• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công


Văn bản pháp luật về Kế hoạch đầu tư công trung hạn

 

Quyết định 1264/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020, phân bổ chi tiết, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 và phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên

Tải về Quyết định 1264/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1264/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 09 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016-2020, PHÂN BỔ CHI TIẾT, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019 VÀ PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020, TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2016; Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1669/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020; Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 613/QĐ-BKHĐT ngày 28/4/2017 giao chi tiết kế hoạch đầu tư vn TPCP giai đoạn 2017-2020 và năm 2017; Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT ngày 29/8/2017 giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 (đt 2) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 2118/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2018 về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 1115/QĐ-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 (đt 3); Thông báo số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020.

Căn cứ Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV - kỳ họp thứ 9 về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2019, tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV - kỳ họp thứ 7 về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN, vốn TPCP tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 (Điều chỉnh) và Kế hoạch đầu tư công vốn NSNN, vốn TPCP năm 2018; Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của HĐND tỉnh kỳ họp thứ 11 khóa XIV về Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 144/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh kỳ họp thứ 12 khóa XIV về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020, phân bổ chi tiết, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020, phân bổ chi tiết, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 và phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020, bao gồm:

1.1. Vốn cân đối ngân sách địa phương: Tổng Kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 là 3.165 tỷ 992 triệu đồng, tăng 7 tỷ 889 triệu đồng so vi đầu kỳ.

(Chi tiết như Biểu số 01 kèm theo)

1.2. Vốn chương trình mục tiêu quốc gia: Tổng Kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 là 2.701 tỷ 704 triệu đồng, tăng 393 tỷ 863 triệu đồng so với đầu kỳ.

(Chi tiết như Biểu số 2a, 2b, 2c kèm theo)

2. Phân bổ chi tiết, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019

2.1. Điều chỉnh vốn cân đối ngân sách địa phương: Điều chỉnh 48 tỷ 796 triệu đồng từ việc cắt giảm vốn của 35 dự án để bổ sung vốn cho 21 dự án.

(Chi tiết như Biểu số 03 kèm theo)

2.2. Điều chỉnh vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: Tổng số 59 tỷ 621 triệu đng.

(Chi tiết như Biu số 04 kèm theo).

2.3. Điu chỉnh vốn nước ngoài thuộc Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (vốn WB): Điều chỉnh giảm vốn 14 tiểu dự án đ điều chỉnh tăng vốn cho 02 tiểu dự án thuộc Chương trình tổng số vốn ODA là 2 tỷ 230 triệu đồng (Ngân sách trung ương cấp phát 2 tỷ 013 triệu đồng, vay lại 217 triệu đồng).

(Chi tiết như Biu số 05 kèm theo).

2.4 Phân bổ chi tiết Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2019.

Tổng kế hoạch vốn chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2019 là 10.743 triệu đồng, trong đó: Thanh toán khối lượng trồng rừng phòng hộ năm 2018 là 3.708 triệu đồng; Chăm sóc rừng trồng 5.412 triệu đồng; Trồng rừng tập trung 1.623 triệu đồng.

(Chi tiết như Biểu s 6 kèm theo).

3. Giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2020: Tổng số vốn là 1.359 tỷ 533 triệu đồng, trong đó:

- Vốn cân đối ngân sách địa phương: 726 tỷ đồng;

- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: 633 tỷ 533 triệu đồng;

(Chi tiết như Biểu s 34, 35, 35c kèm theo).

Điều 2. Căn cứ danh mục và kế hoạch vốn được giao tại Quyết định này. Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, thay thế các nội dung tương ứng tại các Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 10/12/2018; Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên của UBND tỉnh Điện Biên và có hiệu lực k từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vp Chính phủ (b/c);
- C
ác Bộ: KH&ĐT; Tài chính (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND;
- L/đ
UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện (TX, TP);
- LĐVP + CV các khối;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 


Tỉnh Điện Biên

Biểu số 1

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Điện Biên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Thời gian KC- HT

Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao KH năm 2012, 2013

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020

Điều chnh kế hoạch trung hạn giai đoạn từ năm 2016 -2020 (lần 2)

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 sau khi điều chnh

Ghi chú/Chđầu tư

 

Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tổng s (tất cả các nguồn vn)

Trong đó: NSĐP

Tăng  (+)

Giảm (-)

Tổng s (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

 

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

 

Tng s

Trong đó

 

 

 

Tổng số

Trong đó

 

Thu hi các khoản ứng trước NSĐP

Thanh toán nợ XDCB

Thu hồi các khoản ứng trước NSĐP

Thanh toán nợ XDCB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

A

Tng nguồn

 

 

 

 

 

3.158.103

 

 

158.270

-150.381

3.330.660

3.165.992

 

 

 

A1

Nguồn vốn được phân bổ

 

 

 

 

 

2.842.293

 

 

 

 

3.165.992

3.165.992

 

 

 

1)

Vốn hỗ trợ CĐNSĐP theo tiêu chí

 

 

 

 

 

2.582.193

 

 

 

 

2.986.552

2.986.552

 

 

 

 

- Vốn theo tiêu chí 40/QĐ-CP

 

 

 

 

 

2.582.193

 

 

 

 

2.986.552

2.986.552

 

 

 

 

- Chênh lệch bội thu NSĐP so với số thực chi trả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

Vốn từ nguồn thu sử dụng đất

 

 

 

 

 

150.300

 

 

 

 

80.440

80.440

 

 

 

3)

Vốn Xổ số kiến thiết

 

 

 

 

 

109.800

 

 

 

 

99.000

99.000

 

 

 

A2

Bố trí để trả nợ vay, lãi vay

 

 

 

 

 

 

 

 

131.886

 

131.886

131.886

 

 

 

1

Bội thu ngân sách địa phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chính phủ cho vay đ trả nợ gốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Chênh lệch bội thu NSĐP so với số thực chi trả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3

Dự phòng 10%

 

 

 

 

 

315.810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Phân bổ chi tiết thực hiện dự án (nguồn vn được phân b)

 

 

14.397.290

5.106.455

4.110.141

3.158.103

0

0

158.270

-150.381

3.052.795

3.184.681

0

0

 

 

Trong đó: Chi cho Giáo dục 20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1

Nguồn vốn theo tiêu chí 40/2015/QĐ-TTg + Nguồn thu sử dụng đt

 

 

14.194.489

4.986.094

3.955.656

3.048.303

0

0

25.731

-138.928

2.953.795

2.953.795

0

0

 

 

Vốn theo tiêu chí phân bổ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Thành phố Điện Biên Phủ

 

 

832.456

451.882

383.886

253.366

0

0

2.000

-4.583

250.783

250.783

0

0

 

1)

Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đon 2016-2020

 

 

370.679

159.945

82.437

82.437

0

0

0

-905

81.532

81.532

0

0

 

a

Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2015

 

 

98.757

62.733

21.189

21.189

0

0

0

0

21.189

21.189

0

0

 

1

Trụ sở xã Thanh Minh

 

1121 ngày 30/10/2012

7.000

7.000

430

430

 

 

 

 

430

430

 

 

 

2

Tuyến đường nhánh Hòa Bình - Phường Tân Thanh - TP ĐBP

 

1117, ngày 29/10/2012

10.000

10.000

3.300

3.300

 

 

 

 

3.300

3.300

 

 

 

3

Các nhánh đường nội thị phường Tân Thanh và Him Lam

 

132/QĐ-UBND 10/2/2003 302/QĐ-UBND 26/6/2015

1.432

1.432

359

359

 

 

 

 

359

359

 

 

 

4

Trường mầm non Hoa Ban

 

805, ngày 21/8/2012

14.500

14.500

2.898

2.898

 

 

 

 

2.898

2.898

 

 

 

5

Trường THCS phường Nam Thanh

 

619, ngày 06/7/2011

15.883

15.883

2.926

2.926

 

 

 

 

2.926

2.926

 

 

Bổ sung KH 2016: 426 trđ

6

Hệ thống lọc thô đầu nguồn nhà máy nước ĐBP

 

132, ngày 31/10/2013

11.200

5.100

2.483

2.483

 

 

 

 

2.483

2.483

 

 

 

7

Đường 27m khu trung tâm III thị xã Điện Biên Phủ (nay là thành phố Điện Biên Phủ)

 

 

 

 

19

19

 

 

 

 

19

19

 

 

Công trình còn nợ sau quyết toán

8

Đường vào khu du lịch Hồ Huổi Phạ

 

188/QĐ-UB 21/02/2011

29.330

3.590

3.546

3.546

 

 

 

 

3.546

3.546

 

 

 

9

Hệ thống điện chiếu sáng đường 7/5, đoạn từ trụ s Công ty xây dựng thủy lợi đến cng trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật tng hợp, tỉnh Điện Biên

2013- 2014

815a/QĐ-UBND 21/9/2014

5.000

4.000

4.000

4.000

 

 

 

 

4.000

4.000

 

 

 

10

Trường Tiu học HERMANN và trường Mu giáo SOS Điện Biên Phủ

 

1180/QĐ-UBND (29/11/2011)

4.412

1.228

1.228

1.228

 

 

 

 

1.228

1.228

 

 

 

b

Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020

 

 

271.922

97.212

61.248

61.248

0

0

0

-905

60.343

60.343

 

 

 

1

Đường Nội thị phường Nam Thanh - TP ĐBP

 

831, ngày 18/10/2013

20.340

12.000

6.031

6.031

 

 

 

 

6.031

6.031

 

 

 

2

Nhà đa năng, sân đường nội bộ trường THPT Phan Đình Giót

 

1221/QĐ-SGDĐT 21/10/2011

11.325

6.000

6.000

6.000

 

 

 

 

6.000

6.000

 

 

Lồng ghép vốn CTMQQG giáo dục (vốn NTM 1361 trđ)

3

Hạ tầng khu du lịch Him Lam GĐ II

 

1228/QĐ-UBND 01/10/2010; 709/QĐ-UB (13/9/2013); 1229/QĐ-UBND ngày 11/12/2017

74.900

26.716

18.399

18.399

 

 

 

 

18.399

18.399

 

 

 

4

Công trình Cải tạo, x lý triệt để ô nhim bãi chôn lấp rác thi Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ

 

316/QĐ-UBND 18/3/2016

40.000

20.000

18.000

18.000

 

 

 

-905

17.095

17.095

 

 

Hết nhu cầu

5

Bệnh viện đa khoa thành ph Điện Biên Phủ

 

12/QĐ-UBND 8/01/2010

105.540

12.679

5.752

5.752

 

 

 

 

5.752

5.752

 

 

 

6

Điều chỉnh đoạn tuyến đường Noong Bua - Pú Nhi - Na Son đoạn đi qua TT hành chính xã Tả Lèng

 

815/QĐ-UBND 21/10/2011

13.800

13800

1.744

1.744

 

 

 

 

1.744

1.744

 

 

 

7

Chương trình đô th miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ, giai đoạn 2015-2016 (DB01)

 

156/QĐ-UBND 14/02/2015

 

 

5.000

5.000

 

 

