngày 13/6/2006

Tăng cường các biện pháp ngăn chặn phá rừng làm rẫy, khai thác rừng trái phép.

5

Quyết định

68/2006/QĐ-UBND ngày 10/11/2006

Phê duyệt định mức dự toán công trình lâm sinh của một số loài cây trồng rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

6

Quyết định

69/2006/QĐ-UBND ngày 17/11/2006

Ban hành bộ đơn giá dự toán công trình lâm sinh tỉnh Lâm Đồng.

7

Quyết định

04/2007/QĐ-UBND ngày 14/02/2007

Ban hành quy định về loài cây mục đích, áp dụng tiêu chí về trữ lượng hoặc mật độ cây để cải tạo rừng nghèo kiệt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

8

Quyết định

31/2007/QĐ-UBND ngày 10/9/2007

Ban hành quy định về kỹ thuật làm giảm vật liệu cháy trong phòng cháy rừng thông ở Lâm Đồng.

9

Quyết định

10/2008/QĐ-UBND ngày 21/3/2008

Ban hành quy định một số chính sách ưu đãi nguyên liệu gỗ tròn khai thác từ rừng trồng cho các doanh nghiệp chế biến tinh chế gỗ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

10

Quyết định

20/2008/QĐ-UBND ngày 04/6/2008

Ban hành tiêu chuẩn cây giống khi xuất vườn của một số loài cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

11

Quyết định

28/2008/QĐ-UBND ngày 16/7/2008

Ban hành quy định về quản lý, khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

12

Quyết định

50/2008/QĐ-UBND ngày 07/11/2008

Ban hành quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống.

13

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND ngày 04/3/2009

Ban hành quy chế phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn trong công tác bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và phòng cháy, chữa cháy rừng.

14

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND ngày 6/6/2009

Ban hành định mức hỗ trợ áp dụng cho Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

15

Quyết định

66/2009/QĐ-UBND ngày 22/07/2009

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng.

16

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND ngày 10/02/2010

Về việc quy định tiêu chuẩn cây giống xuất vườn ươm của một số loại rau, hoa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

17

Quyết định

18/2010/QĐ-UBND ngày 01/6/2010

Về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thu hút đầu tư về rừng và đất lâm nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng.

18

Quyết định

22/2010/QĐ-UBND ngày 05/7/2010

Ban hành quy chế giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn, buôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

19

Quyết định

39/2010/QĐ-UBND ngày 04/11/2010

Ban hành quy chế quản lý và trình tự, thủ tục đầu tư hoạt động sản xuất chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

20

Quyết định

45/2010/QĐ-UBND ngày 09/12/2010

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng.

21

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011

Ban hành quy định tiêu chuẩn cây giống xuất vườn ươm của một số cây công nghiệp, cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

22

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011

Ban hành quy định quản lý sản xuất, kinh doanh giống rau, hoa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

23

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011

Ban hành quy định sản xuất rau, quả an toàn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

24

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011

Ban hành quy định sản xuất cà phê vối trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

25

Quyết định

39/2011/QĐ-UBND ngày 28/7/2011

Bổ sung cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng.

26

Quyết định

58/2011/QĐ-UBND ngày 02/11/2011

Về việc ban hành quy chế đấu thầu, đấu giá trong khai thác gỗ cây đứng tại Lâm Đồng.

27

Chỉ thị

01/2013/CT-UBND ngày 17/01/2013

Về việc tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch bệnh.

28

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND ngày 18/01/2013

Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khi Nhà nước thu hồi đất.

29

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND ngày 8/2/2013

Về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Lâm nghiệp xã.

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1

Quyết định

164/2003/QĐ-UB ngày 10/12/2003

Chấp thuận để phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lâm Đồng được sử dụng con dấu riêng.

2

Quyết định

01/2006/QĐ-UBND ngày 12/01/2006

Về việc thi hành quyết định số 1387/QĐ-TTg ngày 29/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

3

Quyết định

10/2006/QĐ-UB ngày 22/02/2006

Ban hành quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư, quản lý các dự án đầu tư và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

4

Quyết định

42/2007/QĐ-UBND ngày 30/10/2007

Ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách tập trung nhà nước giai đoạn 2008 -2010 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

5

Quyết định

09/2008/QĐ-UBND ngày 20/3/2008

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục và cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

6

Quyết định

26/2008/QĐ-UBND ngày 09/7/2008

Ban hành quy định một số cơ chế, chính sách thu hút đầu tư lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

7

Quyết định

54/2009/QĐ-UBND ngày 10/6/2009

Ban hành quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

8

Quyết định

14/2010/QĐ-UBND ngày 06/5/2010

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng.

