• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

 

Quyết định 1241/QĐ-BGTVT năm 2015 bổ sung vị trí xây dựng Trạm dừng nghỉ tại Km4+00 Quốc lộ 1A thuộc địa phận tỉnh Lạng Sơn vào “Quy hoạch hệ thống trạm dừng nghỉ trên Quốc lộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Quyết định 1241/QĐ-BGTVT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1241/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG VỊ TRÍ XÂY DỰNG TRẠM DỪNG NGHỈ TẠI KM4+00 QUỐC LỘ 1A THUỘC ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN VÀO “QUY HOẠCH HỆ THỐNG TRẠM DỪNG NGHỈ TRÊN QUỐC LỘ ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030”

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư số 48/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ (QCVN 43:2012/BGTVT);

Căn cứ Quyết định số 2753/QĐ-BGTVT ngày 10/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống trạm dừng nghỉ trên Quốc lộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại văn bản số 67/UBND-KTN ngày 27/1/2015 về việc đề nghị bổ sung quy hoạch Trạm dừng nghỉ tại Km4+00, Quốc lộ 1A;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và trên cơ sở báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại văn bản số 1457/TCĐBVN-VT ngày 27/3/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung vị trí xây dựng Trạm dừng nghỉ tại Km4+00 Quốc lộ 1A (phía bên trái tuyến) thuộc địa phận tỉnh Lạng Sơn vào “Quy hoạch hệ thống trạm dừng nghỉ trên Quốc lộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”. Các nội dung khác liên quan đến trạm dừng nghỉ nêu trên thực hiện theo Quyết định số 2753/QĐ-BGTVT ngày 10/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kết cấu hạ tầng giao thông, Kế hoạch đầu tư, Tài chính, An toàn giao thông, Vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục QLĐB I;
- Lưu: VT, KCHT (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1241/QĐ-BGTVT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 09/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1241/QĐ-BGTVT

189

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271985