 

 

5.000

5.000

 

 

 

8

Nhà ở nội trú dân nuôi trường THPT Phan Đình Giót thành phố Điện Biên Phủ

 

1524/QĐ-SGDĐT 22/11/2013

6.017

6.017

322

322

 

 

 

 

322

322

 

 

 

2)

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020

 

 

461.777

291.937

301.449

170.929

0

0

2.000

-3.678

169.251

169.251

 

 

 

1

Nhà lớp học năng khiếu + cải tạo, sửa chữa Nhà thiếu nhi tỉnh Điện Biên

 

439/QĐ-UBND 30/03/2016

17.300

17.300

15.570

15.570

 

 

 

-580

14.990

14.990

 

 

 

2

Trường Mầm non 20-10

 

407/QĐ-UBND 20/3/2016

11.000

11.000

11.000

11.000

 

 

 

-191

10.809

10.809

 

 

CT đã QT tại số 1186/QĐ-UBND

3

Hệ thống nước sinh hoạt cho các hộ bị ảnh hưởng bãi rác Noong Bua

 

194/QĐ-UBND 17/02/2016

2.500

2.500

2.500

2.500

 

 

 

 

2.500

2.500

 

 

 

4

Xây dựng trường Mầm non Hoa Hồng

 

1271/QĐ-UBND 14/10/2016

14.950

12.400

12.400

12.400

 

 

 

-270

12.130

12.130

 

 

Vốn SN giáo dục 2,55 tỷ đồng

5

Xây dựng trường Mầm non Hoa Mai

 

1272/QĐ-UBND 14/10/2016

8.400

8.400

8.400

8.400

 

 

 

-1.012

7.388

7.388

 

 

 

6

Đường tổ dân phố 21, phường Him Lam (L=997,05m)

 

1397/QĐ-UBND 28/10/2016

10.170

10.170

10.170

10.170

 

 

 

 

10.170

10.170

 

 

 

7

Đường nội thị phường Thanh Bình (L=359m)

 

1341/QĐ-UBND 28/10/2016

3.800

3.800

3.800

3.800

 

 

 

 

3.800

3.800

 

 

 

8

Đầu tư bổ sung CSVC trung tâm KTTH-HN tỉnh

 

876/QĐ-UBND 06/7/2016

3.000

3.000

3.000

3.000

 

 

 

-1625

1.375

1.375

 

 

Hết nhu cầu

9

Đường vào Trường Dạy nghề tỉnh Điện Biên

 

775/QĐ-UBND ngày 31/8/2017

9.659

9.659

9.659

9.659

 

 

 

 

9.659

9.659

 

 

 

10

Hỗ trợ đối ứng Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Đin Biên Phủ, giai đoạn 2017-2020 (DB02)

 

 

 

 

5.953

5.953

 

 

 

 

5.953

5.953

 

 

 

11

Cầu dầm BTCT L=33 m bản Ta Pô

2018- 2019

1102/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

9.900

9.900

9.900

9.900

 

 

 

 

9.900

9.900

 

 

 

13

DA Cải tạo các tuyến ống mạng cấp II + III tại Thành phố Điện Điên Phủ

2018- 2020

1000/QĐ-UBND ngày 30/10/2018

8.000

8.000

8.000

8.000

 

 

 

 

8.000

8.000

 

 

 

14

Xây dựng trường mầm non Nam Thanh

2018- 2020

772/QĐ-UBND ngày 17/9/2018

14.900

5.570

5.571

5.571

 

 

 

 

5.571

5.571

 

 

 

15

Cải tạo và mở rộng trụ s Thành ủy - HĐND, UBND thành phố

2020- 2022

997/QĐ-UBND ngày 30/10/2018

20.000

20.000

15.000

15.000

 

 

 

 

15.000

15.000

 

 

 

16

Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m

2018- 2022

106/QĐ-UBND ngày 13/02/2017

279.798

121.838

161.325

30.805

 

 

 

 

30.805

30.805

 

 

Dự án sử dụng nguồn tăng thu sử dụng đất là 41.033 trđ (năm 2017 là 34.095 trđ, năm 2018 là 6.938 trđ); s vn trong trung hạn cn 121.838- 41.033=80.805 trđ, tha vốn trung hạn

17

Đường t dân ph 11 đến bản Na Púng phường Thanh Trường

2020- 2022

1089/QĐ-UBND ngày 29/10/2019

4.000

4.000

4.000

4.000

 

 

 

 

4.000

4.000

 

 

 

18

Hỗ trợ xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại bãi Púng Min, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

 

 

15.000

15.000

5.000

5.000

 

 

 

 

5.000

5.000

 

 

Dự án cấp bách

19

Trụ sở làm việc Ban quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Điện Bên

2020- 2021

1104/QĐ-UBND ngày 29/10/2019

14.500

14.500

5.313

5.313

 

 

 

 

5.313

5.313

 

 

 

20

Sửa chữa, cải tạo trụ s các ban, Đảng và các hạng mục phụ trợ Thành ủy Điện Biên Phủ

2020-2022

1081/QĐ-UBND ngày 29/10/2019

14.900

14.900

4.888

4.888

 

 

2.000

 

6.888

6.888

 

 

 

 

Chuẩn bị đầu tư

2020

 

92.000

92.000

1.000

 

 

 

 

 

1.000

 

 

 

 

1

Xây mới (Di chuyển) UBND phường Him Lam

 

 

10.000

10.000

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

UBND tp ĐBP

2

Nâng cấp kênh mương D3, kè bảo vệ khu dân cư tổ dân phố phường Mường Thanh

 

 

12.000

12.000

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

UBND tp ĐBP

3

Dự án đầu tư nâng cấp trang thiết bị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

 

 

60.000

60.000

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

Ban QLDA các Công trình XD

4

Kè chống sạt lở suối Nậm Cọ, Thanh Trường

 

 

5.000

5.000

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

UBND tp ĐBP

5

Kênh mương thoát lũ liên phường Him Lam, Noong Bua

 

 

5.000

5.000

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

UBND tp ĐBP

 

Vốn theo tiêu chí phân bổ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Huyện Điện Biên

 

 

736.373

411.579

299.765

282.453

0

0

0

-3.167

279.286

279.286

 

 

 

1)

Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020

 

 

430.755

117.961

79.429

79.429

0

0

0

0

79.429

79.429

 

 

 

a

Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2015

 

 

249.355

79.053

48.631

48.631

0

0

0

0

48.631

48.631

 

 

 

1

Công trình quyết toán còn thiếu vốn

 

 

 

 

1.363

1.363

 

 

 

 

1.363

1.363

 

 

 

2

Nhà lớp học, phòng công vụ giáo viên Trường mầm non xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tnh Điện Biên

 

 

 

 

111

111

 

 

 

 

111

111

 

 

Công trình quyết toán còn thiếu vốn

3

Nhà lp học, phòng công vụ trường THCS Nà Nhạn, huyện Điện Biên

 

 

 

 

54

54

 

 

 

 

54

54

 

 

Công trình quyết toán còn thiếu vốn

4

Nâng cấp đường Quốc lộ 279 - hồ Bò Hóng xã Thanh Xương, huyện Điện Biên

 

 

 

 

17

17

 

 

 

 

17

17

 

 

Công trình quyết toán còn thiếu vốn

5

Các hạng mục phụ trợ trụ sở làm việc các phòng ban, trụ sở HĐND-UBND trụ sở huyện ủy huyện Điện Biên

 

 

 

 

10

10

 

 

 

 

10

10

 

 

Công trình quyết toán còn thiếu vốn

6

Xây dựng các điểm trường tiểu học: s 2 Thanh Yên, số 1 Noong Luống, Thanh Luông huyện Điện Biên

 

3683/QĐ-UBND; 25/9/2013

4.150

1.469

294

294

 

 

 

 

294

294

 

 

 

7

Xây dựng các điểm trường tiểu học: Thanh An, s 1 Thanh Xương, s 2 Nà Tấu huyện Điện Biên

 

3682/QĐ-UBND; 25/9/2013

2.100

749

145

145

 

 

 

 

145

145

 

 

 

8

Xây dựng nhà đa năng tại trường tiểu học số 2 Thanh Yên, 02 phòng học tại Điểm trường Púng Thanh trường tiểu học Thanh An

 

4950/QĐ-UBND; 20/10/2014

2.810

510

230

230

 

 

 

 

230

230

 

 

 

9

Đường Noong Luống - Pa Thơm

 

517/QĐ-UBND 18/5/2007

44.128

5.900

2.873

2.873

 

 

 

 

2.873

2.873

 

 

 

10

Đường nội th huyện Điện Biên (GĐI)

 

930/QĐ-UBND 28/7/2010

34.620

2.108

620

620

 

 

 

 

620

620

 

 

 

11

Nghĩa trang C1

 

4390 ngày 14/12/2012

2.300

2.300

2.100

2.100

 

 

 

 

2.100

2.100

 

 

 

12

Đường Bản Xôm - B.mới- Mốc C5

 

1492/QĐ-UBND ngày 29/12/2005

49.160

6.370

2.678

2.678

 

 

 

 

2.678

2.678

 

 

 

13

H thống đường ng dẫn nước cho khu vực bản phủ, huyện Điện Biên

 

131/QĐ-CT 28/10/2013

7.800

7.800

3.247

3.247

 

 

 

 

3.247

3.247

 

 

 

14

Nhà đa năng trường THCS Thanh Xương

 

1769A/QĐ-SGDĐT 29/10/2012

4.000

3.500

3.309

3.309

 

 

 

 

3.309

3.309

 

 

 

15

Nhà khách huyện Điện Biên

 

385 ngày 9/5/2012

22.652

22.652

13.464

13.464

 

 

 

 

13.464

13.464

 

 

 

16

Đường Tây Trang-Pa Thơm (TT xã Pa Thơm- bản Púng Bon )

 

967/QĐ-UBND 22/9/2011

50.000

10.000

8.742

8.742

 

 

 

 

8.742

8.742

 

 

 

17

Trả nợ tạm ng Chương trình xây dựng NTM xã Thanh Chăn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàn ứng theo CV 881/UBND-NN 20/6/2011 của UBND tỉnh

 

 

8.645

8-645

2.421

2.421

 

 

 

 

2.421

2.421

 

 

 

 

Hoàn ng theo Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 21/10/2015 của UBND tnh

 

 

4.200

4.200

4.200

4.200

 

 

 

 

4.200

4.200

 

 

 

18

Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Điện Biên

 

1418/QĐ-SGĐT 29/4/2014

12.790

2.850

2.754

2.754

 

 

 

 

2.754

2.754

 

 

 

b

Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020

 

 

181.400

38.908

30.798

30.798

0

0

0

0

30.798

30.798

 

 

 

1

Đường vào khu du lịch, tưởng niệm tri ân những người có công với đất nước, với dân tộc tnh Điện Biên

 

836/QĐ-UBND 30/10/2014

20.400

7.808

7.808

7.808

 

 

 

 

7.808

7.808

 

 

 