9

Nghị quyết

152/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - Xã hội 5 năm 2011- 2015.

10

Nghị quyết

28/2011/NQ-HĐND ngày 02/12/2011

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - Xã hội năm 2012.

11

Quyết định

56/2011/QĐ-UBND ngày 26/10/2011

Về việc ban hành Bản quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách tập trung Nhà nước giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

12

Nghị quyết

57/2012/NQ-HĐND ngày 05/12/2012

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - Xã hội năm 2013.

13

Nghị quyết

73/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - Xã hội 06 tháng cuối năm 2013.

14

Nghị quyết

74/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Về cơ chế huy động các nguồn lực và tỷ lệ hỗ trợ của ngân sách nhà nước để xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

15

Quyết định

51/2013/QĐ-UBND ngày 28/10/2013

Ban hành quy chế phối hợp hậu kiểm doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

16

Nghị quyết

84/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - Xã hội năm 2014.

LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1

Quyết định

181/2004/QĐ-UB ngày 04/10/2004

Về việc ban hành quy chế giải báo chí tỉnh Lâm Đồng.

2

Quyết định

18/2008/QĐ-UBND ngày 02/6/2008

Về việc quy định khu vực phải xin phép xây dựng và thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

3

Quyết định

42/2008/QĐ-UBND ngày 18/9/2008

Về việc ban hành quy chế cung cấp thông tin cho báo chí.

4

Quyết định

17/2009/QĐ-UBND ngày 09/4/2009

Về việc ban hành quy chế phối hợp phòng, chống trộm cước viễn thông; vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính và chuyển phát trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

5

Quyết định

27/2010/QĐ-UBND ngày 19/8/2010

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra liên ngành về Internet trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

6

Quyết định

37/2011/QĐ-UBND ngày 21/7/2011

Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

7

Chỉ thị

10/2011/CT-UBND ngày 19/12/2011

Về việc tăng cường đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

8

Chỉ thị

04/2012/CT-UBND ngày 21/5/2012

Về việc tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

9

Quyết định

60/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012

Về việc ban hành quy định về tên miền, địa chỉ IP trên hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng.

10

Quyết định

61/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012

Về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lâm Đồng.

11

Chỉ thị

04/2013/CT-UBND ngày 15/11/2013

Về việc tăng cường quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1

Chỉ thị

22/CT-UB ngày 06/9/1994

Về việc tăng cường biện pháp bảo vệ quản lý, sử dụng di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh.

2

Quyết định

11/1999/QĐ-UB ngày 06/3/1999

Về việc ban hành quy định thực hiện nếp sống văn hóa trong các cơ sở khám chữa bệnh.

3

Quyết định

137/1999/QĐ-UB ngày 21/10/1999

Ban hành quy chế quản lý hoạt động kinh doanh khu du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

4

Chỉ thị

16/2000/CT-UB ngày 09/6/2000

Về việc tăng cường giữ gìn trật tự, trị an và vệ sinh môi trường tại các điểm tham quan, du lịch.

5

Nghị quyết

28/2002/NQ-HĐND ngày 30/01/2002

Về đặt tên đường chưa có tên và trao đổi tên đường có tên trùng lắp trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

6

Nghị quyết

48/NQ-HĐND.KVI ngày 12/12/2003

Đặt mới tên đường của thành phố Đà Lạt

7

Quyết định

182/2004/QĐ-UB ngày 04/10/2004

Ban hành quy định quản lý hoạt động kinh doanh chụp ảnh tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

8

Nghị quyết

35/2005/NQ-HĐND.KVII ngày 29/7/2005

Về việc đặt tên đường của thị trấn Liên Nghĩa - huyện Đức Trọng; thị trấn Di Linh - huyện Di Linh; thị trấn Thạnh Mỹ và thị trấn D'Ran - huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng.

9

Nghị quyết

73/2007/NQ-HĐND ngày 20/7/2007

Về việc đặt tên, đổi đường phố tại thị trấn Lạc Dương - huyện Lạc Dương.

