• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh


 

Quyết định 127/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ hai dịch vụ trong danh mục giá dịch vụ khám, chữa bệnh kèm theo Quyết định 13/2012/QĐ-UBND do tỉnh Hà Nam ban hành

Tải về Quyết định 127/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 23 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ HAI DỊCH VỤ TRONG DANH MỤC GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2012/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khám, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính về việc Ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;

Căn cứ Văn bản số 118/TTHĐND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Thường trực HĐND tỉnh về việc bãi bỏ 2 dịch vụ trong Danh mục giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Tờ trình số 111/TTr-SYT-BHXH ngày 13 tháng 11 năm 2013 về việc đề nghị bãi bỏ hai dịch vụ trong Danh mục giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ hai dịch vụ có tên sau trong danh mục giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh:

1. Dịch vụ “Phẫu thuật làm nhuyễn thủy tinh thể bằng siêu âm, đặt thủy tinh thể nhân tạo (Phaco)”, được quy định tại mục C4.1.3 trong danh mục;

2. Dịch vụ “Chụp X quang bàng quang không chuẩn bị” được quy định tại mục C1.2.5 trong danh mục.

Điều 2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh áp dụng mức giá thực hiện 2.000.000 đồng đối với dịch vụ “Phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco (01 mắt, chưa bao gồm thủy tinh thể nhân tạo)” quy định tại Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung mức thu một phần viện phí tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh, huyện, thị xã.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc nhà nước Hà Nam, Cục thuế tỉnh; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 127/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 23/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 127/QĐ-UBND

148

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
225729