2

Kè chng sạt l khu dân cư trung tâm xã Thanh Luông, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên

 

550/QĐ-UBND ngày 14/6/2011

50.000

20.000

13.000

13.000

 

 

 

 

13.000

13.000

 

 

 

3

Đường Tây Trang-Bản Pa Thơm

15-19

837-30/10/2014

111.000

11.100

9.990

9.990

 

 

 

 

9.990

9.990

 

 

 

(2)

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020

 

 

305.618

293.618

220.336

203.024

0

0

0

-3.167

199.857

199.857

 

 

 

1

Trung tâm Hội Nghị huyện ĐB

 

370 ngày 7/5/2012; 1607/QĐ-UBND 29/12/2016

32.000

32.000

28.800

28.800

 

 

 

 

28.800

28.800

 

 

 

2

Thủy lợi xã Thanh Nưa

 

1375/QĐ-UBND 28/10/2016

7.920

7.920

7.920

7.920

 

 

 

-825

7.095

7.095

 

 

Hết nhu cầu

3

Đường QL279 - Trại 2, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên

 

1170/QĐ-UBND 20/09/2016

9.000

9.000

9.000

9.000

 

 

 

 

9.000

9.000

 

 

 

4

Trụ sở xã Thanh Xương

 

1251/QĐ-UBND 10/10/2016

4.630

4.630

4.630

4.630

 

 

 

 

4.630

4.630

 

 

 

5

Đường QL279 - đi bản Nà Pen 1,2,3 xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên

 

1183/QĐ-UBND 23/09/2016

25.000

22.000

19.800

19.800

 

 

 

 

19.800

19.800

 

 

Công trình đã phê duyệt chủ trương đầu tư lồng ghép vốn CT 135: 3 tỷ đồng

6

Thủy lợi Nà Láo xã Nà Tấu

2018- 2020

193/QĐ-UBND; 17/02/2016

7.484

7.484

7.484

7.484

 

 

 

 

7.484

7.484

 

 

 

7

Bố trí sp xếp ổn định dân TĐC hồ Nậm Khẩu Hu, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên

 

1326/QĐ-UB 27/10/2016

14.484

5.484

14.484

5.484

 

 

 

 

5.484

5.484

 

 

- Lồng ghép vốn đóng góp của DN 9 tỷ

8

Nâng cấp đường vào điểm du lịch tâm linh Linh Sơn xã Thanh Luông, huyện Điện Biên.

 

1261/QĐ-UBND 12/10/2016

13.000

13.000

13.000

13.000

 

 

 

 

13.000

13.000

 

 

 

9

PKĐKKV Mường Nhà

 

1343/QĐ-UBND 28/10/2016

13.400

13.400

13.400

5.088

 

 

 

 

5.088

5.088

 

 

B sung từ nguồn tăng thu ngân sách tnh năm 2016: 6,132 tỷ đồng; năm 2018: 2 tỷ đồng

10

Bổ sung cơ sở vật chất trường THPT Thanh Nưa huyện Điện Biên

2019- 2020

465/QĐ-UBND 01/6/2018

3.300

3.300

2.180

2.180

 

 

 

 

2.180

2.180

 

 

 

11

Trường Mầm non Th trấn huyện Điện Biên

2017- 2019

984/QĐ-UBND 27/10/2017

7.300

7.300

7.300

7.300

 

 

 

 

7.300

7.300

 

 

 

12

Nước sinh hoạt tập trung khu vc Pom Lốt huyện Điện Biên

 

922/QĐ-UBND ngày 09/10/2017

6.800

6.800

6.800

6.800

 

 

 

 

6.800

6.800

 

 

Đầu tư tuyến ống cấp 1 và cấp 2, tuyến cấp 3 thực hiện xã hội hóa

13

Trụ sở xã Thanh Nưa

2018- 2020

1019/QĐ-UBND ngày 31/10/2018

7.000

7.000

5.000

5.000

 

 

 

 

5.000

5.000

 

 

 

14

Bổ sung cơ sở vật chất trường THPT huyện Điện Biên

2019- 2020

502/QĐ-UBND 04/6/2019

4.000

4.000

4.000

4.000

 

 

 

 

4.000

4.000

 

 

 

15

Thủy lợi Na Men (thủy lợi Na Phay) xãờng Nhà huyện Điện Biên

2018- 2019

1005/QĐ-UBND 30/10/2017

5.400

5.400

5.400

5.400

 

 

 

-342

5.058

5.058

 

 

Hết nhu cầu

16

Đường nội thị huyện Điện Biên (GĐII)

2018-2020

1012/QĐ-UBND 30/10/2017

25.000

25.000

22.500

22.500

 

 

 

 

22.500

22.500

 

 

TK 10% TMĐT

17

Đường vào nghĩa trang C1 giai đoạn II

2019

975/QĐ-UBND ngày 30/10/2018

2.000

2.000

2.000

2.000

 

 

 

 

2.000

2.000

 

 

 

18

Xây dựng trụ sở xã Sam Mứn

2019- 2021

1013/QĐ-UBND ngày 30/10/2018

7.000

7.000

3.000

3.000

 

 

 

 

3.000

3.000

 

 

 

19

Xây dựng trụ sở xã Mường Lới (đổi tên từ trụ sở xã Phu Luông)

2019- 2021

1068/QĐ-UBND ngày 29/10/2019

7.000

7.000

3.422

3.422

 

 

 

 

3.422

3.422

 

 

 

20

Trung tâm khuyến nông ging cây trồng vật nuôi tỉnh Điện Điên

2019- 2021

963/QĐ-UBND ngày 29/10/2018

10.000

10.000

5.000

5.000

 

 

 

 

5.000

5.000

 

 

 

21

Nhà Đa năng, Nhà BGH và các hạng mục phụ trợ trường THPT Mường Nhà

2017- 2019

1001/QĐ-UBND 27/10/2017

7.000

7.000

7.000

7.000

 

 

 

 

7.000

7.000

 

 

 

22

Đường dạo leo núi khu du lịch Pa Khoang (GĐ II)

2011- 2020

545/QD-UBND ngày 05/7/2018

43.900

43.900

13.000

13.000

 

 

 

 

13.000

13.000

 

 

Điu chnh tổng mức đầu tư

23

Nâng cấp đường ni từ đường Tè Lèng - Mưng Phăng đi nhà khách UBND tnh (xã Pá Khoang)

2019-2021

 

10.000

10.000

2.000

2.000

 

 

 

-2.000

0

0

 

 

Đ/c giảm vốn trung hạn do chưa có thủ tục đầu tư

24

Hỗ trợ xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại bãi Púng Min, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tnh Đin Biên (Hỗ trợ đền bù GPMB)

 

 

15.000

15.000

10.000

10.000

 

 

 

 

10.000

10.000

 

 

Dự án Cp bách

25

Đường QL 279 - Bản Noong Hẹt, huyện Điện Biên

2020- 2022

1085/QĐ-UBND ngày 29/10/2019

9.000

9.000

1.500

1.500

 

 

 

 

1.500

1.500

 

 

Dự án đã dược phê duyệt chưa bố trí vốn

26

Cải tạo, nâng cp tuyến đường từ ngã ba Nậm Thanh - bản U Va xã Noong Luống, huyện Điện Biên

2020- 2023

1087/QĐ-UBND ngày 29/10/2019

9.000

9.000

1.716

1.716

 

 

 

 

1.716

1.716

 

 

 

 

Chuẩn bị đầu tư

2020

 

253.000

253.000

1.400

 

 

 

 

 

1.400

 

 

 

 

1

Nâng cấp đường Tây Lòng Cho huyện Điện Biên

 

 

85.000

85.000

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

Ban QLDA các C GT

2

Kè bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và công trình công cộng suối Nậm Cọ - Huyện Điện Biên

 

 

40.000

40.000

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

Ban QLDA các C NN

3

Nâng cấp đường Đông Điện Biên (ĐT.147)

 

 

100.000

100.000

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

Ban QLDA các C GT

4

Xây dựng trụ sở xã Hua Thanh huyện Điện Biên

 

 

7.000

7.000

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

UBND huyện ĐB

5

Xây dựng trụ sở xã Pá Khoang huyện Điện Biên

 

 

7.000

7.000

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

UBND huyện ĐB

6

Xây dựng trụ s xã H Muông huyện Điện Biên

 

 

7.000

7.000

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

UBND huyn ĐB

7

Xây dựng trụ sở xã Na Tông huyện Điện Biên

 

 

7.000

7.000

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

UBND huyện ĐB

 

Vốn theo tiêu chí phân b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Huyện Tuần Giáo

 

 

375.533

215.265

177.714

163.109

0

0

0

-13.598

149.511

149.511

 

 

 

1)

Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020

 

 

226.753

80.844

45.678

39.868

0

0

0

0

39.868

39.868

 

 

 

a

Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2015

 

 

112.628

39.625

16.921

16.921

0

0

0

0

16.921

16.921

 

 

 

1

Công trình quyết toán còn thiếu vn

 

 

 

 

2.120

2.120

 

 

 

 

2.120

2.120

 

 

 

2

Trường PTCS xã Chiềng Sinh huyện Tuần Giáo

 

 

 

 

22

22

 

 

 

 

22

22

 

 

 

3

Xây dựng 01 nhà đa năng tại trường tiểu học số 1 Quài Nua, 02 phòng học tại điểm trường Trung tâm trường tiểu học Nà Sáy và 01 phòng học tại điểm tờng trung tâm trường tiểu học Bình Minh huyện Tuần Giáo

 

30/QĐ-UBND ngày 18/01/2013

3.528

280

248

248

 

 

 

 

248

248

 

 

 

4

Đường nội cụm TTCX Phình Sáng

 

 

 

 

497

497

 

 

 

 

497

497

 

 

 

5

Trường THCS xã Phình Sáng

 

 

 

 

300

300

 

 

 

 

300

300

 

 

 

6

Đường Quốc lộ 6- Quang Vinh - Pú Nhung Tuần Giáo

 

121/QĐ-UBND 27/10/2011

14.900

700

496

496

 

 

 

 

496

496

 

 

 

7

Trụ sở HĐND - UBND huyện Tuần Giáo

 

1272, ngày 16/12/2011

16.000

16.000

811

811

 

 

 

 

811

811

 

 

 

8

Đường Rạng đống - Ta ma

 

1341/QĐ-UBND 5/11/2010; 774/QĐ-UBND 14/10/ 2014

51.555

5.000

4.647

4.647

 

 

 

 

4.647

4.647

 

 

 

9

Thủy li bản Ta Con xã Chiềng Sinh huyện TG

 

189, ngày 19/8/2011

11.650

11.650

2.359

2.359

 

 

 

 

2.359

2.359

 

 

 

10

Kè bo vệ khu dân cư khối Sơn Thủy và Tần Lập, thị trn Tuần Giáo

 

1277/QĐ-UBND 13/10/2010

14.995

5.995

5.421

5.421

 

 

 

 

5.421

5.421

 

 

Đã QT, KH 2017 bs QT thiếu vn

b)

Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020

 