10

Quyết định

34/2008/QĐ-UBND ngày 07/8/2008

Về việc quy định khen thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên đạt giải tại các cuộc thi đấu thể thao.

11

Nghị quyết

118/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008

Về việc đặt tên, đổi tên đường tại thị trấn Đinh Văn và thị trấn Nam Ban huyện Lâm Hà.

12

Nghị quyết

119/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008

Về việc đặt tên đường tại thị trấn Lộc Thắng huyện Bảo Lâm.

13

Nghị quyết

120/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008

Về việc đặt tên đường tại thị xã Bảo Lộc.

14

Chỉ thị

06/2011/CT-UBND ngày 03/6/2011

Về đẩy mạnh công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

15

Nghị quyết

36/2011/NQ-HĐND ngày 02/12/2011

Về đặt tên Quảng Trường và đặt tên đường quanh hồ Xuân Hương thành phố Đà Lạt.

16

Quyết định

26/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012

Ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

17

Quyết định

27/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012

Về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" và tương đương.

18

Quyết định

39/2012/QĐ-UBND ngày 31/8/2012

Ban hành quy chế xét công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

19

Quyết định

27/2013/QĐ-UBND ngày 10/6/2013

Ban hành quy chế công nhận "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị", "Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

20

Quyết định

53/2013/QĐ-UBND ngày 19/11/2013

Ban hành quy định về quản lý, bảo vệ, đầu tư khai thác di tích, danh lam thắng cảnh tỉnh Lâm Đồng.

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

1

Quyết định

142/1999/QĐ-UB ngày 25/10/1999

Về việc ban hành quy chế huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng chợ nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2

Quyết định

63/2006/QD-UBND ngày 30/10/2006

Về việc ban hành quy định sử dụng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

3

Quyết định

25/2008/QĐ-UBND ngày 08/7/2008

Về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động khuyến công tỉnh Lâm Đồng.

4

Quyết định

32/2008/QĐ-UBND ngày 07/8/2008

Công bố danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2008 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020 của tỉnh Lâm Đồng.

5

Quyết định

42/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009

Về mức thu, nộp và chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

6

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND ngày 15/01/2010

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng.

7

Quyết định

29/2010/QĐ-UBND ngày 15/09/2010

Về việc ban hành chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2015.

8

Quyết định

34/2011/QĐ-UBND ngày 07/7/2011

Ban hành quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

9

Quyết định

2486/QĐ-UBND ngày 02/11/2011

Ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

10

Quyết định

25/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012

Về việc ban hành quy định xét tặng danh hiệu Nghệ nhân tỉnh Lâm Đồng trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp.

11

Quyết định

43/2013/QĐ-UBND ngày 12/9/2013

Ban hành quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

12

Quyết định

52/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013

Ban hành quy chế quản lý hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

LĨNH VỰC AN NINH, QUỐC PHÒNG

1

Quyết định

143/QĐ-UB ngày 05/4/1982

Về việc ban hành bản quy chế bảo vệ đập và hồ Đa Nhim.

2

Chỉ thị

48/1998/CT-UBND ngày 28/10/1998

Về việc vận động toàn dân tham gia phòng chống tệ nạn mại dâm và các hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên.

3

Chỉ thị

06/2003/CT-UB ngày 18/3/2003

Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

4

Quyết định

56/2003/QĐ-UB ngày 29/4/2003

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hậu cần - Kỹ thuật khu vực phòng thủ tỉnh Lâm Đồng.

5

Chỉ thị

23/2003/CT-UB ngày 16/10/2003

Về việc soạn thảo kế hoạch xây dựng, huy động và tiếp nhận lực lượng dự bị động viên.

6

Quyết định

50/2004/QĐ-UB ngày 26/3/2004

Về việc tổ chức xây dựng lực lượng dân quân luân phiên thường trực ở 11 xã, phường, thị trấn trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

7

Chỉ thị

12/2004/CT-UB ngày 08/6/2004

Về đấu tranh xóa bỏ tổ chức phản động Fulro đang có dấu hiệu nhen nhóm, phục hồi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

8

Chỉ thị

25/2004/CT-UB ngày 30/11/2004

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 119/CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng trong tình hình mới.

9

Quyết định

60/2006/QĐ-UBND ngày 08/9/2006

Về việc ban hành quy chế giao ban, báo cáo,kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng.

