• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1225/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế hoạt động của Hội đồng xét duyệt bố trí chung cư thành phố Đà Nẵng

Tải về Quyết định 1225/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1225/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT BỐ TRÍ CHUNG CƯ THÀNH PHỐ ĐÀ NNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 4980/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2010 của Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nng;

Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 của UBND thành phố về việc thành lập Hội đồng xét duyệt bố trí chung cư;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 37/TTr-SLĐTBXH ngày 13/02/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng xét duyệt bố trí chung cư thành phố Đà Nng.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Hội đồng xét duyệt bố trí chung cư thành phố Đà Nng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Quy chế này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên của Hội đồng xét duyệt bố trí chung cư, Chánh Văn phòng UBND thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TTT
U, TTHĐND TP;
- CT và các PCT UBND TP;
- CVP và các PCVP UBND TP;
- Lưu: VT, QLĐTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐNG XÉT DUYT B TRÍ CHUNG CƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Hội đồng xét duyệt bố trí chung cư thuộc sở hữu Nhà nước được thành lập theo Quyết định 234/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố (sau đây gọi tắt là Hội đồng) dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND thành phố.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng xét duyệt có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội đồng, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về những nhiệm vụ được phân công.

Điều 3. Hội đồng gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các y viên Hội đồng (trong đó có 01 ủy viên thường trực).

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của UBND thành phố; các Phó Chủ tịch Hội đồng và y viên Thường trực Hội đồng sử dụng con dấu của cơ quan trong công tác chỉ đạo, điều hành hướng dẫn các hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.

Chương II

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

Điều 5. Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng

1. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Lãnh đạo, điều hành hoạt động của Hội đồng; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng.

3. Chủ trì và kết luận cuộc họp của Hội đồng về xét duyệt hồ sơ xin thuê, mua căn hộ chung cư của công dân.

4. Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng.

Điều 6. Trách nhiệm của các Phó Chủ tịch Hội đồng

1. Phó Chủ tịch Hội đồng - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thay mặt Chủ tịch Hội đồng chủ trì và điều phối hoạt động chung của Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền.

- Giúp Chủ tịch Hội đồng đề xuất với HĐND thành phố, UBND thành phố ban hành các chính sách, sửa đổi bổ sung cơ chế, xây dựng quy trình tiếp nhận và xem xét bố trí chung cư trên địa bàn thành phố một cách có hiệu quả.

- Tổ chức phối hợp tuyên truyền về các chủ trương, chính sách trên các phương tiện thông tin cho mọi công dân được biết về tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự và thông tin về kết quả xét duyệt.

- Hướng dẫn thực hiện quy trình tiếp nhận, phân loại đơn, tổ chức kiểm tra xác minh.

- Tổng hợp hồ sơ và báo cáo trình Hội đồng họp xét duyệt xem xét quyết định theo định kỳ hàng tháng từ 1 - 2 lần.

- Tổng hợp báo cáo kết quả cho HĐND thành phố và UBND thành phố.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng - Giám đốc Sở Xây dựng:

- Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị quản lý vận hành chung cư thực hiện quản lý và sử dụng chung cư theo đúng quy định.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch hàng năm về số lượng căn hộ chung cư sẽ được cho thuê, bán nhằm cung cấp cho Hội đồng có cơ sở thực hiện xét duyệt hồ sơ xin thuê, mua căn hộ chung cư.

- Tham mưu đề xuất UBND thành phố về xây dựng và phát triển khu chung cư.

Điều 7. Trách nhiệm của y viên thường trực Hội đồng - Giám đốc Công ty Quản lý nhà chung cư

- Hướng dẫn và ký hợp đồng thuê nhà đối với chủ sử dụng nhà chung cư theo quy định.

- Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp thường xuyên kiểm tra việc sử dụng nhà chung cư.

- Đề xuất việc xử lý những trường hợp vi phạm. Kịp thời đề xuất những vướng mc trong quá trình thực hiện.

- Tổng hợp, thường xuyên báo cáo UBND thành phố, Hội đồng xét duyệt bố trí chung cư, Sở Xây dựng là cơ quan quản lý nhà nước về tình hình sử dụng căn hộ chung cư.

Điều 8. Trách nhiệm của các y viên Hội đồng

Tham gia đầy đủ các kỳ họp Hội đồng xét duyệt mua và thuê căn hộ chung cư theo đúng tiêu chuẩn, đối tượng được quy định; Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách về mua và xin thuê chung cư phù hợp với điều kiện thực tế của từng thời kỳ; Giám sát các đơn vị, địa phương thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc rà soát, đề xuất bố trí chung cư cho các đối tượng.

Điều 9. Các thành viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; được hưởng chế độ phụ cấp từ ngân sách nhà nước theo quy định.

Điều 10. Kinh phí hoạt động của Hội đồng do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ HỌP

Điều 11. Chế độ làm việc

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thông qua các phiên họp hội đồng quyết định theo đa số.

Điều 12. Chế độ họp

1. Hội đồng họp định kỳ mỗi tháng từ 01 đến 02 lần; trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng có thể triệu tập hp bất thường.

2. Chủ tịch Hội đồng quyết định mời thêm các cơ quan, đơn vị không là thành viên Hội đồng tham dự các cuộc họp của Hội đồng.

3. Các phiên họp của Hội đồng phải được thông báo bằng văn bản về nội dung thời gian và địa điểm trước 03 ngày làm việc. Các thành viên Hội đng có trách nhiệm bố trí thời gian tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng.

4. Căn cứ kết luận của Chủ tịch Hội đồng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách các trường hợp được Hội đồng thống nhất đề nghị bố trí chung cư, trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

5. Khi thành viên Hội đồng đi công tác, học tập từ 03 tháng trở lên hoặc có thay đổi về nhân sự thì cơ quan chủ quản phải báo cáo và cử người thay thế bng văn bản gửi cho Chủ tịch Hội đồng.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế này áp dụng cho các thành viên Hội đồng.

Điều 14. Trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện

Phó Chủ tịch Hội đồng - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy chế này.

Trường hợp cần bổ sung, sửa đổi Quy chế, trên cơ sở đề xuất của các thành viên Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét đề nghị UBND thành phố quyết định./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1225/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng   Người ký: Văn Hữu Chiến
Ngày ban hành: 26/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1225/QĐ-UBND

95

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375959