• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1264/QĐ-UBND năm 2020 về địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp do tỉnh Thái Bình ban hành

Tải về Quyết định 1264/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1264/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỊA BÀN ĐƯỢC HỖ TRỢ PHÍ BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 16/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại Báo cáo số 84/BC-SNNPTNT ngày 17/4/2020),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với cây lúa trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Tất cả các xã, thị trấn thuộc địa bàn 04 huyện: Hưng Hà, Kiến Xương, Tiền Hải, Thái Thụy.

Điều 2. Các địa phương tại Điều 1 của Quyết định này được hưởng các chính sách hỗ trợ tại Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ và Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc sở: Tài chính, Nông nghiệp và Nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Hội nông dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện có tên tại Điều 1; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình;
- Báo Thái Bình;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu: VT, KTTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1264/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Đặng Trọng Thăng
Ngày ban hành: 28/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Bảo hiểm, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1264/QĐ-UBND

62

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452102