10

Chỉ thị

03/2008/CT-UBND ngày 14/02/2008

Về công tác phòng, chống khủng bố trong tình hình mới.

11

Quyết định

41/2008/QĐ-UBND ngày 16/9/2008

Ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Lâm Đồng

12

Quyết định

16/2009/QĐ-UBND ngày 31/3/2009

Về việc quy định danh mục khu vực cấm, địa điểm cấm thuộc phạm vi bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

13

Chỉ thị

10/2010/CT-UBND ngày 22/12/2010

Về việc triển khai thực hiện các quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

14

Chỉ thị

05/2011/CT-UBND ngày 31/5/2011

Về việc thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2006/NĐ-CP ngày 04/12/2006 của Chính phủ về quy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ vành đai an toàn các kho đạn dược, vật liệu nổ, nhà máy sản xuất đạn dược, vật liệu nổ do Bộ quốc phòng quản lý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

15

Chỉ thị

22/2012/CT-UBND ngày 04/6/2012

Về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới.

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

Nghị quyết

40/2003/NQ-HĐND.KVI ngày 19/07/2003

Về các giải pháp kìm hãm, tiến tới giảm dần tai nạn giao thông, duy trì bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong năm 2003 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2

Quyết định

128/2003/QĐ-UB ngày 16/9/2003

Về việc phê duyệt đề án về các giải pháp kiềm hãm, tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và duy trì, bảo đảm trật tự giao thông trong năm 2003 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

3

Quyết định

16/2007/QĐ-UBND ngày 16/4/2007

Phê duyệt đề án xã hội hóa đầu tư xây dựng và khai thác kinh doanh bến xe trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

4

Chỉ thị

11/2007/CT-UBND ngày 03/8/2007

Tăng cường các giải pháp tiếp tục tổ chức thực hiện công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh.

5

Quyết định

04/2008/QĐ-UBND ngày 25/01/2008

Về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 16/4/2007 phê duyệt Đề án xã hội hóa đầu tư xây dựng và khai thác kinh doanh bến xe trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

6

Quyết định

56/2008/QĐ-UBND ngày 15/12/2008

Về việc ban hành quy định về điều kiện an toàn đối với hoạt động của phương tiện thủy thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người, hoặc bè.

7

Chỉ thị

02/2010/CT-UBND ngày 15/01/2010

Về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

8

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND ngày 04/01/2011

Về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý và thực hiện bảo trì hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

9

Nghị quyết

16/2011/NQ-HĐND ngày 31/8/2011

Thông qua quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

1

Chỉ thị

53/1998/CT-UB ngày 18/11/1998

Về việc tăng cường công tác xây dựng, quản lý sử dụng, khai thác "Tủ sách pháp luật" ở các cơ quan tổ chức, xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

2

Chỉ thị

10/2005/CT-UBND ngày 07/6/2005

Về việc triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

3

Quyết định

159/2005/QĐ-UBND ngày 13/09/2005

Phê duyệt Đề án về tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Lâm Đồng.

4

Chỉ thị

12/2006/CT-UBND ngày 19/10/2006

Triển khai thực hiện Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân.

5

Chỉ thị

13/2006/CT-UBND ngày 10/11/2006

Triển khai thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

6

Chỉ thị

07/2008/CT-UBND ngày 18/8/2008

Nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

7

Chỉ thị

11/2008/CT-UBND ngày 18/11/2008

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

8

Quyết định

71/2009/QĐ-UBND ngày 04/9/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.

9

Chỉ thị

01/2010/CT-UBND ngày 01/4/2010

Về việc tổ chức sinh hoạt "Ngày pháp luật" cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

10

Quyết định

20/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2010

Về việc công chứng, chứng thực và chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản từ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn sang các tổ chức hành nghề công chứng.