 

114.125

41.219

28.757

22.947

0

0

0

0

22.947

22.947

 

 

 

1

Trụ sở xã Pú Nhung

 

59A/QĐ-UBND 12/6/2011; 39a, 18/6/2013

8.000

4.744

1.439

1.439

 

 

 

 

1.439

1.439

 

 

 

2

Trụ sở xã Nà Sáy

 

64B/QĐ-UBND 15/7/2011; 39b/18/6/2013

7.700

4.063

510

510

 

 

 

 

510

510

 

 

 

3

Trụ sở xã Xã Pú Xi

 

 

3.500

3.500

176

176

 

 

 

 

176

176

 

 

Lồng ghép vốn CTMTGD

4

Cải tạo, sửa chữa trụ sở Phòng Giáo dục Tuần Giáo

 

96a/QĐ-UBND 02/8/2012

6.800

4.000

2.527

2.527

 

 

 

 

2.527

2.527

 

 

KCM 2015 (Lồng ghép vốn Sự nghiệp 2,8 tỷ đồng)

5

Trụ sở xã Quài Tở

 

148/QĐ-UBND 29/12/2014

7.800

4.300

2.938

2.938

 

 

 

 

2.938

2.938

 

 

Lồng ghép vốn NTM 3,5 tỷ

6

Trụ sở xã Mường Thín

 

149/QĐ-UBND 29/12/2014

7.800

4.400

3.360

3.360

 

 

 

 

3.360

3.360

 

 

Lồng ghép vốn NTM 3,4 tỷ

7

Trụ sở xã Quài Nưa

 

150/QĐ-UBND 29/12/2014

8.000

5.300

3.417

3.417

 

 

 

 

3.417

3.417

 

 

 

8

Nâng cấp, ci tạo Khu điều tr phong K10 Nậm Din huyện Tuần Giáo

 

835/QĐ-UBND 30/10/2014

9.363

3.582

3.580

3.580

 

 

 

 

3.580

3.580

 

 

Công trình quyết toán còn thiếu vốn

9

Đường Nội bộ TTCX Nà Sáy

 

2150/QĐ-UB 07/12/2009

3.162

2.130

2.400

2.400

 

 

 

 

2.400

2.400

 

 

Dứt đim năm 2017

10

Dự án bố trí dân cư vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét, đặc biệt khó khăn bản Hua Mức 1, Hua Mức 2, Pu Si 2 đến định cư tại bản Hua Mức 2, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo

2011- 2015

484/QĐ-UBND 24/5/2011; 310/QĐ-UBND 20/4/2015

52.000

5.200

8.410

2.600

 

 

 

 

2.600

2.600

 

 

 

2)

Dự án khi công mới trong giai đoạn 2016-2020

 

 

148.780

134.421

132.037

123.242

0

0

0

-13.598

109.644

109.644

 

 

 

1

Trường Mầm non xã Mường Thín, huyện Tuần Giáo

 

178A ngày 30/10/2012; QĐ 1142 ngày 30/10/2015;

14.500

14.500

12.780

12.780

 

 

 

 

12.780

12.780

 

 

KH 2018 bố trí 700 trđ TT dứt điểm

2

Đường từ xã Pú Xi - bản Hát Lấu, xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo

 

58/QĐ-UBND 14/7/2015

14.700

6.000

14.700

6.000

 

 

 

 

6.000

6.000

 

 

Vn NTM 2 t; Dân đóng góp 3,245 trđ; NS huyện 3.456 trđ

3

Trụ s xã Chiềng Sinh huyện Tuần Giáo

 

1352/QĐ-UBND 28/10/2016

7.500

7.500

6.681

6.681

 

 

 

 

6.681

6.681

 

 

 

4

Trường THCS và THPT Quài Tở

2016- 2019

1322/QĐ-UBND 27/10/2016

4.680

4.680

4.680

4.680

 

 

 

 

4.680

4.680

 

 

 

5

Trường THCS xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo

 

1493/QĐ-UB 29/11/2016

21.000

21.000

18.906

18.906

 

 

 

-4.528

14.378

14.378

 

 

KH 2019 giải ngân 17% KH giao

6

Trụ s xã Tỏa Tình huyện Tuần Giáo

 

326/QĐ-UBND 14/04/2017

7.300

7.300

7.145

7.145

 

 

 

 

7.145

7.145

 

 

 

7

Trụ sở xã Ta Ma huyện Tuần Giáo

 

1455/QĐ-UBND 17/11/2016

7.300

7.300

7.097

7.097

 

 

 

 

7.097

7.097

 

 

 

8

Trụ sở xã Phình Sáng huyện Tuần Giáo

 

1457/QĐ-UBND 17/11/2016

7.500

7.500

7.440

7.440

 

 

 

 

7.440

7.440

 

 

 

9

Trụ s xã Tênh Phông huyện Tuần Giáo

 

1456/QĐ-UBND 17/11/2016

7.300

7.300

6.649

6.649

 

 

 

 

6.649

6.649

 

 

 

10

Sửa chữa đường Mường Khương - Bản Huổi Nôm

2018- 2020

986/QĐ-UBND 27/10/2017

5.000

5.000

4.769

4.769

 

 

 

 

4.769

4.769

 

 

 

11

Nâng cấp công trình Thủy lợi Nà Chua

 

976/QĐ-UBND 30/10/2018

3.000

3.000

3.000

3.000

 

 

 

 

3.000

3.000

 

 

 

12

Trường Mầm non thị trấn Tuần Giáo

 

983/QĐ-UBND 30/10/2017

8.000

8.000

7.711

7.711

 

 

 

 

7.711

7.711

 

 

 

13

Trường MN Mùn Chung xã Mùn Chung

 

985/QĐ-UBND 30/10/2017

5.000

5.000

5.000

5.000

 

 

 

 

5.000

5.000

 

 

 

14

Đường QL6 - Bản Kệt xã Quài Cang

2019- 2020

1088/QĐ-UBND 29/10/2019

8.000

8.000

8.000

8.000

 

 

 

-4.000

4.000

4.000

 

 

LG CT 135,4 tỷ đồng

15

Đường Trung tâm xã Rạng Đông - Bản Háng Á

 

992/QĐ-UBND 30/10/2018

12.000

6.341

5.896

5.896

 

 

 

-5.070

826

826

 

 

LG 135

16

Trường THCS xã Quài Cang huyện Tuần Giáo

 

984/QĐ-UBND 30/10/2018

6.500

6.500

6.500

6.405

 

 

 

 

6.405

6.405

 

 

 

17

Trường Mầm Non Mường Mùn

 

1072/QĐ-UBND 29/10/2019

5.000

5.000

2.283

2.283

 

 

 

 

2.283

2.283

 

 

 

18

Trạm y tế Phình Sáng

2019- 2021

1070/QĐ-UBND 29/10/2019

4.500

4.500

2.800

2.800

 

 

 

 

2.800

2.800

 

 

 

 

Chun bị đầu tư

2020

 

60.000

45.000

200

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

1

Kè chống sạt lở khu dân cư thị tứ Huổi Lóng, xãờng Mùn

 

 

60.000

45.000

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

Ban QLDA các CT NN

 

Vốn theo tiêu chí phân bổ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Huyện Điện Biên Đông

 

 

384.849

169.221

139.998

136.154

0

0

0

-600

135.554

135.554

 

 

 

1)

Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020

 

 

257.715

84.553

54.215

50.371

0

0

0

0

50.371

50.371

 

 

 

a

Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2015

 

 

121530

33368

9491

9491

0

0

0

0

9491

9491

 

 

 

1

Công trình quyết toán còn thiếu vn

 

 

 

 

2.126

2.126

 

 

 

 

2.126

2.126

 

 

 

2

Xây dựng nhà đa năng trường tiểu học thị trấn huyện Điện Biên Đông

 

2794/QĐ-UBND; 30/10/2014

300

110

110

110

 

 

 

 

110

110

 

 

 

3

Thủy lợi Huổi Tao B - xã Pú Nhi - ĐBĐ

 

1789/QĐ-UBND 04/10/2012

9.800

9.800

3.800

3.800

 

 

 

 

3.800

3.800

 

 

 

4

Thủy lợi Pá Pan - T.Ngám xã Noong U

 

2172, ngày 20/9/2011

14.977

14.977

656

656

 

 

 

 

656

656

 

 

 

5

Thủy lợi suối Na Nhưng, bản Phà Só B

 

1914, ngày 30/10/2012

7.500

7.500

1.843

1.843

 

 

 

 

1.843

1.843

 

 

 

6

Xã Pú Hồng (đường Phình Giàng - Mường Nhà)

 

1641/QĐ-UBND 22/12/07

45.000

522

522

522

 

 

 

 

522

522

 

 

 

7

Xã Noong U (đường vào xã Noong U)

 

1134/QĐ-UBND 18/8/08

40.000

126

101

101

 

 

 

 

101

101

 

 

 

8

Xây dựng các đim trường tiểu học: thị trấn, Keo Lôm, Nậm Ngám huyện Điện Biên Đông

 

893a/QĐ-UBND; 14/9/2012

3.953

333

333

333

 

 

 

 

333

333

 

 

 

b

Dự án chuyển tiếp sang giai đon 2016-2020

 

 

136.185

51.185

44.724

40.881

0

0

0

0

40.881

40.881

 

 

 

1

Bãi xử lý rác thải thtrấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông

 

533/QĐ-UBND 15/7/2014

13.785

4.843

7.266

3.423

 

 

 

 

3.423

3.423

 

 

Năm 2017 bố trí dứt điểm vốn CĐNSĐP

2

Trụ s xã Chiềng Sơ

 

2831/QĐ-UBND 04/11/2014

7.000

4.562

4.243

4.243

 

 

 

 

4.243

4.243

 

 

Lồng ghép vn NTM (KH 2016 bổ sung 1392 trđ)

3

Trụ sở xã Mường Luân

 

2829/QĐ-UBND 04/11/2014

6.800

4.400

4.016

4.016

 

 

 

 

4.016

4.016

 

 

LG vn NTM

4

Trụ sở xã Luân Giói

 

2830/QĐ-UBND 04/11/2014

7.000

4.500

4.165

4.165

 

 

 

 

4.165

4.165

 

 

Năm 2017 bố trí dứt điểm vn CĐNSĐP

5

Trụ sở xã Phì Nhừ

 

1137/QĐ-UBND 30/10/2015

6.700

4.200

3.225

3.225

 

 

 

 

3.225

3.225

 

 

Năm 2017 bố trí dứt điểm Vốn CĐNSĐP

6

Trụ sở xã Háng Lìa

 

1136/QĐ-UBND 30/10/2015

7.900

5.200

2.809

2.809

 

 

 

 

2.809

2.809

 

 

Năm 2017 bố trí dứt điểm vốn CĐNSĐP

7

Đường Nậm Ngám - Pu Nhi A,B,C,D xã Pu Nhi đến bản Sư Lư 1,2,3,4,5 xã Na Son

 

344, ngày 19/4/2011

87.000

23.480

19.000

19.000

 

