• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1261/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của các cấp, các ngành trong trường hợp xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tải về Quyết định 1261/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1261/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 8 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ CỦA CÁC CẤP, CÁC NGÀNH TRONG TRƯỜNG HỢP XẢY RA CHÁY, NỔ, SỰ CỐ, TAI NẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 3127/TTr-CAT-PV01(PC07) ngày 02/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của các cấp, các ngành trong trường hợp xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- C07 - Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Phòng PC07, PV01 - Công an tỉnh;
- VPUB: PCVP, các phòng ng/cứu, CB;
- Lưu: VT, NC.huy312

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Phước Hiền

 

QUY CHẾ

HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ CỦA CÁC CẤP, CÁC NGÀNH TRONG TRƯỜNG HỢP XẢY RA CHÁY, NỔ, SỰ CỐ, TAI NẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về phạm vi, nguyên tắc, cơ chế thông tin; cơ quan chỉ huy điều hành; cơ chế phối hợp tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH); trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; các sở, ban ngành liên quan trong trường hợp xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn theo Điều 5 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị thuộc sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc huy động

1. Công tác huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của cơ quan, tchức, hộ gia đình và cá nhân tại nơi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn phải được tiến hành khẩn trương, kịp thời theo phương châm “Bốn tại chỗ” (Chỉ huy, lực lượng, phương tiện, hậu cần tại chỗ). Sử dụng mọi nguồn lực để nâng cao hiệu quả trong công tác chữa cháy và CNCH, ưu tiên các hoạt động cứu người và tài sản.

2. Khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương nào thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đó chịu trách nhiệm điều hành, chỉ huy công tác chữa cháy và CNCH ban đầu; được quyền huy động lực lượng, phương tiện của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong phạm vi quản lý của mình để tham gia chữa cháy và CNCH; đồng thời, báo cáo lãnh đạo cơ quan cấp trên trực tiếp và báo ngay cho Cảnh sát Phòng PCCC và CNCH qua số điện thoại 114 để kịp thời chi viện, ứng cứu.

3. Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khi nhận được lệnh huy động phải nhanh chóng huy động người, phương tiện đến nơi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn để phục vụ chữa cháy và CNCH; đồng thời, khi tham gia chữa cháy và CNCH phải chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy chữa cháy và CNCH tại hiện trường.

4. Bảo đảm sự chỉ đạo, chỉ huy, điều hành tập trung, thống nhất và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng được huy động trong quá trình tổ chức thực hiện chữa cháy và CNCH. Trong đó, xác định rõ lực lượng chủ trì, lực lượng phối hợp trong từng hoạt động của quá trình triển khai chữa cháy và CNCH.

5. Khi tiến hành công tác chữa cháy và CNCH, phải bảo đảm an toàn đối với người, phương tiện tham gia thực hiện nhiệm vụ và nạn nhân; đồng thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

6. Lực lượng, phương tiện được huy động để phục vụ chữa cháy và CNCH phải bảo đảm hoạt động tốt nhất theo các yêu cầu được đề ra.

7. Lực lượng, phương tiện của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được huy động vào hoạt động chữa cháy và CNCH bị thiệt hại sẽ được bồi thường theo quy định của pháp luật.

8. Công tác huy động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân đội, Công an phải bảo đảm tập trung, thống nhất, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của các đơn vị theo quy định của pháp luật; bảo đảm sự đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau thực hiện tốt nhiệm vụ được giao nhưng không ảnh hưởng đến nhiệm vụ riêng và công việc nội bộ giữa lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân. Quá trình phối hợp phải giữ bí mật về lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ, hồ sơ, tài liệu, thông tin liên quan đến hoạt động phối hợp giữa các lực lượng trong công tác chữa cháy và CNCH.

Điều 3. Tổ chức chỉ đạo, chỉ huy, điều hành công tác chữa cháy và CNCH

1. Cấp tỉnh

a) Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạo PCCC tỉnh; Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

b) Cơ quan chỉ huy: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các sở, ban ngành có liên quan.

2. Cấp huyện, thị xã, thành phố

a) Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạo PCCC huyện; Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố.

b) Cơ quan chỉ huy: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an, Ban chỉ huy Quân sự huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban ngành có liên quan và UBND cấp xã nơi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

3. Cấp xã, phường, thị trấn

a) Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, phường, thị trấn.

b) Cơ quan chỉ huy: Công an, Ban chỉ huy Quân sự các xã, phường, thị trấn và các lực lượng có liên quan.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Cơ chế thông tin

1. Lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành, chính quyền địa phương, cơ quan Công an, Quân đội nơi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn khi nhận được tin báo phải tiếp nhận và xử lý thông tin; đồng thời báo ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

2. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý các thông tin cháy, nổ, sự cố, tai nạn 24/24 giờ.

