• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 1230/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ thực hiện chính sách nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết 32/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Tải về Quyết định 1230/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1230/QĐ-UBND

Tĩnh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HỖ TRỢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 32/2016/NQ-HĐND NGÀY 15/12/2016 CỦA HĐND TỈNH NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1383/STC-NSHX ngày 16/4/2018 (sau khi thống nhất với các sở, ngành, địa phương liên quan),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ thực hiện chính sách nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới năm 2018 theo Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND; tổng kinh phí 220 tỷ đồng; nguồn vốn thực hiện kế hoạch được đảm bảo từ nguồn chi chính sách nông nghiệp, nông thôn và nông thôn mới năm 2018 (được giao dự toán tại Mục XII Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh). Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ Kế hoạch được phê duyệt, các Sở: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tnh, các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện, đảm bảo đạt được mục tiêu chính sách, có hiệu quả thiết thực, phù hợp với kế hoạch hỗ trợ chính sách được duyệt và đúng quy định.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, trường hợp vướng mắc vượt thẩm quyền, tng hp chung toàn tỉnh, tham mưu Ủy ban nhân dân tnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Công thương; Văn phòng Điều phi Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và tổ chức, cá nhân có liên quan chu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, TH, NL1, NL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 

PHỤ LỤC:

KẾ HOẠCH HỖ TRỢ THC HIỆN CHÍNH SÁCH KHUYN KHÍCH PHÁT TRIN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VÀ XÂY DNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tnh Hà Tĩnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT

Nội dung hỗ trợ

Kế hoạch hỗ trợ

Đơn vị thực hiện

1

Lĩnh vực chính sách hỗ trợ xã đạt chuẩn NTM, chính sách NNNT cho các đơn vị tính trực tiếp thực hiện.

74.892

 

1.1

Hỗ trợ xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, 2018

60.000

 

-

Hỗ trợ các xã đạt chuẩn NTM năm 2017 (ngoài danh sách các xã được phê duyệt tại Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 4/12/2016 của UBND tỉnh) theo Thông báo kết luận số 07-TB/BCĐ ngày 04/8/2017 của Ban Chỉ đạo Chương trình NTM tỉnh

9.000

S Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh

-

Kinh phí khen thưởng các xã đạt chuẩn NTM năm 2017 theo Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh

29.000

Sở Tài chính

-

Hỗ trợ xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

22.000

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Văn phòng NTM tỉnh và STài chính thực hiện.

1.2

Hỗ trợ cho các doanh nghiệp và đơn vị cấp tỉnh quản lý

10.000

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài chính thực hiện phân bchi tiết.

1.3

Htrợ công tác thú y theo Điều 12 Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND

2.596

Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn thực hiện theo quy định chính sách

1.4

Hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 11 và sản xuất, cung ứng giống cá theo Khoản 1 Điều 13 Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND

2.296

Trung tâm Khuyến nông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện theo quy định chính sách

2

Lĩnh vực thương mại nông thôn

10.000

Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp Sở Tài chính phân bchi tiết

3

Lĩnh vực khoa học và công nghệ

5.094

 

3.1

Htrợ doanh nghiệp, đơn vị thực hiện chính sách theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 8 Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND

840

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Sở Tài chính triển khai thực hiện

3.2

Htrợ mua máy móc, thiết bị sn xuất giống, chế biến theo Khoản 3 Điều 8 Nghquyết số 32/2016/NQ-HĐND

254

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Sở Tài chính thực hiện

3.3

Htrợ kinh phí đầu tư thiết bị, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, chế biến, xử lý môi trường theo Khoản 1 Điều 15 Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND

2.030

 

-

Hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị thực hiện chính sách

1.130

 

+

Khảo nghiệm giống Đậu Xanh mới 12.ĐX.02

370

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và đơn vị liên quan triển khai thực hiện

+

ng dụng công nghệ sinh học phục tráng nâng cao chất lượng giống lúa Hương Thơm số 1

350

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và đơn vị liên quan triển khai thực hiện

+

ng dụng công nghệ bảo quản, chế biến sản xuất Trà hòa tan từ thảo dược

410

Trung Tâm ứng dụng tiến bộ KHCN Hà Tĩnh

-

Hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất khác

900

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và đơn vị liên quan triển khai thực hiện

3.4

Hỗ trợ sản xuất nuôi cấy mô tế bào theo Khoản 2 Điều 15 Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND

450

 

-

Nuôi cấy mô tế bào sản xuất một số giống Lan chịu nhiệt

450

Trung tâm ng dụng tiến bộ KHCN Hà Tĩnh

3.5

Htrợ ứng dụng công nghệ sinh học

1.520

 

-

Tập huấn kthuật sản xuất phân hữu cơ vi sinh

100

Trung tâm ng dụng tiến bộ KHCN Hà Tĩnh

-

Htrợ mua chế phẩm để sản xuất phân hữu cơ vi sinh quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND

1.420

UBND các huyện, thành phố, thị xã

+

Huyện Kỳ Anh

100

 

+

Thị xã Kỳ Anh

50

 

+

Huyện Cẩm Xuyên

150

 

+

Thành phố Hà Tĩnh

80

 

+

Huyện Thạch Hà

100

 

+

Huyện Can Lộc

110

 

+

Huyện Đức Thọ

100

 

+

Huyện Nghi Xuân

100

 

+

Huyện Hương Sơn

200

 

+

Huyện Hương Khê

170

 

+

Thị xã Hồng Lĩnh

60

 

+

Huyện Vũ Quang

100

 

+

Huyện Lộc Hà

100

 

4

Hỗ trợ Đoàn phúc tra, kiểm tra liên ngành

350

Sở Tài chính

5

UBND huyện, thành phố, thị xã

114.956

 

-

Huyện Kỳ Anh

6.923

- Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, bảo quản, chế biến theo quy định tại Chương I Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND (Trừ chính sách quy định tại Khoản 3 Điều 8 Khoản 3 Điều 14 và Điều 15 của NQ 32/2016/NQ- HĐND); và thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất quy định tại Chương IV của Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND .

- Giao UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ quy định Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh; Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 18/2017QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh để thực hiện phân bổ kế hoạch đối tượng hỗ trợ.

-

Thxã Kỳ Anh

1.347

-

Huyện Cẩm Xuyên

11.696

-

Thành phố Hà Tĩnh

688

-

Huyện Thạch Hà

13.798

-

Huyện Can Lộc

8.034

-

Huyện Đức Thọ

14.365

-

Huyện Nghi Xuân

13.069

-

Huyện Hương Sơn

15.274

-

Huyện Hương Khê

14.474

-

Thị xã Hồng Lĩnh

265

-

Huyện Vũ Quang

10.287

-

Huyện Lộc Hà

4.736

6

Nội dung, nhiệm vụ khác của chính sách

14.708

Dự phòng nội dung chính sách phát sinh của Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ; các nhiệm vụ nông nghiệp, nông thôn, nông thôn mới, hỗ trợ khu dân cư kiểu mẫu.

 

Tổng cộng

220.000

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1230/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Đặng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 27/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1230/QĐ-UBND

231

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
390357