 

 

 

19.000

19.000

 

 

LG 30a

2)

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020

 

 

127.134

84.668

85.783

85.783

0

0

0

-600

85.183

85.183

 

 

 

1

Trụ sở QLTT số 7 huyện Điện Biên Đông

 

1369/QĐ-UBND 28/10/2016

2.800

2.800

2.554

2.554

 

 

 

 

2.554

2.554

 

 

 

2

Các hạng mục phụ trợ trụ sở xã Mường Luân, Luân Giói, Chiềng Sơ, Háng Lìa, Phì Nhừ huyện Điện Biên Đông

 

1250/QĐ-UBND 10/10/2016

6.000

6.000

6.000

6.000

 

 

 

-600

5.400

5.400

 

 

Hết nhu cầu

3

Xây dựng trưng Mầm non Pu Nhi xã Pu Nhi

 

1220/QĐ-UBND 30/9/2016

4.800

4.800

4.800

4.800

 

 

 

 

4.800

4.800

 

 

 

4

Trụ sở th trấn huyện Đin Biên Đông

 

1365/QĐ-UBND 28/10/2016

8.000

8.000

8.000

8.000

 

 

 

 

8.000

8.000

 

 

 

5

Trụ s Hạt Kiểm lâm huyện Điện Biên Đông

 

1639/QĐ-UBND 27/10/2016

3.500

3.500

3.104

3.104

 

 

 

 

3.104

3.104

 

 

 

6

Đường Pá Pao - Mường Luân xã Mường Luân

2018- 2020

985/QĐ-UBND 27/10/2017

9.500

9.500

9.500

9.500

 

 

 

 

9.500

9.500

 

 

LG 135

7

Trường THCS thị Trấn ĐBĐ

 

1321/QĐ-UBND ngày 27/10/2016

5.350

5.350

5.350

5.350

 

 

 

 

5.350

5.350

 

 

 

8

Phương án bố trí dân cư vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ĐBKK các bản Suối Lư 1, Suối Lư II, Suối Lư III, đến định cư tại khu vực Huổi Po, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông

2015- 2018

151/QĐ-UBND 14/02/2015

47.184

4.718

8.975

8.975

 

 

 

 

8.975

8.975

 

 

Dự án được duyệt 2015, do di chuyển địa điểm đầu tư nên chưa khởi công

9

Đường Mường Luân - Co Kham - Na Hát - Páo Sinh

2018- 2020

853/QĐ-UBND ngày 20/9/2017

25.000

25.000

22.500

22.500

 

 

 

 

22.500

22.500

 

 

 

10

Trạm y tế Phì Nhừ

 

1073/QĐ-UBND ngày 29/10/2019

5.000

5.000

5.000

5.000

 

 

 

 

5.000

5.000

 

 

 

11

Dự án di chuyn tạm thời khu trung tâm xã Tia Dinh, huyện Điện Biên Đông

2019

1097/QĐ-UBND ngày 29/10/2019

10.000

10.000

10.000

10.000

 

 

 

 

10.000

10.000

 

 

Dự án khẩn cấp

 

Chun bị đầu

2020

 

30.000

30.000

1.200

 

 

 

 

 

1.200

 

 

 

 

1

Hệ thống kênh nội đồng công trình hồ Nậm Ngám - Pú Nhi

 

 

30.000

30.000

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

Ban QLDA các CT NN

2

NC SC đường nội thị, thảm BT nhựa 1 số trục đường nội thị thị trấn ĐBĐ

 

 

 

 

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

UBND huyện ĐBĐ

3

Tôn tạo sân vn động thị trấn Điện Biên Đông

 

 

 

 

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

UBND huyện ĐBĐ

4

Nâng cấp, m rộng đường Na Son - Chóp Ly

 

 

 

 

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

UBND huyện ĐBD

5

Đường nội th tổ 4 - tổ 5 thị trấn Điện Biên Đông

 

 

 

 

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

UBND huyện ĐBĐ

6

Đường nội thị tổ 2 - tổ 5 thị trấn Điện Biên Đông

 

 

 

 

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

UBND huyện ĐBĐ

 

Vốn theo tiêu chí phân bổ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Huyện Mường Áng

 

 

711.326

175.113

124.757

121.466

0

0

2.377

-30.395

93.448

93.448

 

 

 

1)

Dự án chuyển tiếp từ giai đon 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020

 

 

667.913

133.073

86.115

84.197

0

0

0

-29.790

54.407

54.407

 

 

 

a

Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trưc năm 2015

 

 

121.085

52.543

16.098

14.180

0

0

0

0

14.180

14.180

 

 

 

1

Công trình quyết toán còn thiếu vốn

 

 

 

 

2.086

2.086

 

 

 

 

2.086

2.086

 

 

 

1

Trường THPT Mường Áng, thuộc dự án PT giáo dục THPT GĐII

 

 

 

 

26

26

 

 

 

 

26

26

 

 

 

2

Trụ sở xã Búng Lao

 

638, ngày 24/5/2013

7.200

7.200

49

49

 

 

 

 

49

49

 

 

 

3

Thủy lợi Thẩm Phẩng xã Nậm Lịch huyện MA

 

2605, ngày 22/10/12

5.387

5.387

762

762

 

 

 

 

762

762

 

 

 

4

PKĐK khu vực Búng Lao, M.Áng

 

1322/QĐ-UBND 26/10/2010

7.825

417

376

376

 

 

 

 

376

376

 

 

Lồng ghép vốn NSTW

5

Đài TT - TH huyện Mường Áng

 

338/QĐ-PTTH 13/12/2010

12.874

12.874

5.184

5.184

 

 

 

 

5.184

5.184

 

 

 

6

Trụ sở HĐND-UBND huyện Mường Áng

 

1252/QĐ-UBND 07/10/2010

54.649

19.649

2.946

2.946

 

 

 

 

2.946

2.946

 

 

Huyn MA đề nghị ĐC giảm do hết nhu cầu

7

Trụ sở Huyện ủy và Khối đoàn thể huyện Mường Áng

 

1251/QĐ-UB 07/10/2010

28.700

4.346

929

929

 

 

 

 

929

929

 

 

Huyện MA đề nghị ĐC giảm do hết nhu cầu

8

Lò đốt rác bằng khí tự nhiên xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Mường Áng và các xã lân cận

 

1962/QĐ-UBND 15/10/2014

4.450

2.670

3.740

1.822

 

 

 

 

1.822

1.822

 

 

 

b

Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020

 

 

546.828

80.530

70.017

70.017

0

0

0

-29.790

40.227

40.227

 

 

 

1

Đường nội thị giai đoạn I Trục 42m huyện Mường Áng

 

702/QĐ-UBND 27/7/2011

105.000

10.500

9.450

9.450

 

 

 

 

9.450

9.450

 

 

Đối ứng vốn NSTW

2

Đường nội th giai đoạn I (Đoạn QL 279 đi trung tâm hành chính huyện)

 

891/QĐ-UBND 21/7/2010

39.500

2.928

2.928

2.928

 

 

 

 

2.928

2.928

 

 

Công trình hoàn thành năm 2015, bổ sung hạng mục do còn dư vốn dự phòng

3

Trường THCS Mường Lạn

 

925/QĐ-UBND; 29/9/2015

2.850

985

550

550

 

 

 

 

550

550

 

 

 

4

Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Mường Áng, tỉnh Điện Biên

 

496/QĐ-UBND ngày 29/4/2010

44.178

6.117

6.117

6.117

 

 

 

-781

5.336

5.336

 

 

Hết nhu cầu, D án đã phê duyệt QT

5

Hồ chúa nước Áng Cong (Dự án Nhóm B)

2009- 2015

1487QĐ-UB 17/03/2011 06/12//2007 249/QĐ-UB

355.300

60.000

50.972

50.972

 

 

 

-29.009

21.963

21.963

 

 

Đ/C giảm, do KH 2019 chưa giải ngân, KH 2020 giải ngân phần KH 2019

2)

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020

 

 

43.413

42.040

38.642

37.269

0

0

2.377

-605

39.041

39.041

 

 

 

1

Trụ sở làm việc Ban quản lý dự án huyện Mường Áng

 

1180/QĐ-UBND 21/9/2016

5.373

4.000

5.373

4.000

 

 

 

 

4.000

4.000

 

 

 

2

Trụ sở liên cơ trạm bảo vệ thực vật, trạm thú y, hạt kiểm lâm huyện Mường Áng

 

1383/QĐ-UBND 28/10/2016

8.000

8.000

7.200

7.200

 

 

 

 

7.200

7.200

 

 

 

3

Trụ sở QLTT số 8 huyện Mường Áng

 

1370/QĐ-UBND 28/10/2016

2.340

2.340

2.070

2.070

 

 

 

 

2.070

2.070

 

 

 

4

Trường Mầm non Sơn Ca huyện Mường Áng

 

1346/QĐ-UBND 28/10/2016

7.000

7.000

4.600

4.600

 

 

2.377

 

6.977

6.977

 

 

Đã bố trí GN 2016-2019 là 6.977 trđ

5

Trường Mầm non Áng Nua, xã Áng Nưa, huyện Mưng Áng

 

1316/QĐ-UBND 27/10/2016

6.000

6.000

6.000

6.000

 

 

 

 

6.000

6.000

 

 

 

6

Đường tránh lũ bản Chiềng Lao - Pha Hún, xã Xuân Lao

 

1342/QĐ-UBND 28/10/2016

7.500

7.500

6.750

6.750

 

 

 

-397

6.353

6.353

 

 

Hết nhu cầu, dự án đã nộp quyết toán

7

Đường + Ngầm tràn bản Pá Nậm, xãờng Lạn

 

719/QĐ-UBND ngày 18/8/2017

2.700

2.700

2.700

2.700

 

 

 

-208

2.492

2.492

 

 

Hết nhu cầu, Dự án đã phê duyệt QT

9

Trạm y tế TT Mường Áng

 

1318/QĐ-UBND 27/10/2016

4.500

4.500

3.949

3.949

 

 

 

 

3.949

3.949

 

 

 

 

Chun bị đu tư

2020

 

60.000

60.000

200

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

1

Thủy lợi Búng Lao

 

 

60.000

60.000

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

Ban QLDA các CT NN

 

Vốn theo tiêu chí phân bổ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

Huyện Mưng Nhé

 

 

861.978

419.799

180.662

166.221

0

0

0

-997

165.224

165.224

 

 

 

1)

Dự án chuyn tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020

 

 

709.298

292.423

65.036

50.595

0

0

0

-631

49.964

49.964

 

 

 

a

Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào s dụng trưc năm 2015

 

 

338.183

218.868

16.691

16.691

0

0

0

0

16.691

16.691

 

 

 

1

Công trình quyết toán còn thiếu vốn

 

 

 

 

1.720

1.720

 

 

 

 

1.720

1.720

 

 

 

2

Đường Huổi Thủng - Na Cô Sa

 

 

 

 

1.000

1.000

 

 

 

 

1.000

1.000

 

 

