• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Quyết định 1237/QĐ-UBND phê duyệt dự toán kinh phí duy trì chăm sóc bồn hoa, thảm cỏ, cây xanh tại hai Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 năm 2014, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về Quyết định 1237/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1237/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 18 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN KINH PHÍ DUY TRÌ CHĂM SÓC BỒN HOA, THẢM CỎ, CÂY XANH TẠI HAI KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN VÀ PHÚ MỸ 1 NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Xét Tờ trình số 06/TTr.BQL-DN ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu về việc đề nghị phê duyệt dự toán kinh phí duy trì chăm sóc bồn hoa, thảm cỏ, cây xanh tại hai Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí duy trì chăm sóc bồn hoa, thảm cỏ, cây xanh tại hai Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 năm 2014 với nội dung như sau:

1. Về các khối lượng dự toán chủ yếu:

a) /Khu công nghiệp Phú Mỹ 1:

- Duy trì, chăm sóc thảm cỏ lá gừng + Cúc dại : 226.083 m2

- Duy trì chăm sóc bồn hoa viền đảo : 1.256 m2

- Duy trì cây mới trồng: 3.287 cây

- Duy trì cây loại 1 có bồn cỏ: 943 cây

- Duy trì cây loại 2: 943 cây

- Chăm sóc hàng rào cây dương: 269 m2

- Cắt cỏ dại : 1.440.000m2

b) Khu công nghiệp Đông Xuyên:

- Duy trì cây cảnh tạo hình: 92 cây.

- Duy trì chăm sóc bồn hoa viền đảo: 5.905,25 m2

- Duy trì chăm sóc thảm cỏ lá gừng + cúc dại + muống biển: 66.080,84 m2

- Duy trì cây loại 1: 2.850 cây.

- Duy trì cây loại 2: 1.044 cây.

- Duy trì cây loại 3: 556 cây.

- Cắt cỏ dại: 66.191,72 m2

2. Về kinh phí dự toán:

- Giá trị dự toán sau khi thẩm định:

Đvt: đồng

Stt

Hạng mục

KCN Đông Xuyên

KCN Phú Mỹ 1

Cộng (4)+(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Chi phí xây lắp

15.127.677.790

38.695.090.633

53.822.768.423

2

Chi phí thẩm tra dự toán

32.524.507

72.125.361

104.649.868

 

Tổng cộng

15.160.202.297

38.767.215.994

53.927.418.291

Nguồn vốn: ngân sách tỉnh.

Điều 2. Công ty Đầu tư và Khai thác Hạ tầng Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 là chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng các qui định hiện hành của Nhà nước và theo dự toán được duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu; Giám đốc Công ty IZICO và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1237/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Trần Ngọc Thới
Ngày ban hành: 18/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1237/QĐ-UBND

143

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240174