• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Quyết định 1225/QĐ-LĐTBXH năm 2013 Thành lập Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho người lao động nước ngoài của Hàn Quốc trực thuộc Trung tâm Lao động ngoài nước do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Quyết định 1225/QĐ-LĐTBXH
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1225/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH CẤP PHÉP VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI CỦA HÀN QUỐC TRỰC THUỘC TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho người lao động nước ngoài của Hàn Quốc (gọi tắt là Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam theo Chương trình EPS) trực thuộc Trung tâm Lao động ngoài nước.

Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam theo Chương trình EPS có trụ sở tại Hàn Quốc, tên giao dịch quốc tế là Vietnamese EPS Worker Management Office (VEWMO).

Điều 2. Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam theo Chương trình EPS có chức năng quản lý người lao động Việt Nam làm việc theo Chương trình EPS tại Hàn Quốc; phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam và Hàn Quốc trong việc tuyên truyền, vận động người lao động Việt Nam thực hiện quy định của pháp luật Việt Nam và Hàn Quốc; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam; hỗ trợ, hướng dẫn hoặc trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh đối với người lao động Việt Nam trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.

Điều 3. Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam theo Chương trình EPS chịu sự quản lý của Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc theo quy định của pháp luật Việt Nam, chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Trung tâm Lao động ngoài nước và tuân thủ quy định của pháp luật Hàn Quốc.

Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước quy định nhiệm vụ, ban hành Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam theo Chương trình EPS.

Điều 4. Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam theo Chương trình EPS có Trưởng Văn phòng, Phó Trưởng Văn phòng và một số nhân viên.

Giám đốc Trung tâm lao động ngoài nước căn cứ vào yêu cầu quản lý để quyết định số lượng nhân viên của Văn phòng và được phép thuê nhân viên người Hàn Quốc để thực hiện nhiệm vụ.

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam theo Chương trình EPS do Trung tâm Lao động ngoài nước bảo đảm từ nguồn thu của đơn vị theo quy định.

Điều 6. Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam theo Chương trình EPS có con dấu riêng và được mở tài khoản ở Hàn Quốc theo quy định.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 8. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Ngoại giao;
- Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Hải Chuyền

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1225/QĐ-LĐTBXH   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Phạm Thị Hải Chuyền
Ngày ban hành: 21/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1225/QĐ-LĐTBXH

108

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205092