• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 1246/QĐ-TTg năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 75/2014/QH13 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII đối với việc triển khai thi hành Hiến pháp; công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1246/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1246/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 75/2014/QH13 CỦA QUỐC HỘI VỀ CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XIII ĐỐI VỚI VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP; CÔNG TÁC XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH, KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 75/2014/QH13 ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 75/2014/QH13 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII đối với việc triển khai thi hành Hiến pháp; công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, PL (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 75/2014/QH13 CỦA QUỐC HỘI VỀ CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XIII ĐỐI VỚI VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP; CÔNG TÁC XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH, KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai nghiêm túc, có chất lượng và hiệu quả Nghị quyết số 75/2014/QH13 ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII (Nghị quyết số 75/2014/QH13) trong việc triển khai thi hành Hiến pháp, xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính, nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác này năm 2014 và các năm tiếp theo.

2. Yêu cầu

a) Bám sát nội dung Nghị quyết số 75/2014/QH13.

b) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành Hiến pháp, xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính.

c) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm thi hành Hiến pháp

a) Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp, pháp luật nhằm nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, pháp luật, góp phần đưa Hiến pháp và pháp luật vào cuộc sống

- Tiếp tục tổ chức tập huấn chuyên sâu về nội dung của Hiến pháp cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý, cán bộ pháp chế các Bộ; ngành ở Trung ương.

+ Phân công thực hiện: Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Tháng 8 năm 2014.

- Tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên phạm vi toàn quốc.

+ Phân công thực hiện: Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Thời hạn thực hiện:

. Phát động cuộc thi: Quý III năm 2014.

. Tổng kết cuộc thi: Quý III năm 2015.

- Tiếp tục tổ chức rà soát, biên soạn lại sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp và pháp luật.

+ Phân công thực hiện: Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành và cơ quan liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

- Tổ chức nghiên cứu, xây dựng sách bình luận khoa học về Hiến pháp.

+ Phân công thực hiện: Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nội dung và hình thức phù hợp gắn với việc tổ chức Ngày pháp luật năm 2014, phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp.

+ Phân công thực hiện: Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Tổ chức rà soát toàn bộ hệ thống pháp luật, xác định các quy định trái Hiến pháp để đình chỉ thi hành, các quy định cần sửa đổi bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới để cụ thể hóa Hiến pháp

- Rà soát, lập danh mục các luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chính phủ trình, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

+ Phân công thực hiện: Các Bộ, ngành tiến hành rà soát theo phạm vi, thẩm quyền quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

+ Thời gian thực hiện: Trước ngày 15 tháng 7 năm 2014.

- Rà soát, lập danh mục các nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

+ Phân công thực hiện: Các Bộ, ngành tiến hành rà soát theo phạm vi, thẩm quyền quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

+ Thời gian thực hiện: Trước 15 tháng 8 năm 2014.

- Rà soát, lập danh mục các thông tư, thông tư liên tịch, để ban hành theo thẩm quyền

+ Phân công thực hiện: Các Bộ, ngành tiến hành rà soát theo phạm vi, thẩm quyền quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

+ Thời gian thực hiện: Trước ngày 30 tháng 9 năm 2014.

- Rà soát, lập danh mục các văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ban hành

+ Phân công thực hiện: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Thời gian thực hiện: Trước ngày 30 tháng 9 năm 2014.

c) Theo dõi, đôn đốc việc chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua trong các năm 2014 và 2015, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và Kế hoạch đã được phê duyệt; phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai Hiến pháp năm 2013.

- Phân công thực hiện: Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

d) Xây dựng báo cáo về tình hình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp

- Phân công thực hiện: Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 05 tháng 10 năm 2014.

2. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính

a) Xây dựng, trình Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất).

- Phân công thực hiện: Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

- Thời gian thực hiện: Theo tiến độ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

b) Tổ chức rà soát tất cả các luật, nghị quyết được Quốc hội ban hành tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII và các pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xây dựng, ban hành đầy đủ, kịp thời văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành (bao gồm cả Thông tư, Thông tư liên tịch) luật, nghị quyết, pháp lệnh nhằm giảm số văn bản nợ đọng

- Tổ chức rà soát tất cả các luật, nghị quyết được Quốc hội ban hành tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII và các pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề xuất nội dung, tiến độ xây dựng ban hành các văn bản QPPL quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các nội dung được giao trong luật, pháp lệnh, nghị quyết, gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp tổng hợp.

+ Phân công thực hiện: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

+ Thời gian thực hiện: Trước ngày 15 tháng 7 năm 2014.

- Lập Danh mục dự kiến phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các nội dung được giao trong luật, pháp lệnh, nghị quyết, đảm bảo nguyên tắc văn bản quy định chi tiết có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh, nghị quyết hoặc cùng thời điểm có hiệu lực của nội dung có liên quan trong luật, pháp lệnh, nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Phân công thực hiện: Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

+ Thời gian thực hiện: Trước ngày 20 tháng 7 năm 2014.

- Xây dựng, ban hành hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các nội dung được giao trong luật, pháp lệnh, nghị quyết.

+ Phân công thực hiện: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

+ Thời gian thực hiện: theo tiến độ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

+ Phân công thực hiện: Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Xây dựng Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 về tình hình triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và Nghị quyết số 20/2011/QH13 về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII, trong đó kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tình trạng chậm triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp.

+ Phân công thực hiện: Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

+ Thời gian thực hiện: Trước ngày 15 tháng 8 năm 2014.

c) Nâng cao chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

- Tăng cường công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, tập trung thẩm định sâu về mục đích, yêu cầu, phạm vi điều chỉnh, chính sách pháp luật, tính đồng bộ của hệ thống pháp luật và các quy định về thủ tục hành chính của các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

+ Phân công thực hiện: Bộ Tư pháp phối hợp các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo, thẩm định, đánh giá tác động dự thảo văn bản cho các cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật.

+ Phân công thực hiện: Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

d) Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản, kịp thời phát hiện, xử lý và kiến nghị xử lý sai phạm.

+ Phân công thực hiện: Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Xây dựng Báo cáo về công tác kiểm tra, xử lý văn bản trình Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ.

+ Phân công thực hiện: Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

+ Thời gian thực hiện: Hàng tháng.

- Đôn đốc và định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình kiểm tra, xử lý văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Phân công thực hiện: Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Thời gian thực hiện: trước 30 tháng 12.

đ) Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính

- Thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động thủ tục hành chính và thẩm định chặt chẽ các thủ tục hành chính này trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chỉ ban hành những thủ tục hành chính thật sự cần thiết, hợp lý và có chi phí tuân thủ thấp; công bố, công khai kịp thời các thủ tục hành chính mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung; chủ động rà soát, loại bỏ kịp thời các quy định thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân.

+ Phân công thực hiện: Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

+ Phân công thực hiện: Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2014, 2015 và 2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; đồng thời, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cơ quan, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tình trạng chậm triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII.

Đối với các nhiệm vụ đang được triển khai theo Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành thì tiếp tục thực hiện, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

2. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

3. Bộ Tài chính, cơ quan tài chính địa phương có trách nhiệm tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách, bảo đảm đầy đủ, kịp thời nguồn kinh phí để triển khai Kế hoạch trên cơ sở dự toán kinh phí của các Bộ, ngành, địa phương.

4. Nguồn kinh phí bảo đảm:

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác theo quy định của pháp luật./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1246/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1246/QĐ-TTg

128

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241132