• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Quyết định 1234/QĐ-UBND về phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách tỉnh Bình Định năm 2018

Tải về Quyết định 1234/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1234/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 13 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 4605/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển Ngân sách nhà nước năm 2018 (Nguồn vốn của tỉnh);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 34/TTr-SKHĐT ngày 09/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn từ tiền sử dụng đất từ các công trình của nhà nước trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, các khu tái định cư đường Quốc lộ 10 và nguồn thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước đối với các dự án “Hạ tầng kỹ thuật Phân khu số 5, số 8 Khu đô thị mới Nhơn Hội” như sau:

1. Dự án hạ tầng kỹ thuật Phân khu số 5, thuộc Khu Đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội: 20.000 triệu đồng.

2. Dự án hạ tầng kỹ thuật Phân khu số 8, thuộc Khu Đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội: 20.000 triệu đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Giao giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh hướng dẫn các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC

PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số: 1234/QĐ-UBND ngày 13/4/2018 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Tên danh mục

Kế hoạch năm 2018

Ghi chú

 

TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TỪ CÁC CÔNG TRÌNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN, CÁC KHU TÁI ĐỊNH CƯ ĐƯỜNG QL19 VÀ NGUỒN THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
(Quyết định số 4605/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh)

 

 

1

Hạ tầng kỹ thuật Phân khu số 5, số 8 Khu đô thị mới Nhơn Hội

40.000

Từ tiền sử dụng đất Của khu đô thị

 

Trong đó phân bổ chi tiết như sau:

 

 

(1)

Hạ tầng kỹ thuật Phân khu số 5, thuộc Khu Đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội

20.000

 

(2)

Hạ tầng kỹ thuật Phân khu số 8, thuộc Khu Đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội

20.000

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1234/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 13/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1234/QĐ-UBND

186

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381105