Điều 5. Trách nhiệm báo cháy, tham gia chữa cháy và CNCH

1. Người phát hiện thấy cháy, nổ, sự cố, tai nạn, phải báo cháy ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hoặc cơ quan Công an gần nhất; đồng thời, tùy theo khả năng của mình, tham gia chữa cháy và CNCH; cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân gần nơi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn phải nhanh chóng thông tin; đồng thời, trong khả năng của mình, tham gia chữa cháy và CNCH. Những người có mặt tại nơi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn, trong khả năng của mình, phải tìm mọi biện pháp để cứu người, ngăn chặn cháy lan, chữa cháy và CNCH.

2. Lực lượng PCCC và CNCH khi nhận được tin báo cháy, nổ, sự cố, tai nạn trên địa bàn hoặc nhận được lệnh huy động phải nhanh chóng đến nơi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn; tổ chức chữa cháy và CNCH; đồng thời, báo cho các cơ quan, đơn vị có liên quan khác (nếu xét thấy cần thiết) để kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tham gia chi viện chữa cháy và CNCH; trường hợp cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra ngoài địa bàn được phân công quản lý thì sau khi nhận được tin báo phải bằng mọi cách nhanh chóng báo cho các cơ quan, đơn vị quản lý địa bàn nơi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn biết để xử lý, đồng thời, báo cáo lãnh đạo Công an cấp trên để chỉ đạo.

3. Lực lượng Công an, Quân đội, Dân quân tự vệ, các cơ quan Y tế, Điện lực, Cấp nước, Môi trường đô thị, Giao thông và các cơ quan hữu quan khác trên địa bàn tỉnh khi nhận được yêu cầu của người chỉ huy chữa cháy và CNCH phải nhanh chóng huy động người và phương tiện đến nơi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn để phục vụ công tác chữa cháy và CNCH.

4. Chủ tịch UBND cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi xảy ra cháy có trách nhiệm chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy và CNCH, bảo đảm các điều kiện phục vụ chữa cháy và CNCH; nếu vượt quá khả năng của mình thì nhanh chóng báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện trực tiếp, người đứng đầu cơ quan chủ quản cấp trên chỉ đạo giải quyết; trường hợp thật cần thiết thì báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời, báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện trực tiếp biết, chỉ đạo. UBND các địa phương giáp ranh phải xây dựng phương án phối hợp và tổ chức lực lượng tham gia chữa cháy và CNCH khi có yêu cầu.

Điều 6. Thẩm quyền huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy và CNCH

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức và Chủ tịch UBND cấp xã được quyền huy động lực lượng, phương tiện tài sản cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong phạm vi quản lý của mình. Trường hợp cần huy động lực lượng, phương tiện và tài sản nằm ngoài phạm vi quản lý của mình phải đề nghị người có thẩm quyền huy động quyết định.

2. Chủ tịch UBND cấp huyện được quyền huy động lực lượng, phương tiện, tài sản cơ quan, tổ chức trong phạm vi quản lý của mình. Trường hợp cần huy động lực lượng, phương tiện và tài sản ngoài phạm vi quản lý của mình thì phải đề nghị người có thẩm quyền huy động quyết định.

3. Chủ tịch UBND cấp tỉnh được quyền huy động lực lượng, phương tiện và tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong phạm vi quản lý của mình và lực lượng Quân đội đóng ở địa phương. Sau khi huy động, thông báo cho người có thẩm quyền quản lý lực lượng, phương tiện đó biết.

Điều 7. Huy động xe ưu tiên, người, phương tiện của quân đội, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam để tham gia chữa cháy và CNCH

1. Người và phương tiện của Quân đội khi không làm nhiệm vụ khẩn cấp đều có thể được huy động để chữa cháy và CNCH. Người chỉ huy đơn vị Quân đội khi nhận được lệnh huy động lực lượng và phương tiện để chữa cháy và CNCH phải chấp hành ngay hoặc báo cáo ngay lên cấp có thẩm quyền để tổ chức thực hiện.

