• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp


 

Quyết định 1270/QĐ-BHXH năm 2019 sửa đổi Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kèm theo Quyết định 346/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Quyết định 1270/QĐ-BHXH
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1270/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ CẤP MÃ SỐ BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 346/QĐ-BHXH NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2019 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cLuật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 m 2006;

Căn c Lut Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cLuật Sửa đổi, bsung một số điều của Luật Bo him y tế ngày 13 tháng 06 m 2014;

Căn cLuật Bảo him xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 ca Chính phủ về việc quy định chc năng, nhiệm v, quyền hạn và cơ cu tổ chức ca Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 04 năm 2017 ca Tng Giám đốc Bo him xã hội Việt Nam ban nh quy trình thu bo him xã hội, bo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bo him tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; qun lý s bo hiểm xã hội, thẻ bo hiểm y tế;

Căn c Công văn s2823/BTP-CNTT ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tư pháp về việc kết ni, liên thông dữ liệu h tch;

Xét đề ngh ca Giám đốc Trung m Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Tng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

1. Bổ sung gạch đầu dòng (-) thứ nhất, Tiết a, Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 5 như sau:

Trường hợp UBND cấp xã đã kết nối liên thông cơ s dliệu vi Bộ Tư pháp thì không cần lập hđề nghị cp thẻ BHYT, ch nhn Danh sách biến động thành viên hộ gia đình (Mẫu số 01-BD) có thông tin của trẻ em được cp thẻ BHYT từ Bưu điện. Căn cứ thông tin quản lý, rà soát và bổ sung thông tin hộ gia đình vào Mẫu số 01-BD do Bưu điện chuyển đến”

2. Bổ sung gạch đầu dòng (-) thứ nhất, Tiết b, Điểm 1.2, Khoản 1, Điều 5 như sau:

"Trường hợp UBND xã đã kết nối liên thông cơ sở dữ liệu với Bộ Tư pháp:

+ Nhận dữ liệu theo Mẫu số 01-BD có thông tin của trẻ em được cấp thẻ BHYT do cơ quan BHXH chuyển đến, in và chuyển UBND xã.

+ Nhận theo Mẫu số 01-BD từ UBND xã cập nhật, bổ sung thông tin vào phần mềm HGĐ.

+ Nhận dữ liệu theo Mẫu số 01-BD của các trường hợp khai tử, thực hiện xác minh thông tin cá nhân và hộ gia đình để cập nhật báo giảm chết vào phần mềm HGĐ.”

3. Bổ sung Tiết a, Điểm 1.3, Khoản 1, Điều 5 như sau:

"Trường hợp UBND xã đã kết nối liên thông cơ sở dữ liệu với Bộ Tư pháp, hệ thống phần mềm cơ quan BHXH ngay sau khi nhận được dữ liệu từ Bộ Tư pháp:

+ Tự động cấp mã số BHXH cho trẻ em dưới 6 tuổi.

+ In dữ liệu Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH) đã có mã số BHXH của trẻ em dưới 6 tuổi đề nghị cấp thẻ BHYT chuyển Phòng/Tổ Quản lý thu thực hiện nghiệp vụ phát sinh theo quy định tại Khoản 2, Điều 33, Quyết định số 595/QĐ-BHXH tối đa 24 giờ.

+ Chuyển dữ liệu theo Mẫu số 01-BD có thông tin của trẻ em được cấp thẻ BHYT chuyển đến Bưu điện để thu thập, cập nhật chính xác thành viên vào hộ gia đình đã được kê khai trong phần mềm HGĐ.

+ Chuyển dữ liệu theo Mẫu số 01-BD của trường hợp khai tử chuyển đến Bưu điện xác minh thông tin cá nhân và hộ gia đình để cập nhật báo giảm chính xác vào phần mềm HGĐ.

4. Bổ sung Khoản 2, Điều 9 như sau:

Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện/xã tổ chức triển khai Công văn số 2823/BTP-CNTT và Quyết định này nhằm cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo kịp thời cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

- Kiểm tra, đôn đốc, nghiệm thu cơ quan Bưu điện thực hiện thu thập, cập nhật chính xác trẻ em dưới 6 tuổi vào hộ gia đình đã được kê khai, các trường hợp báo giảm chết trong phần mềm HGĐ trong thi hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được dữ liệu theo Mẫu số 01-BD từ cơ quan BHXH.”

5. Bổ sung Khoản 2, Điều 11 như sau:

"Các quy đnh trước đây của BHXH Việt Nam v quy trình, thủ tục, hồ sơ cấp thẻ BHYT đối với trẻ em dưới 6 tui được thực hiện theo quy định tại Quyết định y."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin, Trưởng Ban Thu, Trưng Ban cp s, thẻ, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán và Thủ trưởng các đơn vị trc thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo him xã hội các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Y tế;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. TNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn

 

Điều 5. Quy trình cập nhật biến động thành viên hộ gia đình

1. Quy trình cập nhật tăng, giảm thành viên hộ gia đình

1.1. UBND xã

a) Lập danh sách biến động thành viên hộ gia đình

- Tăng thành viên trẻ em dưới 6 tuổi: Ngay khi có phát sinh thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định tại Thông tư số 05/2015/TTLT- BTP-BCA-BYT, lập Danh sách biến động thành viên hộ gia đình (Mẫu số 01- BD) báo tăng nhân khẩu và hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT chuyển đến cơ quan BHXH huyện thông qua Bưu điện.