11

Chỉ thị

04/2010/CT-UBND ngày 06/9/2010

Về việc triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

12

Chỉ thị

06/2010/CT-UBND ngày 17/9/2010

Triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

13

Quyết định

37/2010/QĐ-UBND ngày 21/10/2010

Về việc ban hành quy định, trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

14

Quyết định

62/2011/QĐ-UBND ngày 11/11/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 21/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra xử lý văn bản Quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

15

Chỉ thị

01/2012/CT-UBND ngày 05/01/2012

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

16

Quyết định

24/2012/QĐ-UBND ngày 15/6/2012

Về việc ban hành quy chế bán đấu giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

17

Quyết định

29/2012/QĐ-UBND ngày 19/7/2012

Về việc ban hành quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

18

Quyết định

41/2012/QĐ-UBND ngày 20/9/2012

Về việc ban hành quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

19

Quyết định

29/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Ban hành quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

20

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Ban hành quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát và công bố thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

21

Quyết định

32/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Ban hành quy định trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành; kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

22

Quyết định

40/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.

23

Chỉ thị

05/2013/CT-UBND ngày 22/11/2013

Về việc triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

LĨNH VỰC THANH TRA

1

Quyết định

34/2006/QĐ-UBND ngày 05/6/2006

Về ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

2

Quyết định

78/2009/QĐ-UBND ngày 23/9/2009

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng.

3

Chỉ thị

08/2011/CT-UBND ngày 28/9/2011

Về việc triển khai thi hành Luật Thanh tra năm 2010 và củng cố đội ngũ cán bộ công chức ngành Thanh tra Lâm Đồng.

4

Chỉ thị

05/2012/CT-UBND ngày 05/10/2012

Chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

5

Chỉ thị

03/2013/CT-UBND ngày 05/9/2013

Về việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra và quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh.

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

Chỉ thị

10/1999/CT-UB ngày 20/03/1999

Tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

2

Chỉ thị

36/1999/CT-UB ngày 13/09/1999

Triển khai quy chế thực hiện dân chủ ở Doanh nghiệp Nhà nước.

3

Chỉ thị

38/1999/CT-UB ngày 27/9/1999

Thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ.

4

Chỉ thị

21/2000/CT-UB ngày 03/8/2000

Về việc triển khai vận động xây dựng nhà tình thương cho người thuộc diện đói nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

5

Quyết định

81/2001/QĐ-UB ngày 24/9/2001

Ban hành quy chế tạm thời về tiếp nhận, tổ chức cai nghiện đối với người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại trung tâm 05, 06 tỉnh Lâm Đồng.

6

Quyết định

83/2003/QĐ-UB ngày 14/07/2003

Ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt quyết định phê duyệt dự án cho vay vốn từ quỹ giải quyết việc làm địa phương.

7

Chỉ thị

19/2005/CT-UBND ngày 21/11/2005

Đẩy manh xã hội hóa các hoạt động giáo dục y tế, văn hóa, thể dục thể thao và bảo trợ xã hội.

8

Chỉ thị

10/2006/CT-UBND ngày 03/10/2006

Về việc đẩy mạnh công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

9

Quyết định

02/2007/QĐ-UBND ngày 19/01/2007

Ban hành quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn Đáp nghĩa tỉnh Lâm Đồng.

10

Quyết định

64/2009/QĐ-UBND ngày 07/07/2009

Về việc ban hành Quy định hỗ trợ các doanh nghiệp và hợp tác xã đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

11

Quyết định

81/2009/QĐ-UBND ngày 26/10/2009

Ban hành quy chế quản lý kinh phí chi thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

12

Quyết định

15/2010/QĐ-UBND ngày 12/5/2010

Về việc ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

13

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011

Về việc quy định mức giảm giá vé tham quan, giá dịch vụ; trợ cấp xã hội; mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

14

Quyết định

23/2011/QĐ-UBND ngày 16/5/2011

Về việc ban hành một số chính sách đối với các hộ gia đình và lao động có hộ khẩu thường trú tại các xã nghèo theo Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đến năm 2015.

15

Quyết định

38/2011/QĐ-UBND ngày 26/7/2011

Về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

16

Quyết định

59/2011/QĐ-UBND ngày 3/11/2011

Về việc quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

17

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND ngày 02/4/2013

Về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ sản xuất tại các xã nghèo theo chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đến năm 2015.

18

Quyết định

56/2013/QĐ-UBND ngày 05/12/2013

Ban hành quy định hỗ trợ các doanh nghiệp và hợp tác xã đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI

1

Chỉ thị

10/2008/CT-UBND ngày 07/10/2008

Tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội.

LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1

Quyết định

148/2005/QĐ-UBND ngày 18/8/2005

Giao nhiệm vụ cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) của tỉnh Lâm Đồng.