Phần vốn giảm chuyển bố trí địa bàn Nậm Pồ

3

Đường Nà Khoa-Na Cô Sa

 

504/QĐ-UBND 19/7/2013

112.516

10.390

5.000

5.000

 

 

 

 

5.000

5.000

 

 

Phần vn giảm chuyển bố trí địa bàn Nậm Pồ

4

Đường Quảng Lâm - Na Cô Sa

 

1367-12/11/2010; 833-7/9/2013

178.339

178.339

2.769

2.769

 

 

 

 

2.769

2.769

 

 

Kế hoạch 2017 thanh toán dứt đim

5

Đường nội bộ TTCX Mường Toong huyn Mường Nhé

 

1238, ngày 05/10/2010

6.037

2.239

1.600

1.600

 

 

 

 

1.600

1.600

 

 

 

6

Nhà nội trú, nhà hiệu bộ trường THCS TTCX Mường Toong huyện Mường Nhé

 

1027, ngày 19/8/2010

7.460

3.697

670

670

 

 

 

 

670

670

 

 

 

7

Chợ thị trấn Mường Nhé

 

2587, ngày 31/10/2012

12.000

12.000

3.932

3.932

 

 

 

 

3.932

3.932

 

 

NSNN hỗ trợ 12 tỷ

b

Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020

 

 

371.115

75.555

48.345

33.904

0

0

0

-631

33.273

33.273

 

 

 

1

Trụ s xã Nậm VI

 

2929/QĐ-UBND 31/12/2014

7.784

1.784

1.750

1.750

 

 

 

 

1.750

1.750

 

 

Lồng ghép vốn NTM 6 tỷ

2

Trụ sở xã Sen Thượng

 

2924/QĐ-UBND 31/12/2014

8.442

2.442

2.441

2.441

 

 

 

 

2.441

2.441

 

 

Lồng ghép vốn NTM 6 tỷ

3

Trụ sở xã Mỳ

 

2928/QĐ-UBND 31/12/2014

8.200

2.200

2.122

2.122

 

 

 

 

2.122

2.122

 

 

Hết nhu cầu

4

Trụ sở xã Nậm Nhừ (tr s tạm)

 

 

4.000

4.000

40

40

 

 

 

 

40

40

 

 

 

5

Trụ sở xã Nậm Chua (trụ sở tạm)

 

 

3.500

3.500

40

40

 

 

 

 

40

40

 

 

 

6

Trụ sở xã Huổi Lếch (trụ sở tạm)

 

 

4.000

4.000

500

500

 

 

 

 

500

500

 

 

Huyện đề nghị giảm công trình khác bổ sung cho công trình này

7

Trụ sở xã Vàng Đán (trụ sở tạm)

 

 

4.000

4.000

335

335

 

 

 

 

335

335

 

 

 

8

Bãi xử lý rác thải trung tâm huyện lỵ và các xã vùng lân cận huyện Mường Nhé

 

456/QĐ-UBND 19/6/2014

14.534

7.267

4.404

4.404

 

 

 

 

4.404

4.404

 

 

KH 2017, bố trí vốn TT dứt điểm nguồn CĐNSĐP

9

Đường Sen Thượng - Lò San Chái

 

2128/QĐ-UB 3/12/2009

61.000

10.000

9.672

9.672

 

 

 

 

9.672

9.672

 

 

Chương trình 120

10

Thủy lợi Pờ Nhù Khò

 

1338/QĐ-UB 2/1/2010

13.955

5.600

5.600

5.600

 

 

 

-631

4.969

4.969

 

 

 

11

Đường Mường Toong - Huổi Lếch - Nậm Mỳ

 

618/QĐ-UBND 24/5/2010; 453/QĐ-UBND 4/6/2012

114.000

13.400

16.441

2.000

 

 

 

 

2.000

2.000

 

 

Lồng ghép vốn Đ án 79

12

Đường Nậm Kè-Pá Mỳ

2011- 2015

342/QĐ-UBND ngày 19/4/2011

106.600

3.500

2.000

2.000

 

 

 

 

2.000

2.000

 

 

Lồng ghép vốn NSTW

13

Kè chống sạt lở mặt bằng trung tâm huyện Mường Nhé

 

06/QĐ-UBND 5/01/2010

21.100

13.862

3.000

3.000

 

 

 

 

3.000

3.000

 

 

Dừng trin khai thc hiện

2)

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020

 

 

152.680

127.376

115.626

115.626

0

0

0

-366

115.260

115.260

 

 

 

1

Cầu treo bản Mường Nhé, xãờng Nhé

 

921/QĐ-UBND 21/07/2016

11.000

6.600

11.000

11.000

 

 

 

 

11.000

11.000

 

 

B sung vốn NSĐP, do Đ/c cơ cấu vn

2

Sân vận động huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

 

1396/QĐ-UBND 28/10/2016

17.800

17.800

16.020

16.020

 

 

 

 

16.020

16.020

 

 

 

3

Trường dân tộc nội trú THCS Sín Thầu

 

993/QĐ-UB 01/8/2016

5.000

5.000

5.000

5.000

 

 

 

 

5.000

5.000

 

 

 

4

Trường THCS Chung Chải - Mưng Nhé

 

1164/QĐ-UBND 19/9/2016

7.000

7.000

7.000

7.000

 

 

 

-366

6.634

6.634

 

 

Hết nhu cầu

5

Trụ sở xã Leng Su Sìn

 

1082/QĐ-UBND 26/8/2016

6.700

6.700

6.700

6.700

 

 

 

 

6.700

6.700

 

 

 

6

Trụ sở xã Nậm Kè

 

723/QĐ-UBND 18/08/2017

7.000

7.000

7.000

7.000

 

 

 

 

7.000

7.000

 

 

 

7

Đường Nga Ba - Huổi Pinh xã Mường Toong, huyện Mường Nhé

 

887/QĐ-UBND ngày 11/07/2016

10.000

10.000

10.000

10.000

 

 

 

 

10.000

10.000

 

 

 

8

PKĐKKV Leng Su Sìn (Thành lập mới)

 

1348/QĐ-UBND 28/10/2016

14.000

14.000

14.000

14.000

 

 

 

 

14.000

14.000

 

 

 

9

Trụ sở xã Huồi Lếch

2017- 2020

712/QĐ-UBND ngày 18/8/2017

6.200

6.200

6.200

6.200

 

 

 

 

6.200

6.200

 

 

 

10

Trường THCS xã Huổi Lếch

2017- 2020

1018/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

14.990

14.990

14.990

14.990

 

 

 

 

14.990

14.990

 

 

 

11

Nhà Đa năng và các hạng mục phụ trợ trường THPT huyện Mường Nhé

2018- 2020

866/QĐ-UBND 11/10/2018

6.000

6.000

3.000

3.000

 

 

 

 

3.000

3.000

 

 

GĐ 2016-2020: 3 tỷ; GĐ 2021-2025: 3 tỷ;

12

Trường bán trú THCS Mường Nhé

2019-2020

883/QĐ-UBND 18/9/2019

14.990

3.086

3.086

3.086

 

 

 

 

3.086

3.086

 

 

 

13

Nghĩa trang nhân dân huyện Mường Nhé

2020- 2022

 

15.000

6.000

4.000

4.000

 

 

 

 

4.000

4.000

 

 

 

14

Thủy lợi Huổi Khon xã Nậm Kè

 

1118/QĐ-UBND 30/10/2019

3.000

3.000

3.000

3.000

 

 

 

 

3.000

3.000

 

 

 

15

Đường quốc lộ 4h đến bản chà lọi 1 và 2

 

1060/QĐ-UBND 29/10/2019

14.000

14.000

4.630

4.630

 

 

 

 

4.630

4.630

 

 

 

 

Chuẩn bị đầu tư

2020

 

 

 

1.400

 

 

 

 

 

1.400

 

 

 

 

1

Cầu treo bản Tân Phong xã Mường Nhé

 

 

 

 

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

UBND huyện Mường Nhé

2

Cầu bê tông qua ngã ba suối dưới bản Sen Thượng xã Sen Thượng

 

 

 

 

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

UBND huyện Mường Nhé

3

Trường trung học cơ sở Trung tâm cụm xã Nà Hỳ

 

 

 

 

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

UBND huyện Mường Nhé

4

Nâng cấp trường PTDTBT TH Sen Thượng xã Sen Thượng

 

 

 

 

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

UBND huyện Mường Nhé

5

Nâng cp trường PTDTBT THCS Leng Su Sìn xã Leng Su Sìn

 

 

 

 

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

UBND huyện Mường Nhé

6

Sân vận động huyện Mường Nhé (giai đoạn 2)

 

 

 

 

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

UBND huyện Mường Nhé

7

Sửa chữa trụ s UBND xã Sín Thầu

 

 

 

 

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

UBND huyện Mường Nhé

 

Vốn theo tiêu chí phân bổ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

Huyện Mường Chà

 

 

381.394

231.304

159.830

159.830

0

0

0

0

159.830

159.830

 

 

 

1)

Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020

 

 

248.494

98.404

45.922

45.922

0

0

0

0

45.922

45.922

 

 

 

a

Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào dụng trước năm 2015

 

 

108.864

58.606

18.807

18.807

0

0

0

0

18.807

18.807

 

 

 

1

Công trình quyết toán còn thiếu vốn

 

 

 

 

349

349

 

 

 

 

349

349

 

 

 

2

Thủy lợi Chế Nhù xã Si Pa Phìn, M.Chà

 

 

 

 

30

30

 

 

 

 

30

30

 

 

 

3

Trụ sở xã Pa Ham

 

 

 

 

278

278

 

 

 

 

278

278

 

 

 

4

Thủy lợi Thèn Pả, xã Sa Lông

 

488/QĐ-UBND 14/5/2013

3.779

3.779

212

212

 

 

 

 

212

212

 

 

Công trình quyết toán còn thiếu vốn

5

Đường Ma Thi Hồ - Chà Tở (thanh toán đền bù)

 

1496/QĐ-UBND 17/10/2008; 1640/QĐ-UBND, 11/9/2009

70.600

10.907

3.802

3.802

 

 

 

 

3.802

3.802

 

 

 

6

Đường Chà Tở - Mường Tùng

 

230/QĐ-UBND 27/2/2010; 394/QĐ-UBND 08/5/2017

372.546

20.406

9.500

9.500

 

 

 

 

9.500

9.500

 

 

 

7

PKĐK khu vực Si Pa Phìn, M. Chà

 

1344/QĐ-UBND 26/10/2010; 377/QĐ 23/5/2014

6.927

114

114

114

 

 

 

 

114

114

 

 

 

8

Kè bảo vệ khu dân cư Tin Tốc, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà

 

280/QĐ-UBND; 30/3/2011

23.890

21.890

3.534

3.534

 

 

 

 

3.534

3.534

 

 

 

10

Trường PTDTBT THCS Huổi Lèng

 

926/QĐ-UBND; 29/9/2015

3.668

1.510

988

988

 

 

 

 

988

988

 

 

 

b

Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020

 

