• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1232/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trung tâm Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công thương tỉnh Yên Bái

Tải về Quyết định 1232/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1232/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 17 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRỰC THUỘC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH YÊN BÁI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính Phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2008/TT-BCT-BNV ngày 28 tháng 05 năm 2008 của Bộ Công Thương - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về Công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 371/TTr-SNV ngày 28/8/2013; Tờ trình số 94/TTr-SCT ngày 14/8/2013 của Sở Công thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công thương tỉnh Yên Bái kể từ ngày 15/9/2013.

Tên tiếng Anh: YEN BAI TRADE PROMOTION CENTER.

Tên viết tắt: YB-TPC.

Điều 2. Vị trí, chức năng

1. Vị trí

a) Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Công thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công thương.

b) Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng hoạt động theo quy định của pháp luật.

c) Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái có trụ sở đặt tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

2. Chức năng

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái có chức năng thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại của địa phương và Bộ Công thương trên địa bàn tỉnh Yên Bái; tổ chức hoặc liên kết tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm phát triển thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh phát triển sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án hàng năm, dài hạn về xúc tiến thương mại của tỉnh bao gồm xúc tiến thương mại địa phương và xúc tiến thương mại quốc gia trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Triển khai thực hiện kế hoạch, đề án về xúc tiến thương mại địa phương và xúc tiến thương mại quốc gia khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Liên kết, hợp tác với các tổ chức xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài. Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, dự án tài trợ về hoạt động xúc tiến thương mại.

4. Về thông tin:

a) Tiến hành kết nối, trao đổi thông tin với các hệ thống thông tin của tỉnh, của Bộ Công Thương và các trung tâm khác trong cả nước, là đầu mối kết nối các hệ thống thông tin hội nhập quốc tế trong lĩnh vực công thương.

b) Thu thập thông tin về hoạt động của ngành công thương từ các kênh thông tin trong ngành, trong tỉnh, trong cả nước và nước ngoài, biên tập, in ấn và phát hành Bản tin Công thương phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

c) Thực hiện chuyên mục Công thương trên đài truyền hình Yên Bái.

d) Phát hành các ấn phẩm thông tin, quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh trong lĩnh vực công thương của tỉnh.

đ) Là đầu mối hợp tác các tổ chức trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực cung cấp thông tin công thương, tư vấn công nghê thông tin, cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử.

e) Thực hiện các dịch vụ cung cấp thông tin, tuyên truyền quảng bá về thương mại.

5. Về thương mại điện tử

a) Tổ chức triển khai hoạt động về Công nghệ thông tin thuộc ngành Công Thương, phục vụ công tác điều hành của Sở cũng như hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Quản trị sàn giao dịch Thương mại điện tử của tỉnh; Vận hành, quản trị 02 Website của Sở Công Thương Yên Bái (trang website của Sở và website thành viên của Sở Công thương trên cổng thông tin điện tử của tỉnh). Quản trị mạng LAN; Mạng Internet; Phần mềm quản lý điều hành của Sở.

c) Tham gia tổ chức, triển khai các hoạt động tin học hoá quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực công thương. Từng bước tiến hành tổ chức, thực hiện việc cung cấp các dịch vụ công thông qua hệ thống thương mại điện tử, góp phần thực hiện Chính phủ điện tử tại địa phương theo chủ trương của Nhà nước.

d) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, đào tạo nâng cao nhận thức về chính sách, kiến thức về thương mại điện tử cho các nhà quản lý, các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh.

 đ) Chủ trì thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển thương mại điện tử của tỉnh và chương trình thương mại điện tử quốc gia triển khai trên địa bàn tỉnh.

6. Về hội chợ triển lãm; hội nghị, hội thảo

a) Tổ chức, phối hợp tổ chức các hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo về thương mại, công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Tổ chức gian hàng của tỉnh, của ngành và các doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài nước.

c) Quản lý, điều hành khu vực tổ chức hội chợ triển lãm (khi được tỉnh quy hoạch).

7. Về khảo sát thị trường:

a) Xây dựng cơ sở dữ liệu cho các sản phẩm xuất khẩu của tỉnh, biên tập và sản xuất tài liệu giới thiệu quảng bá.

b) Nghiên cứu khảo sát thị trường trong nước và nước ngoài thông qua các kênh khác nhau, tìm kiếm thị trường cho các sản phẩm của Yên Bái.

c) Tổ chức các đoàn cán bộ chuyên môn và doanh nghiệp của tỉnh tham gia khảo sát thị trường, học tập kinh nghiệm về quản lý và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất của các đơn vị bạn trong và ngoài nước.

d) Tổ chức tiếp đón đoàn nghiên cứu khảo sát thị trường, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đến tỉnh Yên Bái.

đ) Xây dựng, quản lý Phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm của Tỉnh (tại Trung tâm). Tổ chức tham gia trưng bày sản phẩm tại các Trung tâm giới thiệu sản phẩm trong nước và nước ngoài.

8. Về xây dựng thương hiệu:

a) Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện chiến lược xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm xuất khẩu có thế mạnh của tỉnh.

b) Biên tập, biên soạn các tài liệu về thương hiệu cung cấp cho các doanh nghiệp của tỉnh.

c) Triển khai hỗ trợ doanh nghiệp (phương án, kinh phí) thực hiện các nội dung về xây dựng thương hiệu.

9. Về đào tạo:

a) Tổ chức, hoặc phối hợp liên kết tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực, trình độ công tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ về xúc tiến thương mại, thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Tổ chức, hướng dẫn các đơn vị tham gia các lớp đào tạo tập huấn nghiệp vụ do Bộ Công thương, Cục Xúc tiến thương mại tổ chức.

10. Về hỗ trợ doanh nghiệp:

Hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp trong các lĩnh vực: cung cấp thông tin, tuyên truyền quảng bá về thương mại, xây dựng thương hiệu, tìm kiếm thị trường; xây dựng Website thương mại điện tử. Tư vấn về các vấn đề liên quan đến sản phẩm: chất lượng sản phẩm, mẫu mã sản phẩm, thiết kế bao bì sản phẩm, khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường; Tổ chức (hoặc tư vấn, hướng dẫn) cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đến giới thiệu sản phẩm hoặc mở chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh Yên Bái.

11. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Công thương giao.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế.

1. Lãnh đạo Trung tâm:

a) Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc.

b) Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Công thương và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

c) Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, từ chức, khen thưởng, kỷ luật điều điều động luân chuyển chế độ chính sách đối với các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm thực hiện theo phân cấp quản lý của tỉnh và theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức thuộc Trung tâm, gồm có:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp;

b) Phòng Thông tin và Thương mại điện tử;

c) Phòng Xúc tiến thương mại.

Các phòng có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng. Nhiệm vụ cụ thể của từng phòng do Giám đốc Trung tâm quy định; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, từ chức, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

3. Về biên chế:

a) Biên chế của Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái là biên chế sự nghiệp, nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Công thương được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

b) Việc quản lý, xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc; tuyển dụng, bố trí, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức và lao động của Trung tâm phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, tính chất và đặc điểm, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, cơ cấu ngạch viên chức theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh và quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Công giao tiếp điện tử tỉnh;
- Như điều 5;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1232/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái   Người ký: Phạm Duy Cường
Ngày ban hành: 17/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1232/QĐ-UBND

112

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207965