• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quyền lập hội


 

Quyết định 1229/QĐ-UBND năm 2013 cho phép thành lập Hội Y Dược học tỉnh Bình Phước

Tải về Quyết định 1229/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1229/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 15 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI Y DƯỢC HỌC TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của ông Nguyễn Đồng Thông, Giám đốc Sở Y tế kiêm Trưởng Ban Vận động thành lập Hội Y Dược học tỉnh Bình Phước tại Đơn xin thành lập ngày 01/10/2012 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 927/TTr-SNV ngày 03/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Cho phép thành lập Hội Y Dược học tỉnh Bình Phước (dưới đây gọi tắt là Hội).

2. Địa điểm làm việc của Hội: Tạm thời đặt tại Sở Y tế tỉnh Bình Phước.

Điều 2.

1. Hội Y Dược học tỉnh Bình Phước là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hội được UBND tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Y tế và các ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

2. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng theo quy định của Nhà nước. Hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

3. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, Ban Vận động thành lập Hội phải tổ chức Đại hội để chính thức bầu ra Ban Chấp hành Hội và hoạt động theo nhiệm kỳ.

4. Sau khi kết thúc Đại hội, Ban lãnh đạo Hội có trách nhiệm gửi kết quả Đại hội đến UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) bao gồm:

a) Văn bản đề nghị phê duyệt Điều lệ Hội;

b) Biên bản thông qua Điều lệ Hội, biên bản bầu Ban Chấp hành Hội (có danh sách kèm theo);

c) Lý lịch trích ngang người đứng đầu Hội (nếu người đứng đầu Hội thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ);

d) Phương hướng hoạt động của Hội;

đ) Nghị quyết Đại hội.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Ban Vận động thành lập Hội Y Dược học tỉnh Bình Phước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ: 03 bản;
- LĐVP, Phòng: NC-NgV;
- Lưu: VT(T-QD133-8/7)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1229/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước   Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 15/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1229/QĐ-UBND

101

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207347