2. Người và phương tiện của tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam đều có thể được huy động để chữa cháy và CNCH trừ những tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Điều 8. Các lực lượng được huy động tham gia phục vụ chữa cháy và CNCH

1. Quân đội: Lực lượng, phương tiện chữa cháy và CNCH được thành lập theo quy định của pháp luật tại các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.

2. Công an: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH; lực lượng, phương tiện chữa cháy và CNCH được thành lập theo quy định của pháp luật tại các phòng nghiệp vụ, Công an huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Công an tỉnh và các đơn vị Công an khác đóng quân trên địa bàn tỉnh.

3. Lực lượng, phương tiện chữa cháy và CNCH của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh.

4. Lực lượng, phương tiện chữa cháy và CNCH tại chỗ tại các khu dân cư, các thôn, tổ dân phố trở lên.

5. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang hoạt động và sinh sống trên địa bàn tỉnh có lực lượng, phương tiện chữa cháy và CNCH được trang bị theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Quy định về phương tiện được huy động để tham gia chữa cháy và CNCH

1. Phương tiện được huy động để tham gia chữa cháy và CNCH của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, bao gồm:

a) Các phương tiện chữa cháy và CNCH cơ giới: Xe chữa cháy, xe cứu hộ, máy bơm chữa cháy.

b) Phương tiện chữa cháy và CNCH thông dụng: Bình chữa cháy, lăng chữa cháy, vòi chữa cháy, đầu nối, hai chạc, ba chạc, thang cứu người, dây cứu người, ống tụt, đệm cứu người, bọt, bột chữa cháy, cát...

c) Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường thủy: Xe múc, xe cẩu, xe nâng, xe chiếu sáng, xe chở nước, tàu, xuồng, ca nô...

d) Các loại phương tiện chuyên dùng khác: Trang phục chữa cháy, mặt nạ phòng độc, phương tiện, dụng cụ phá dỡ, thiết bị, dụng cụ thông tin liên lạc...

2. Không huy động các loại xe sau đây để chữa cháy và phục vụ chữa cháy:

a) Xe Quân sự, xe Công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp;

b) Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu;

c) Xe hộ đê, xe đang làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai hoặc tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật;

d) Đoàn xe có Cảnh sát dẫn đường;

đ) Đoàn xe tang;

e) Các xe ưu tiên khác theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Người chỉ huy chữa cháy và CNCH

1. Đối với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, người chỉ huy chữa cháy và CNCH phải là người có chức vụ cao nhất từ cấp chỉ huy đội trở lên hoặc là người được người có chức vụ cao nhất của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt tại nơi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn ủy quyền.

2. Trong trường hợp sự cố, tai nạn xảy ra mà Cảnh sát PCCC và CNCH chưa đến kịp thì người chỉ huy chữa cháy, CNCH được quy định như sau:

a) Khi cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra ở cơ quan, tổ chức, cơ sở nào thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở đó là người chỉ huy chữa cháy, CNCH; trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở vắng mặt thì người chỉ huy là Đội trưởng Đội PCCC cơ sở hoặc người được ủy quyền là người chỉ huy chữa cháy, CNCH;

b) Khi cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra ở địa bàn cấp xã thì Chủ tịch UBND xã là người chỉ huy chữa cháy, CNCH; trường hợp người này vắng mặt thì Đội trưởng Đội dân phòng hoặc người được ủy quyền là người chỉ huy chữa cháy, CNCH;

c) Đội trưởng Đội PCCC chuyên ngành chịu trách nhiệm chỉ huy việc chữa cháy, CNCH đối với tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn thuộc phạm vi quản lý của mình;

d) Người đứng đầu đơn vị chữa cháy, CNCH chuyên trách chịu trách nhiệm chỉ huy việc chữa cháy, CNCH khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn trong phạm vi quản lý của mình.

3. Khi đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt tại nơi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn thì người chỉ huy chữa cháy, CNCH quy định tại khoản 2 Điều này bàn giao quyền chỉ huy chữa cháy, CNCH cho người chỉ huy của đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH.

4. Nhiệm vụ chỉ huy chữa cháy và CNCH

a) Huy động lực lượng, phương tiện, tài sản, nguồn nước và vật liệu chữa cháy để chữa cháy và CNCH.

b) Xác định khu vực chữa cháy, đề ra và tổ chức thực hiện các biện pháp kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy.

c) Đề ra các yêu cầu về bảo đảm giao thông, trật tự.

d) Tổ chức hậu cần chữa cháy, phục vụ chữa cháy và CNCH và y tế.