2

Quyết định

01/2007/QĐ-UBND ngày 19/01/2007

Ban hành quy định về hoạt động thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Lâm Đồng.

3

Quyết định

32/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007

Về việc ban hành quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng.

4

Quyết định

06/2008/QĐ-UBND ngày 27/02/2008

Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm trà B'Lao.

5

Quyết định

21/2008/QĐ-UBND ngày 04/6/2008

Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm dứa Cayenne Đơn Dương.

6

Quyết định

27/2008/QĐ-UBND ngày 09/7/2008

Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm cà phê Di Linh.

7

Quyết định

31/2008/QĐ-UBND ngày 31/7/2008

Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận rau Đà Lạt.

8

Quyết định

88/2009/QĐ-UBND ngày 07/12/2009

Về việc ban hành quy định trách nhiệm quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

9

Quyết định

69/2009/QĐ-UBND ngày 11/8/2009

Ban hành quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng.

10

Quyết định

31/2011/QĐ-UBND ngày 22/6/2011

Về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoa Đà Lạt.

11

Quyết định

89/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

12

Quyết định

45/2013/QĐ-UBND ngày 23/9/2013

Về việc bổ sung một số điều của quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

1

Chỉ thị

09/2008/CT-UBND ngày 05/9/2008

Về việc tiếp tục triển khai Chương trình hành động về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

2

Quyết định

38/2012/QĐ-UBND ngày 31/8/2012

Ban hành quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

3

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND ngày 19/3/2013

Ban hành quy định về tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

4

Quyết định

21/2013/QĐ-UBND ngày 09/4/2013

Ban hành quy định về việc cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài.

5

Quyết định

33/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013

Ban hành quy định về việc quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức tỉnh Lâm Đồng.

6

Quyết định

44/2013/QĐ-UBND ngày 12/9/2013

Ban hành quy định về việc tiếp và làm việc với các đoàn nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

LĨNH VỰC NỘI VỤ

1

Quyết định

121/2000/QĐ-UB ngày 14/11/2000

Giải thể và chuyển giao nhiệm vụ của một số tổ chức đã được thành lập theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2

Quyết định

07/2001/QĐ-UB ngày 09/2/2001

Về việc điều chỉnh Quyết định 121/2000/QĐ-UB của UBND tỉnh Lâm Đồng về Giải thể và chuyển giao nhiệm vụ của một số tổ chức đã được thành lập theo Quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng

3

Nghị quyết

31/2002/NQ-HĐND ngày 18/7/2002

Thành lập các xã mới thuộc huyện Lâm Hà, huyện Đạ Huoai, huyện Đạ Tẻh và huyện Cát Tiên thuộc tỉnh.

4

Chỉ th

14/2003/CT-UB ngày 06/6/2003

Thực hiện Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ.

5

Chỉ th

25/2003/CT-UB ngày 07/11/2003

Thực hiện Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

6

Quyết định

181/2003/QĐ-UB ngày 30/12/2003

Bổ sung nhiệm vụ của Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng tại chức tỉnh Lâm Đồng.

7

Quyết định

123/2004/QĐ-UB ngày 22/7/2004

Đổi tên Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng thành Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng.

8

Nghị quyết

12/2004/NQ-HĐND-KVII ngày 29/7/2004

Thành lập xã Đạ Rsal thuộc huyện Lâm Hà và xã Đạ Nhim thuộc huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng.

9

Nghị quyết

13/2004/NQ-HĐND-KVII ngày 29/7/2004

Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lạc Dương và huyện Lâm Hà để thành lập huyện Đam Rông tỉnh Lâm Đồng.

10

Quyết định

155/2004/QĐ-UB ngày 19/8/2004

Ban hành quy định tạm thời về học tiếng dân tộc thiểu số theo hình thức tự học có hướng dẫn.

11

Quyết định

176/2004/QĐ-UB ngày 30/9/2004

Thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lâm Đồng.

12

Quyết định

210/2004/QĐ-UB ngày 18/11/2004

Điều chỉnh quy định thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng.

13

Quyết định

42/2005/QĐ-UB ngày 28/02/2005

Hỗ trợ đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý khi được điều động, luân chuyển.

14

Quyết định

144/2005/QĐ-UBND ngày 12/8/2005

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Vườn Quốc gia BiDoup - Núi Bà tỉnh Lâm Đồng.

