• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Công tác gia đình


 

Quyết định 1268/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban chỉ đạo công tác gia đình của tỉnh Thừa Thiên Huế

Tải về Quyết định 1268/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1268/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC GIA ĐÌNH CỦA TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Thực hiện Công văn số 1316/BVHTTDL-GĐ ngày 15 tháng 4 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo công tác gia đình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo công tác gia đình của tỉnh, gồm các thành viên sau:

1. Trưởng ban: Ông Ngô Hòa - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

2. Phó Trưởng ban thường trực: Ông Phan Tiến Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Phó Trưởng ban:

- Ông Cao Chí Hải - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Mời bà Phan Hồng Vân - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

4. Thành viên:

- Mời ông Võ Văn Chinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh.

- Mời bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Mời ông Hoàng Đức - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

- Mời bà Trần Thị Kim Loan - Phó Bí thư Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Mời ông Trần Văn Lập - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

- Mời ông Hồ Viết Lễ - Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh.

- Ông Hoàng Thế Hy - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

- Ông Hồ Dần - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Ông Nguyễn Văn Khiết - Phó Giám đốc Sở Tài chính.

- Bà Hoàng Thị Tâm - Phó Giám đốc Sở Y tế.

- Ông Hoàng Đức Bình - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

- Ông Mai Xuân Lạc - Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

5. Thư ký: Bà Lê Thùy Chi - Trưởng phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo

1. Xây dựng dự thảo chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh về chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong công tác gia đình trình UBND tỉnh quyết định.

2. Giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và ý kiến chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong công tác gia đình và công tác phòng chống bạo lực gia đình.

3. Đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong công tác gia đình.

4. Tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan, tổ chức có liên quan với cơ quan quản lý nhà nước về gia đình.

5. Tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp kiểm tra việc thực hiện kết luận của Ban chỉ đạo công tác gia đình, ý kiến của UBND tỉnh về chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan công tác gia đình.

6. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác gia đình và công tác phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn toàn tỉnh.

7. Kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có biện pháp xử lý kịp thời đối với những vi phạm pháp luật về công tác gia đình.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo

1. Các thành viên của Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đặt tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

3. Trưởng ban, Phó trưởng ban thường trực được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để điều hành các hoạt động của Ban chỉ đạo.

4. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1268/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 04/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1268/QĐ-UBND

106

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206718