• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chương trình 135


Văn bản pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia

 

Quyết định 1266/QĐ-UBND phê duyệt danh mục, số lượng mua sắm thiết bị của Nhà hát chèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia văn hóa năm 2013 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Tải về Quyết định 1266/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1266/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 14 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC, SỐ LƯỢNG MUA SẮM THIẾT BỊ CỦA NHÀ HÁT CHÈO THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG VĂN HÓA NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Xét đề nghị của Nhà hát chèo Bắc Giang tại Tờ trình số 55/NHC-TTr ngày 06/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục, số lượng mua sắm thiết bị của Nhà hát chèo Bắc Giang thuộc Chương trình MTQG văn hóa năm 2013, với những nội dung chủ yếu sau:

1- Chủ đầu tư: Nhà hát chèo Bắc Giang.

2- Danh mục thiết bị: (Có biểu chi tiết kèm theo).

3- Nguồn vốn: Vốn Chương trình MTQG văn hóa năm 2013.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức mua sắm hàng hóa được phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Nhà hát chèo Bắc Giang và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
  + CVP, TKCT, KT;
  + Lưu: VX(2), VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

DANH MỤC

THIẾT BỊ MUA SẮM CỦA NHÀ HÁT CHÈO BẮC GIANG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG VĂN HÓA NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 14/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thiết bị

ĐVT

Số lượng

1

Bàn điều khiển âm thanh 32 đường Multi Purpose Mixer, Live Mixer, 32 Mic/Line Inputs, 4 Groups, 6 Aux

Chiếc

01

2

Loa toàn dải thụ động 2 loa bass, cuộn dây 1.4. Tính định hướng 80ox60o Công suất cực đại 1.000 W

Chiếc

02

3

Âm ly công suất 4600W, 2U

Chiếc

01

4

Micro Shure không dây cầm tay

Bộ

02

5

Loa toàn dải

Chiếc

02

6

Micro cài ve áo

Chiếc

05

7

Bộ công suất ánh sáng

Chiếc

01

8

Thiết bị tạo hiệu ứng M350

Chiếc

01

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1266/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang   Người ký: Nguyễn Văn Linh
Ngày ban hành: 14/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1266/QĐ-UBND

145

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204639