15

Quyết định

17/2006/QĐ-UBND ngày 29/3/2006

Sửa đổi mục A, phần II phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-UB ngày 14/01/1983 của UBND tỉnh Lâm Đồng về Phương án chữ Kơho.

16

Quyết định

37/2006/QĐ-UBND ngày 21/6/2006

Về việc ban hành quy chế hoạt động của tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

17

Quyết định

57/2006/QĐ-UBND ngày 30/8/2006

Ban hành chương trình dạy tiếng Kơ ho (có chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác vùng dân tộc Kơ ho của tỉnh Lâm Đồng.

18

Quyết định

15/2007/QĐ-UBND ngày 10/4/2007

Về việc phê duyệt phương án chữ viết tiếng Chu Ru.

19

Quyết định

22/2007/QĐ-UBND ngày 08/6/2007

Ban hành tài liệu dạy và học tiếng Kơ Ho (có chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác vùng dân tộc KơHo của tỉnh Lâm Đồng.

20

Nghị quyết

101/2008/NQ-HĐND ngày 11/7/2008

Thông qua Đề án thành lập xã Trạm Hành thành phố Đà Lạt, xã Đa Quyn huyện Đức Trọng, xã Tân Lâm huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng.

21

Nghị quyết

103/2008/NQ-HĐND ngày 11/7/2008

Thông qua Đề án thành lập Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng

22

Quyết định

23/2009/QĐ-UBND ngày 08/6/2009

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng.

23

Quyết định

73/2009/QĐ-UBND ngày 04/9/2009

Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức và biên chế Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng.

24

Quyết định

75/2009/QĐ-UBND ngày 15/9/2009

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và chế độ hoạt động của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng.

25

Quyết định

76/2009/QĐ-UBND ngày 15/9/2009

Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức và biên chế Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng.

26

Quyết định

103/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch.

27

Quyết định

104/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

28

Quyết định

105/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009

Ban hành chương trình dạy tiếng Mạ (có chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác vùng dân tộc Mạ của tỉnh Lâm Đồng.

29

Quyết định

106/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009

Ban hành chương trình dạy tiếng Chu ru (có chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác vùng dân tộc Chu ru của tỉnh Lâm Đồng.

30

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND ngày 22/01/2010

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Lâm Đồng.

31

Quyết định

23/2010/QĐ-UBND ngày 19/7/2010

Ban hành quy định Chương trình đào tạo giáo viên dạy tiếng Chu Ru (có chữ viết) của tỉnh Lâm Đồng.

32

Quyết định

26/2010/QĐ-UBND ngày 10/8/2010

Về việc ban hành Quy định Chương trình đào tạo giáo viên dạy tiếng K'Ho (có chữ viết) của tỉnh Lâm Đồng.

33

Quyết định

31/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban thi đua - Khen thưởng tỉnh, trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng.

34

Quyết định

19/2010/QĐ-UBND ngày 08/6/2010

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng

35

Quyết định

20/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng.

36

Quyết định

43/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010

Về việc Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Chi cục Văn thư lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng.

37

Nghị quyết

159/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010

Về việc thành lập Phòng Dân tộc các huyện và thành phố thuộc tỉnh.

38

Quyết định

19/2011/QĐ-UBND ngày 06/5/2011

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh thuộc Sở Nội Vụ tỉnh Lâm Đồng.

39

Quyết định

32/2011/QĐ-UBND ngày 23/6/2011

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Lâm Đồng.

40

Quyết định

40/2011/QĐ-UBND ngày 29/7/2011

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng.

41

Quyết định

44/2011/QĐ-UBND ngày 10/8/2011

Về việc ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

42

Quyết định

52/2011/QĐ-UBND ngày 22/9/2011

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng.

43

Quyết định

57/2011/QĐ-UBND ngày 01/11/2011

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng.

44

Quyết định

64a/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y tỉnh Lâm Đồng.

45

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND ngày 30/01/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 06/5/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng.

46

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.

47

Quyết định

40/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012

Về việc tổ chức làm việc ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

48

Quyết định

42/2012/QĐ-UBND ngày 20/9/2012

Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá, phân loại chất lượng chính quyền cơ sở.

49

Quyết định

43/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012

Quy định mức thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lâm Đồ