đ) Tổ chức thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy và CNCH.

e) Tổ chức công tác chính trị tư tưởng trong chữa cháy và CNCH.

g) Tổ chức thông tin về vụ cháy, nổ.

h) Đề xuất các yêu cầu khác phục vụ cho chữa cháy và CNCH.

Điều 11. Thủ tục huy động lực lượng, phương tiện và tài sản để phục vụ chữa cháy và CNCH

1. Việc huy động lực lượng, phương tiện và tài sản để chữa cháy phải được thể hiện bằng Lệnh huy động, điều động lực lượng, phương tiện và tài sản đchữa cháy (Mẫu số PC20, ban hành kèm theo Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ); trường hợp khẩn cấp, lệnh huy động có thể bằng lời nói, nhưng chậm nhất không quá 03 ngày làm việc phải thể hiện lệnh đó bằng văn bản. Người ra lệnh huy động bằng lời nói phải xưng rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, đồng thời phải nêu rõ căn cứ huy động và yêu cầu về người, phương tiện, tài sản cần huy động, thời gian, địa điểm tập kết.

2. Trường hợp cần huy động lực lượng, phương tiện và tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài phạm vi quản lý, người chỉ huy chữa cháy báo cáo đề xuất và được người có thẩm quyền huy động đồng ý thì được phép huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó để chữa cháy nhưng sau đó phải tham mưu cho người có thẩm quyền huy động ban hành quyết định huy động bằng văn bản.

Điều 12. Quy định xe ưu tiên và bảo đảm quyền ưu tiên cho người và phương tiện được huy động phục vụ chữa cháy và CNCH

1. Các xe, tàu và các phương tiện giao thông khác của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khi đi chữa cháy và CNCH được sử dụng tín hiệu ưu tiên, quyền ưu tiên lưu thông và các quyền ưu tiên khác theo quy định của pháp luật.

2. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường thủy của cơ quan, tổ chức và cá nhân được huy động làm nhiệm vụ chữa cháy và CNCH được hưởng quyền ưu tiên trong phạm vi khu vực chữa cháy và CNCH, được ưu tiên qua cầu, phà và được miễn phí lưu thông trên đường.

3. Người được huy động làm nhiệm vụ chữa cháy và CNCH khi xuất trình lệnh huy động thì được ưu tiên đi trên các phương tiện giao thông và chủ phương tiện hoặc người điều khiển phương tiện giao thông hoặc những người có trách nhiệm liên quan giải quyết đi ngay trong thời gian sớm nhất. Người và phương tiện tham gia giao thông khi thấy tín hiệu còi, đèn, cờ ưu tiên của phương tiện đi làm nhiệm vụ chữa cháy và CNCH phải nhanh chóng nhường đường.

4. Lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng khác khi làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông có trách nhiệm bảo đảm cho lực lượng, phương tiện đi chữa cháy và CNCH được lưu thông nhanh nhất.

Điều 13. Chế độ chính sách đối với người và phương tiện, tài sản được huy động để phục vụ chữa cháy và CNCH

1. Người được huy động tham gia chữa cháy và CNCH được hưởng chế độ chính sách theo quy định tại Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC ngày 10/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn chế độ đối với người được huy động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên Đội dân phòng, Đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy (viết tắt là Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC).

2. Phương tiện, tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được huy động để tham gia chữa cháy và CNCH phải được hoàn trả ngay sau khi kết thúc chữa cháy và CNCH.

Điều 14. Bồi thường thiệt hại do huy động tài sản gây ra

1. Trường hợp phương tiện, tài sản được huy động mà bị mất, bị hư hỏng; nhà, công trình bị phá dỡ theo quy định thì được bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Kinh phí bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng tài sản gây ra do ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

3. Mức bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng tài sản gây ra do người quyết đnh trưng dụng tài sản thỏa thuận với người có tài sản trưng dụng theo nguyên tắc quy định tại các Điều 35, 36 và 37 của Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản.

Điều 15. Kinh phí thực hiện chế độ đối với người được huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy

1. Nguồn từ Quỹ bảo hiểm y tế, Quỹ bảo hiểm xã hội

a) Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế đối với người được huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy bị thương quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC .

b) Quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả chế độ trợ cấp đối với người được huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy bị thương hoặc bị chết quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC .

2. Nguồn từ ngân sách nhà nước

a) Ngân sách trung ương bảo đảm bố trí trong dự toán hằng năm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chế độ đối với người được huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy bị thương, bị chết đủ điều kiện xét hưởng chính sách thương binh, như thương binh quy định tại Điều 5 hoặc được công nhận là liệt sĩ quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC .

b) Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước đối với người có công.

3. Nguồn từ đơn vị quản lý trực tiếp

a) Đơn vị quản lý trực tiếp chi trả các chế độ cụ thể như sau:

- Đồng chi trả các chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3; chi phí khám bệnh, chữa bệnh quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC .

- Trợ cấp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3, khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC .

b) Đối với đơn vị quản lý trực tiếp do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động thì kinh phí chi trả các chế độ tại điểm a khoản 3 Điều 13 Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp bố trí trong dự toán hằng năm của đơn vị. Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

c) Đối với đơn vị quản lý trực tiếp không do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động thì kinh phí chi trả các chế độ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 13 Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC được hạch toán vào chi phí hợp lý của đơn vị.

4. Kết thúc hoạt động xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn, người chỉ huy phối hợp với đơn vị liên quan tham mưu người có thẩm quyền huy động ban hành quyết định huy động bằng văn bản, đề xuất hoàn thiện các thủ tục và tchức hoàn trả khoản bồi thường thiệt hại về tài sản do việc trưng dụng, huy động để chữa cháy, CNCH theo quy định của Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản.

Điều 16. Chế độ truyền thông tin, báo cáo

1. Việc thông tin liên lạc giữa các cấp, các ngành được thực hiện bằng hệ thống thông tin vô tuyến, hữu tuyến và bằng lệnh huy động lực lượng, phương tiện, tài sản để chữa cháy, CNCH hoặc quyết định huy động lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và chuyên ngành tham gia hoạt động chữa cháy và CNCH. Từng bước hiện đại hóa công tác thông tin để đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chữa cháy và CNCH trên địa bàn tỉnh.

2. Các thông tin về cháy, nổ, sự cố, tai nạn thuộc phạm vi của cấp nào thì cấp đó phải báo cáo ngay bằng điện thoại trong thời gian sớm nhất hoặc bằng văn bản cho cơ quan chỉ đạo cấp trên và cơ quan chuyên trách chỉ đạo về công tác chữa cháy và CNCH trong thời gian không quá 24 giờ sau khi cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra.

3. Việc thông tin cho các phương tiện thông tin đại chúng về cháy, nổ, sự cố, tai nạn và kết quả chữa cháy, CNCH phải bảo đảm sự thống nhất và do Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH các cấp chịu trách nhiệm công bố.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, UBND CÁC CẤP TRONG HOẠT ĐỘNG CHỮA CHÁY VÀ CNCH

Điều 17. Công an tỉnh

1. Tổ chức nắm chính xác tình hình vụ việc, tham mưu cấp có thẩm quyền huy động lực lượng phương tiện của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh hoặc của Công an các đơn vị, địa phương khác được huy động chi viện chữa cháy, CNCH; thành lập Ban chỉ huy chữa cháy và CNCH, quyết định các phương pháp biện pháp chữa cháy, CNCH và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị được huy động tham gia xử lý vụ việc.

2. Bảo đảm sẵn sàng về lực lượng và phương tiện, tổ chức thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý thông tin cháy, nổ, sự cố, tai nạn và chủ trì tổ chức CNCH theo các tình huống được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ.

3. Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH theo các tình huống có nhiều lực lượng tham gia nhằm chủ động ứng phó với mọi tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn có thể xảy ra.

4. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh huy động các đơn vị, cơ quan, tổ chức ở địa phương tham gia chữa cháy, CNCH; tham mưu cho Ban Chỉ đạo các phương pháp, biện pháp chữa cháy và CNCH; trực tiếp thực hiện các hoạt động chữa cháy và CNCH; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác định nguyên nhân các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

5. Chỉ đạo Công an huyện, thị xã, thành phố, các phòng trực thuộc Công an tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ chữa cháy, CNCH; làm công tác bảo đảm trật tự, phân luồng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện chữa cháy, CNCH cơ giới hoạt động.

6. Tổ chức công tác hậu cần phục vụ chữa cháy, CNCH (cung cấp nhiên liệu, thức ăn, nước uống, trang thiết bị y tế, chiếu sáng, thông tin liên lạc...) khi tổ chức chữa cháy, CNCH lâu dài.

7. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất UBND tỉnh khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác chữa cháy, CNCH.

8. Khi lực lượng, phương tiện của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân không thuộc lực lượng Công an được Chủ tịch UBND các cấp huy động đến hiện trường; Ban Chỉ huy chữa cháy, CNCH có trách nhiệm chỉ huy, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, sở trường của các lực lượng này để cùng tham gia phối hợp chữa cháy, CNCH.

9. Kịp thời báo cáo tình hình công việc cho lãnh đạo cấp trên và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông theo thẩm quyền; phối hợp với các đơn vị chức năng của địa phương và trung ương tuyên truyền, khuyến cáo và tổ chức cho người dân sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm nếu cần thiết (trường hợp có nguy cơ phát nổ, phát tán chất khí hóa chất độc, sạt lở đất đá, ngập lụt...); thông tin, phổ biến mối nguy hiểm do cháy, nổ, sự cố, tai nạn tác động và hướng dẫn các biện pháp phòng tránh.

Điều 18. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

1. Xây dựng phương án phối hợp và tổ chức lực lượng thường trực để tiếp nhận, xử lý thông tin sự cố, tai nạn; bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tham gia chữa cháy, CNCH theo sự phân công của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

2. Xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện tham gia hoạt động chữa cháy và CNCH theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

3. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra công tác CNCH; tổ chức tập huấn, huấn luyện về công tác CNCH cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý.

4. Định kỳ hàng năm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch hiệp đồng với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, các đơn vị của Bộ, Quân khu đứng chân trên địa bàn và các lực lượng khác để thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, ứng cứu sập đổ công trình trên đất liền, trên sông và sẵn sàng sử dụng lực lượng quân đội tham gia khắc phục các sự cố tai nạn khác theo hiệp đồng chuyên trách của các sở, ngành thuộc tỉnh.

Điều 19. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

1. Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; kế hoạch phòng chống cháy, nổ, cháy rừng, cứu sập theo chức năng nhiệm vụ của mỗi chuyên ngành.

2. Hàng năm điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sát tình hình thực tế. Tổ chức huấn luyện, diễn tập và bồi dưỡng để nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, thực hành xử lý các tình huống.

3. Phối hợp với Công an tỉnh và các lực lượng hiệp đồng để thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng chống cháy, nổ, cháy rừng, cứu sập trên địa bàn tỉnh.

Điều 20. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện của các đơn vị trực thuộc. Khi có lệnh huy động, nhanh chóng đến hiện trường phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tham gia thực hiện có hiệu quả công tác chữa cháy và CNCH trên địa bàn tỉnh.

2. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng phương án, bố trí lực lượng, phương tiện và tổ chức chữa cháy, CNCH xảy ra.

3. Huy động, điều phối và phân công các lực lượng, phương tiện, thiết bị, dụng cụ, vật tư, nguồn nước và vật liệu để chữa cháy. Bảo đảm các điều kiện phục vụ chữa cháy như giao thông, thông tin liên lạc, hậu cầu, y tế và công tác chính trị tư tưởng trong chữa cháy rừng.

4. Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường lực lượng, bám sát địa bàn trực chữa cháy rừng; tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các địa phương trong chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các chủ rừng thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm với lực lượng Công an, Quân đội trong công tác chữa cháy rừng.

Điều 21. Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện của các đơn vị trực thuộc. Khi có lệnh huy động, nhanh chóng đến hiện trường phối hợp cùng lực lượng Công an, Quân đội và các đơn vị có liên quan tham gia thực hiện có hiệu quả công tác chữa cháy, CNCH khi xảy ra sự cố tràn dầu.

2. Xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện tham gia hoạt động chữa cháy và CNCH theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 22. Sở Giao thông vận tải

1. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý, giải tỏa các công trình, vật kiến trúc cản trở hoạt động chữa cháy, CNCH trên các tuyến đường giao thông được giao quản lý trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn PCCC, CNCH đối với phương tiện giao thông vận tải đường bộ, đường thủy nội địa.

2. Xây dựng phương án và tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng để chủ động huy động nhằm tổ chức chữa cháy, CNCH trong phạm vi quản lý; huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy, CNCH đối với các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn khác theo lệnh huy động của cấp có thẩm quyền.