 

139.630

39.798

27.115

27.115

0

0

 

 

27.115

27.115

 

 

 

1

Trụ sở khối đoàn thể huyện Mường Chà

 

1677/QĐ 27/10/2014

7.000

7.000

4.379

4.379

 

 

 

 

4.379

4.379

 

 

 

2

BVĐK huyện Mường Chà

 

345/QĐ-UBND 18/3/2009

24.430

616

616

616

 

 

 

 

616

616

 

 

 

3

Đường Hừa Ngài - Pa Ham

 

989, ngày 31/10/2012

104.700

28.682

21.805

21.805

 

 

 

 

21.805

21.805

 

 

 

4

Trụ sở xã Huổi Mí (trụ sở tạm)

 

 

3.500

3.500

315

315

 

 

 

 

315

315

 

 

 

2)

Dự án khởi công mới trong giai đon 2016-2020

 

 

132.900

132.900

113.908

113.908

0

0

0

0

113.908

113.908

 

 

 

1

Trụ sở xã Mường Tùng

 

1446/QĐ-UBND 23/12/2015

7.800

7.800

7.110

7.110

 

 

 

 

7.110

7.110

 

 

 

2

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu A thị trấn Mường Chà

 

1338/QĐ-UBND 28/10/2016

21.000

21.000

18.900

18.900

 

 

 

 

18.900

18.900

 

 

 

3

Nâng cấp đường giao thông QL 12 - bản Huổi Meo

 

1035/QĐ-UBND 10/8/2016

20.000

20.000

18.000

18.000

 

 

 

 

18.000

18.000

 

 

 

4

Nâng cấp trường Mầm non Sá Tổng, xã Sá Tổng

 

1344/QĐ-UBND 28/10/2016

6.300

6.300

5.591

5.591

 

 

 

 

5.591

5.591

 

 

 

5

Trường Tiểu học Huổi Mí xã Huổi Mí

 

1188/QĐ-UBND 26/9/2016

11.500

11.500

11.288

11.288

 

 

 

 

11.288

11.288

 

 

 

6

Trường Mầm non Pa Ham xã Pa Ham

 

1323/QĐ-UBND 27/10/2016

4.000

4.000

3.806

3.806

 

 

 

 

3.806

3.806

 

 

 

7

Trường Mầm non Huổi Mí

 

621/QĐ-UBND 14/7/2017

6.900

6.900

6.900

6.900

 

 

 

 

6.900

6.900

 

 

 

8

Trường THCS Huổi Mí xã Huổi Mí

 

622/QĐ-UBND 14/7/2017

10.800

10.800

10.800

10.800

 

 

 

 

10.800

10.800

 

 

 

9

Trường mầm non Nậm Nòn, xã Nậm Nèn

2018- 2020

402/QĐ-UBND ngày 10/5/2018

5.700

5.700

5.700

5.700

 

 

 

 

5.700

5.700

 

 

 

10

Bãi xử lý rác thải huyện

 

998/QĐ-UBND ngày 30/10/2018

5.000

5.000

5.000

5.000

 

 

 

 

5.000

5.000

 

 

 

11

Trường Mầm non Na Sang

2018- 2020

661/QĐ-UBND ngày 09/8/2018

7.900

7.900

7.900

7.900

 

 

 

 

7.900

7.900

 

 

 

12

Đường giao thông TT xã Hừa Ngài - bản Phua Di Tổng

2019- 2021

702/QĐ-UBND ngày 21/8/2018

12.000

12.000

10.000

10.000

 

 

 

 

10.000

10.000

 

 

 

13

Nâng cấp, sa chữa đường giao thông Ma Thì Hồ - Nậm Chua, huyện Mường Chà

2020- 2022

1000/QĐ-UBND ngày 17/10/2019

14.000

14.000

2.913

2.913

 

 

 

 

2.913

2.913

 

 

 

 

Chuẩn bị đu tư

2020

 

55.000

55.000

1.000

 

 

 

 

 

1.000

 

 

 

 

1

Đường giao thông bn Lùng Tạo - bản Huổi Mí 2, xã Huồi Mí

 

 

12.000

12.000

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

UBND huyện MC

2

Đường giao thông Km8+150 (đường QL12- Hừa Ngài) - bản Thèn Pả (L=4,4km)

 

 

10.000

10.000

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

UBND huyện MC

3

Đường nội thị khu B thị trấn

 

 

7.000

7.000

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

UBND huyện MC

4

Trụ sở xã Huổi Mí

 

 

14.000

14.000

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

UBND huyện MC

5

Trụ sở xã Pa Ham

 

 

12.000

12.000

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

UBND huyện MC

 

Vốn theo tiêu chí phân b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

Huyện Tủa Chùa

 

 

205.869

162.989

121.091

121.091

0

0

0

-5.011

116.080

116.080

 

 

 

(1)

D án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020

 

 

108.091

65.211

32.134

32.134

0

0

0

-5.011

27.123

27.123

 

 

 

a

Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2015

 

 

21.099

14.212

8.004

8.004

0

0

0

0

8.004

8.004

 

 

 

1

Công trình quyết toán còn thiếu vốn và hoàn ứng ngân sách

 

 

 

 

2.087

2.087

 

 

 

 

2.087

2.087

 

 

 

2

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tủa Chùa

 

 

 

 

303

303

 

 

 

 

303

303

 

 

Công trình còn nợ sau quyết toán

3

PKĐK khu vực Sàng Nhè, T.Chùa

 

1397/QĐ-UBND 26/10/2010; 375/QĐ 23/5/2014

7.099

212

212

212

 

 

 

 

212

212

 

 

 

4

Mở rộng trụ sở UBND huyện Tủa Chùa

 

1812, ngày 30/10/2012

14.000

14.000

5.402

5.402

 

 

 

 

5.402

5.402

 

 

 

b

Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016- 2020

 

 

86.992

50.999

24.130

24.130

0

0

0

-5.011

19.119

19.119

 

 

 

1

Trường Mầm non, THCS xã Sín chải (gđ 1-gđII)

 

848, ngày 19/9/2012

47.000

47.000

20.531

20.531

 

 

 

-5.011

15.520

15.520

 

 

B sung kết dư năm 2017 là 5 t

2

Dự án bố trí n định dân cư vùng thiên tai bán Hột, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa.

2015- 2018

189/QĐ-UBND 10/10/2014

39.992

3.999

3.599

3.599

 

 

 

 

3.599

3.599

 

 

 

2)

Dự án khởi công mới trung giai đoạn 2016-2020

 

 

97.778

97.778

88.957

88.957

0

0

0

0

88.957

68.957

 

 

 

1

Thủy Lợi Bản Hán, xã Mường Đun

 

1376/QĐ-UBND 28/10/2016

7.320

7.320

6.442

6.442

 

 

 

 

6.442

6.442

 

 

 

2

Nâng cấp mở rộng trụ sở Huyện ủy

 

368/QĐ-UBND 29/3/2016

6.728

6.728

5.985

5.985

 

 

 

 

5.985

5.985

 

 

 

3

Trụ sở xã Sính Phình

 

358/QĐ-UBND 28/3/2016

7.000

7.000

6.768

6.768

 

 

 

 

6.768

6.768

 

 

 

4

Trụ sở xã Mường Đun

 

367/QĐ-UBND 29/3/2016

6.350

6.350

6.350

6.350

 

 

 

 

6.350

6.350

 

 

 

5

Trụ sở Đng y - HĐND - UBND xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa

 

1368/QĐ-UBND 28/10/2016

7.000

7.000

6.630

6.630

 

 

 

 

6.630

6.630

 

 

 

6

Xây dựng đường vào và các công trình ph trợ thuộc di tích cấp Quốc gia, danh lam thng cảnh hang động Xá Nhè và Khó Chua La, xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa

 

1385/QĐ-UBND 28/10/2016

10.000

10.000

6.635

6.635

 

 

 

 

6.635

6.635

 

 

 

7

Đường Cu Sang (xã Tả Phìn) - Lầu Câu Phình (xã Lao Xả Phình), huyện Tủa Chùa

 

1237/QĐ-UB 04/10/2016

32.330

32.330

29.097

29.097

 

 

 

 

29.097

29.097

 

 

 

8

Trường mm non thị trấn Tủa Chùa

2017- 2020

979/QD-UBND 27/10/2017

10.000

10.000

10.000

10.000

 

 

 

 

10.000

10.000

 

 

 

9

Trụ s làm việc Phòng Văn hóa - Thông tin huyện

2018- 2020

1016/QĐ-UBND ngày 31/10/2018

5.050

5.050

5.050

5.050

 

 

 

 

5.050

5.050

 

 

 

10

Trường THCS và THPT Quyết Tiến huyện Tủa Chùa

2018- 2020

905/QĐ-UBND 23/10/2018

6.000

6.000

6.000

6.000

 

 

 

 

6.000

6.000

 

 

 

 

Chuẩn bị đầu tư

2020

 

30.000

30.000

1.200

 

 

 

 

 

1.200

 

 

 

 

1

Kè chống sạt lở sui Hui Luông, thôn bản Hột

 

 

30.000

30.000

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

Ban QLDA các CT NN

2

Nhà máy x lý rác thải huyện Ta Chùa

 

 

 

 

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

UBND huyn TC

3

Trường Mầm non Thị trấn Tủa Chùa (Giai đoạn 2)

 

 

 

 

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

UBND huyn TC

4

Nâng cấp các tuyến A,B,C đường nội thị thị trn Ta Chùa

 

 

 

 

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

UBND huyn TC

5

Đường trục D đường nội thị thị trấn Tủa Chùa (Từ phía sau Trạm Y tế th trấn đi qua phía sau trụ sở HĐND và UBND huyện…, đấu nối đoạn cuối trục A giáp Hồ Tông Lệnh)

 

 

 

 

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

UBND huyn TC

6

Đường trục Đ đường nội thị thị trấn Tủa Chùa (Đấu ni từ cầu Dc Vàng đi qua phía sau chợ trung tâm, đến trung tâm GDTX huyện)

 

 

 

 

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

UBND huyn TC

 

Vốn theo tiêu chí phân bổ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

Huyện Nậm Pồ

 

 

751.572

305.729

205.763

179.090

0

0

0

0

179.090

179.090

 

 

 

1)

Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020

 

 

553.180

118.929

82.023

82.023

0

0

0

0

82.023

82.022

 

 

 

a

Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2015

 

 

225.638

47.091

36.267

36.267

0

0

0

0

36.267

36.267

 

 

 

1

Công trình quyết toán còn thiếu vn

 

 

 

 

883

883

 

 

 

 

883

883

 

 

 

2

Khu tr sở làm việc tạm phục vụ cho hoạt động của cấp y, chính quyền, MTTQ và các đoàn th ca huyện Nậm Pồ

 

234/QĐ-UBND 26/4/2013

92.137

32.137

23.980

23.980

 

 

 

 

23.980

23.980

 

 

KH 2016 TT dứt điểm

3

Cầu treo Huồi Hậu xã Nà Khóa, huyện Nậm Pồ

 

347/QĐ-UBND 5/12/2013

5.500

2.500

2.119

2.119

 

 

 

 

2.119

2.119

 

 

 

4

Đường Huổi Thủng - Na Cô Sa

 

 

 

 

3.000

3.000

 

 

 

 

3.000

3.000

 

 

Hoàn ứng NSĐP năm 2011

5

Đường Nà Khoa - Na Cô Sa

 

504/QĐ-UBND 19/7/2013

112.516

10.390

4.795

4.795

 

 

 

 

4.795

4.795

 

 

KH 2018 bố trí 1,495 tỷ

6

Trụ sở xã Sì Pa Phìn

 

1314/QĐ-UBND 04/3/2014

7.485

1.564

1.387

1.387

 

 

 

 

1.387

1.387

 

 

KH 2016 TT dứt đim

7

Trụ sở xã Na Cô Sa

 

839/QĐ-UBND 31/10/2014

8.000

500

103

103

 

 

 

 

103

103

 

 

 

b

Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016- 2020

 

 

327.542

71.838

45.756

45.756

0

0

0

0

45.756

45.756

 

 

 

1

Đường Chà Cang - Nà Khoa huyện Mường Nhé (nay là huyện Nậm Pồ)

 

1833/QĐ-UBND 8/10/2009

590/QĐ-UBND 27/6/2011

85.900

7.618

7.618

7.618

 

 

 

 

7.618

7.618

 

 

 

2

Đường Chà Nưa - Nậm Đích - Mốc B4 huyện Mường Chà

 

516/QĐ-UBND 03/6/2011

178.200

3.000

2.755

2.755

 

 

 

 

2.755

2.755

 

 

Dự án dừng triển khai, b trí vn TT khi lượng đến điểm dừng kỹ thuật.

3

Điểm trường Phiêng ngúa, Huổi Sang.... trường Mầm non Nà Hỳ- MN (nay là huyện NP)

 

1615/QĐ-UBND 04/11/2008

7.396

7.398

185

165

 

 

 

 

165

165

 

 

 

4

Các đim trường TT, Ta hãm, Huối sâu, Nậm thà trường Mầm non Pa tần

 

1784/QĐ-UBND 28/11/2008

7.796

7.796

813

813

 

 

 

 

813

813

 

 

 

5

Các điểm trường Nà Bùng, Nậm tát, Nộc cốc, Huì khương Mầm non Nà bủng

 

1782/QĐ-UBND 28/11/2008

8.250

8.250

405

405

 

 

 

 

405

405

 

 

 

6

Đường Km45 (Na pheo- Si Pa Phìn) đi Nà Hỳ

14-17

936a/QĐ-UBND; 20/9/2011; 814/QĐ-UBND ngày 24/10/2014; 1099/QĐ-UBND ngày 29/10/2015

439.300

37.778

34.000

34.000

 

 

 

 

34.000

34.000

 

 

Đối ứng vốn địa phương

2)

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020

 

 

198.392

186.800

123.740

97.067

0

0

0

0

97.067

97.067

 

 

 

1

Cải tạo, NC PKĐKKV Nà Hỳ thành cơ sở tạm TTYT và BVĐK huyện Nậm P

 

513/QĐ-UBND 07/7/2014

12.400

12.400

12.236

12.236

 

 

 

 

12.236

12.236

 

 

 

2

Trụ sở liên cư trạm bo vệ thực vật, trạm thú y, trạm khuyến nông, hạt kim lâm huyện Nậm Pồ

 

1367/QĐ-UBND 28/10/2016

10.000

10.000

10.000

10.000

 

 

 

 

10.000

10.000

 

 

 

3

Trụ sở xã Chả Nưa

 

1339/QĐ-UBND 28/10/2016

8.000

8.000

8.000

8.000

 

 

 

 

8.000

8.000

 

 

 

4

Đường dân sinh Vàng Đán Dạo - Hui Dạo xã Vàng Đán

 

1373/QĐ-UBND 28/10/2016

40.000

40.000

35.200

35.200

 

 

 

 

35.200

35.200

 

 

 

5

Trường THPT huyện Nậm Pồ (ưu tiên thanh toán chí đn bù để ly MB thi công DA PTTHPT gđ2 vn vay ADB năm 2016)

 

951/QĐ-UBND ngày 18/10/2017

14.592

3.000

14.592

3.000

 

 

 

 

3.000

3.000

 

 

Chuẩn bị đầu tư + Thanh toán đền bù

6

Nhà Văn hóa xã Pa Tần

 

744/QD-UBND 25/8/2017

2.500

2.500

2.500

2.500

 

 

 

 

2.500

2.500

 

 

 

7

Thao trường huyện Nậm P

2017- 2019

1014/QĐ-UBND ngày 31/10/2017

3.000

3.000

3.000

3.000

 

 

 

 

3.000

3.000

 

 

 

8

PKĐKKV Ba Chà huyện Nậm Pồ

 

1319/QĐ-UBND 27/10/2016

13.500

13.500

13.500

1.219

 

 

 

 

1.219

1.219

 

 

Năm 2017 bổ sung 3 tỷ từ nguồn tăng thu NS tnh; năm 2018 b/s nguồn tăng thu xổ số: 4,281 tỷ đồng; nguồn SXKT trung hạn 5 tỷ đồng

9

Thủy lợi Nậm P xãHỳ, huyện Mường Nhé

2019- 2021

877/QD-UBND ngày 17/9/2019

60.000

60.000

9.766

9.766

 

 

 

 

9.766

9.766

 

 

 

10

Trụ sở xã Nậm Tín

2020- 2022

1095/QĐ-UBND ngày 29/10/2019

7.300

7.300

3.500

3.500

 

 

 

 

3.500

3.500

 

 

 

11

Trụ s xã Vàng Đán

2020- 2022

1096/QĐ-UBND ngày 29/10/2019

7.300

7.300

3.500

3.500

 

 

 

 

3.500

3.500

 

 

 

12

Nước sinh hoạt bản Pắc A1 xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ

 

393/QĐ-UBND ngày 02/5/2019

2.800

2.800

3.230

430

 

 

 

 

430

430

 

 

Dự án đã QT còn thiếu vốn

13

Đường bê tông từ trung tâm xã Nậm Chua đi bàn Nậm Chua 5

2020- 2022

1113/QĐ-UBND ngày 30/10/2019

10.000

10.000

2.216

2.216

 

 

 

 

2.216

2.216

 

 

 

14

Đường, cầu vào trường học xã Nậm Nhừ

2020-  2022

1114/QĐ-UBND ngày 30/10/2019

7.000

7.000

2.500

2.500

 

 

 

 

2.500

2.500

 

 

 

 

Chuẩn bị đầu tư

2020

 

42.580

42.580

800

 

 

 

 

 

800

 

 

 

 

1

Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nậm Pồ

 

 

5.000

5.000

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

UBND huyện NP

2

Sân vận động huyện Nậm Pồ

 

 

5.000

5.000

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

UBND huyện NP

3

Trường tiểu học trung tâm huyện Nậm Pồ

 

 

17.000

17.000

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

UBND huyện NP

4

Trường Trung học cơ sở huyện Nậm Pồ

 

 

15.580

15.580

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

UBND huyện NP

X

Thị xãng Lay

 

 

11.066

11.066

11.066

11.066

0

0

0

-8.286

2.780

2.780

 

 

 

(2)

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020

 

 

11.066

11.066

11.066

11.066

0

0

0

-8.286

2.780

2.780

 

 

 

1

Hệ thống lưi điện sinh hoạt bản Hô Huổi Luông (8 km)

2017-2020

1280/QĐ-UBND ngày 25/12/2017

4.500

4.500

4.500

4.500

 

 

 

-3.819

681

681

 

 

Vướng mc liên quan đến đất rừng

2

Hệ thống lưới điện sinh hoạt bản Hô Nậm Cản (7 km)

2017-2020

1282/QĐ-UBND ngày 25/12/2017

3.916

3.916

3.916

3.916

 

 

 

-3.288

628

628

 

 

Vướng mắc liên quan đến đất rừng

3

Hệ thống lưới điện sinh hoạt bản Huổi Luân (2 km)

2017- 2020

1281/QĐ-UBND ngày 25/12/2017

1.350

1.350

1.350

1.350

 

 

 

-1.179

171

171

 

 

Vướng mắc liên quan đến đất rừng

4

Trụ sở làm việc Công an xã Lay Nưa và Ban CHQS cp xã thị xã Mường Lay

2017- 2018

1328/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

1.300

1.300

1.300

1.300

 

 

 

 

1.300

1.300

 

 

 

 

Chuẩn bị đầu tư

2020

 

 

 

400

400

 

 

 

 

400

400

 

 

 

1

Xây dựng bến cảng Đồi Cao, Mường Lay

 

 

 

 

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

UBND tx ML

2

Nghĩa trang nhân dân th xã Mường lay

 

 

 

 

200

200

 

 

 

 

200

200

 

 

UBND tx ML

 

Vốn theo tiêu chí phân bổ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI

Quốc phòng - An ninh

 

 

275.781

141.954

110.479

105.219

0

0

5.688

0

110.907

110.907

 

 

 

1)

Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020

 

 

227.358

99.291

57.784

57.784

0

0

5.688

0

63.472

63.472

 

 

 

a

Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2015

 

 

23.700

22.200

8.185

8.185

0

0

0

0

8.18 5

8.185

 

 

 

1

Sửa cha bộ chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên

 

 

 

 

10

10

 

 

 

 

10

10

 

 

 

2

Trạm kim soát Na Cô Sa (Đồn Biên phòng 411)

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

2

2

 

 

Công trình quyết toán còn thiếu vn

3

Hội trường Ban ch huy quân sự thành phố Điện Biên

 

934/ngày 31/10/2014

3.700

2.200

1.305

1.305

 

 

 

 

1.305

1.305

 

 

 

4

Sa chữa trụ s bộ CHQS tỉnh (giai đoạn II)

 

2128, ngày 29/10/2013

8.000

8.000

4.868

4.868

 

 

 

 

4.868

4.868

 

 

 

5

Hỗ trợ DA Trung tâm chỉ huy CSLV khối an ninh trực thuộc CA tỉnh

 

 

12.000

12.000

2.000

2.000

 

 

 

 

2.000

2.000

 

 

 

b

Dự án chuyn tiếp sang giai đoạn 2016- 2020

 

 

204.158

77.091

49.599

49.599

0

0

5.688

0

55.287

55.287

 

 

 

1

Hỗ trợ đầu tư công trình AD 05

 

174/QĐ-UBND, 24/02/2006 02//QĐ-UBND, 16/02/2011

56.167

44.000

26.139

26.139

 

 

5.688

 

31.827

31.827

 

 

Lũy kế vn đã bố trí đến 2015 là 24.341 trđ; Kế hoạch trung hạn 26.139 trđ; bổ sung 5.688 trđ

2

Đường ra biên giới Na Cô Sa - Mốc A6

 

1043/QĐ-UBND, 17/10/2011

46.351