3. Khi có lệnh huy động, nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia thực hiện có hiệu quả công tác chữa cháy, CNCH.

4. Xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện tham gia hoạt động chữa cháy, CNCH theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Điều 23. Sở Y tế

1. Hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng CNCH thực hiện các biện pháp sơ cứu ban đầu khi tổ chức CNCH.

2. Chỉ đạo các cơ sở y tế, bệnh viện trên địa bàn tỉnh có phương án bố trí đội ngũ y sĩ, bác sĩ; chuẩn bị trang thiết bị y tế, cơ số thuốc kịp thời cấp cứu, điều trị, tổ chức sơ cứu ban đầu và đưa người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất để chữa trị.

3. Có kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện tham gia cứu nạn kịp thời, hiệu quả khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn; tham gia thực tập các phương án chữa cháy và CNCH trên địa bàn tỉnh.

4. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh thực hiện việc trưng cầu giám định mẫu ADN theo quy định khi có các nạn nhân chưa rõ danh tính, chưa được gia đình nhận dạng do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra trước khi mai táng; bảo quản và xác định danh tính nạn nhân bị thiệt mạng do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra theo đúng quy định.

Điều 24. Sở Công Thương

1. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy, CNCH khi có yêu cầu huy động của cơ quan có thẩm quyền. Đối với sự cố hóa chất cấp 2 trở lên, Sở Công Thương xác định rõ tính chất vật lý, tính chất nguy hiểm, độc tính và các tính chất nguy hại khác của hóa chất để cung cấp cho lực lượng PCCC và CNCH.

2. Tham mưu UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra và đánh giá kết quả triển khai thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh.

3. Chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường và các ngành chức năng kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển trái phép các loại hóa chất, pháo, đèn trời, các loại đồ chơi nguy hiểm, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, vật liệu nổ công nghiệp...

Điều 25. Sở Xây dựng

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, đề xuất hướng xử lý các công trình xây dựng, nhà xưởng, khu dân cư có nguy cơ xảy ra cháy, nổ, sự cố sập đổ. Chỉ định tổ chức giám định chất lượng công trình thuộc phạm vi quản lý để phục vụ cho công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân của sự cố tai nạn.

2. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy và CNCH đối với các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn khi có lệnh huy động của cấp có thẩm quyền.

Điều 26. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Chỉ đạo các khu du lịch, nơi vui chơi giải trí thực hiện nghiêm các quy định về an toàn PCCC và CNCH, xây dựng nội quy, cảnh báo...; đồng thời, phải có phương án chữa cháy và CNCH tại chỗ khi có vụ việc xảy ra.

2. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy và CNCH đối với các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn khi có lệnh huy động của cấp có thẩm quyền.

Điều 27. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh; chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách cho người trực tiếp tham gia chữa cháy, CNCH theo quy định.

2. Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công an tỉnh, các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND tỉnh về chế độ, chính sách cho người trực tiếp tham gia chữa cháy, CNCH theo quy định của pháp luật.

3. Hướng dẫn chế độ đối với người được huy động, huy động trực tiếp, phục vụ chữa cháy, CNCH.

Điều 28. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh

Cân đối ngân sách, bố trí nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động chữa cháy, CNCH cho UBND các cấp và nguồn kinh phí cho triển khai xây dựng các mô hình chữa cháy, CNCH; hỗ trợ kinh phí hợp lý cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh trong đầu tư trang thiết bị chữa cháy, CNCH và điều kiện làm việc thường xuyên.

Điều 29. Sở Tài chính

Phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bố trí trong dự toán hàng năm kinh phí thường xuyên để mua sắm thiết bị bảo hộ, phương tiện PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh theo khả năng cân đối và phân cấp ngân sách đúng quy định hiện hành.

Điều 30. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền về giải pháp ngăn ngừa các nguy cơ dẫn đến cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

2. Chủ trì, thiết lập và bảo đảm mạng thông tin liên lạc thông suốt nhằm phục vụ kịp thời hoạt động chỉ đạo, xử lý tình huống trong công tác chữa cháy và CNCH.

3. Bảo đảm thực hiện công tác thông tin chính xác kịp thời về các hoạt động chữa cháy và CNCH; các chủ trương, chính sách, mệnh lệnh, chỉ thị về công tác chữa cháy và CNCH của Trung ương và tỉnh.

4. Kiểm tra, giám sát và đôn đốc các doanh nghiệp thông tin di động khi thực hiện quy trình định vị thuê bao di động phục vụ công tác chữa cháy và CNCH và nhắn tin cảnh báo thiên tai qua mạng thông tin di động.

Điều 31. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi; Ban Quản lý cụm công nghiệp, làng nghề

1. Phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho doanh nghiệp; hướng dẫn kiểm tra chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong phạm vi quản lý thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn PCCC và CNCH. Chú trọng việc xây dựng, thực tập phương án chữa cháy, CNCH theo quy định.

2. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát bảo đảm các yêu cầu, điều kiện cơ sở hạ tầng về giao thông, nguồn nước phục vụ hoạt động chữa cháy và CNCH.

3. Phối hợp với các công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tổ chức huy động lực lượng PCCC chuyên ngành, PCCC cơ sở trong địa bàn các khu công nghiệp thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, CNCH ban đầu khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn thuộc phạm vi quản lý.

Điều 32. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì phối hợp, hướng dẫn các cấp, các ngành nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ để đề xuất sản xuất, lắp ráp trang thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan.

Điều 33. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi và các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

1. Phối hợp với Công an tỉnh, các ngành chức năng xây dựng các trang, tin, bài tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC, CNCH; kiến thức, kỹ năng xử lý đối với một số tình huống, sự cố xảy ra.

2. Cơ quan báo, đài địa phương dành thời lượng hợp lý có chuyên mục, chuyên trang thường xuyên tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định về công tác PCCC, CNCH; kịp thời biểu dương những gương người tốt, việc tốt và đăng tin nêu rõ các hành vi vi phạm cũng như thiếu trách nhiệm trong công tác PCCC, CNCH trên địa bàn tỉnh.

Điều 34. Công ty Điện lực Quảng Ngãi

1. Bảo đảm an toàn điện cho lực lượng chữa cháy và CNCH và người dân khu vực xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn; phối hợp với các đơn vị liên quan khn trương khắc phục hậu quả, hạn chế thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra.

2. Huy động nguồn điện dự phòng để phục vụ cho công tác chữa cháy và CNCH khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

3. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phương án, bố trí lực lượng, phương tiện và tổ chức chữa cháy, CNCH đối với các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn theo lệnh huy động của cấp có thm quyền.

Điều 35. Các sở, ban ngành có liên quan; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh

Tổ chức lực lượng, trang bị đầy đủ phương tiện thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, CNCH ban đầu đối với các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra tại đơn vị quản lý; tổ chức huy động lực lượng, phương tiện của cơ quan, đơn vị mình tham gia chữa cháy và CNCH khi có yêu cầu.

Điều 36. UBND các huyện, thị xã, thành phố

1. Thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo về tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn trên địa bàn để nhân dân biết và phòng tránh.

2. Xây dựng phương án, kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư dự phòng để sẵn sàng thực hiện công tác chữa cháy và CNCH trên địa bàn.

3. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát, kiện toàn, củng cố lực lượng Dân phòng bảo đảm về số lượng và chất lượng, đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, CNCH xảy ra trên địa bàn quản lý và tham gia chữa cháy, CNCH ở địa bàn khác khi có yêu cầu; tổ chức điều tra, thống kê, đánh giá thiệt hại theo đúng quy định, kịp thời báo cáo và đề xuất cấp trên các biện pháp xử lý, khắc phục.

4. Đầu tư ngân sách cho hoạt động chữa cháy và CNCH; trang bị phương tiện, thiết bị chữa cháy và CNCH cần thiết, phù hợp cho các lực lượng làm nhiệm vụ chữa cháy và CNCH của địa phương.

5. Định kỳ hoặc đột xuất, kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Hằng năm, tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác chữa cháy, CNCH tại địa phương.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 37. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động chữa cháy và CNCH được khen thưởng theo Luật Thi đua, Khen thưởng, các nghị định, thông tư hướng dẫn và các quy định khác của pháp luật.

2. Cá nhân, tổ chức có hành vi gây cản trở, không chấp hành theo lệnh huy động phục vụ chữa cháy và CNCH hoặc lợi dụng công tác chữa cháy và CNCH để xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hp pháp của tổ chức, cá nhân thì theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 38. Tổ chức thực hiện

Người đứng đầu các sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc báo cáo bằng văn bản về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hp trình Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1261/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Trần Phước Hiền
Ngày ban hành: 20/08/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1261/QĐ-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
487434