- Tăng, giảm thành viên hộ gia đình do tách, nhập sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, các trường hợp giảm chết và giảm lý do khác: Từ ngày 01 đến ngày 05 hằng tháng tổng hợp danh sách các trường hợp tăng, giảm thành viên hộ gia đình do tách, nhập sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, các trường hợp giảm chết và giảm lý do khác để lập Mẫu số 01-BD chuyển cơ quan Bưu điện.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 5. Quy trình cập nhật biến động thành viên hộ gia đình

1. Quy trình cập nhật tăng, giảm thành viên hộ gia đình
...

1.2. Cơ quan Bưu điện
...

b) Cập nhật thông tin trên Mẫu 01-BD vào Phần mềm HGĐ

- Tăng thành viên trẻ em dưới 6 tuổi: Trong thời hạn 02 giờ làm việc kể từ khi nhận được Mẫu số 01-BD, hoàn thành việc rà soát và cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin trên Mẫu số 01-BD vào Phần mềm HGĐ và chuyển dữ liệu đã cập nhật cùng hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT đến cơ quan BHXH.

- Tăng, giảm thành viên hộ gia đình do tách, nhập sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, các trường hợp giảm chết và giảm lý do khác: Trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày nhận được Mẫu số 01-BD, hoàn thành việc rà soát và cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin trên Mẫu số 01-BD vào Phần mềm HGĐ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 5. Quy trình cập nhật biến động thành viên hộ gia đình

1. Quy trình cập nhật tăng, giảm thành viên hộ gia đình
...

1.3. BHXH huyện

a) Kiểm tra, rà soát dữ liệu, duyệt cấp mã số BHXH cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định tại Điều 6 và thực hiện cấp thẻ BHYT theo quy định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 9. Trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị
...

2. BHXH cấp tỉnh

- Thành lập Tổ kiểm soát cấp tỉnh do Trưởng phòng Công nghệ thông tin làm Tổ trưởng, lãnh đạo phòng Thu làm Tổ phó thường trực và các thành viên thuộc các phòng: Công nghệ thông tin, Thu, Khai thác và Thu nợ, Sổ thẻ, Tài chính Kế toán.

- Thành lập Tổ kiểm soát cấp huyện do Giám đốc BHXH huyện làm tổ trưởng và các thành viên khác do tổ trưởng quyết định.

- Giám đốc BHXH tỉnh chịu trách nhiệm về hoạt động của các Tổ kiểm soát cấp tỉnh/ huyện.

- Tổ chức tập huấn đến toàn thể cán bộ BHXH cấp tỉnh/ huyện và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Phối hợp với Bưu điện tỉnh, chỉ đạo BHXH huyện ký hợp đồng đầy đủ với Bưu điện huyện để thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1, Điều 5 Quy chế này. Đôn đốc, kiểm soát Bưu điện các huyện ký hợp đồng đầy đủ với UBND các xã trên địa bàn. Trường hợp đã ký hợp đồng theo hướng dẫn tại công văn số 2888/BHXH-BT thì không phải ký lại hợp đồng.

- Rà soát các trường dữ liệu về số chứng minh nhân dân, số điện thoại còn thiếu của người tham gia và tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, vận động người tham gia cung cấp đầy đủ, chính xác số chứng minh nhân dân, số điện thoại để cập nhật vào phần mềm quản lý. Thực hiện theo thứ tự ưu tiên đối với đối tượng tham gia BHYT từ nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình, nhóm ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng và các nhóm còn lại.

- Hằng tháng hoặc đột xuất kiểm tra việc cấp mã số BHXH theo hướng dẫn tại Quy chế này đối với Cán bộ nhập liệu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 11. Hiệu lực thi hành
...

2. Trường hợp các Điều, khoản, văn bản tham chiếu thực hiện tại Quy chế này được bổ sung, thay thế bằng Điều, khoản, văn bản mới thì áp dụng theo Điều, khoản, văn bản thay thế, bổ sung.

Trong quá trình thực hiện, nếu khó khăn, vướng mắc hoặc có những vấn đề mới phát sinh, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Trung tâm Công nghệ thông tin để tổng hợp, trình Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 33. Cơ quan BHXH tỉnh/huyện
...

2. Phòng/Tổ Quản lý thu

2.1. Nhận hồ sơ và dữ liệu (nếu có) do Phòng/Tổ Tiếp nhận & Quản lý hồ sơ; Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ; Phòng/Tổ Chế độ BHXH chuyển đến; kiểm tra, đối chiếu các chỉ tiêu trên mẫu biểu, hồ sơ với dữ liệu quản lý:

a) Trường hợp dữ liệu quản lý và hồ sơ chưa khớp đúng: Lập Phiếu trả hồ sơ (Mẫu C02-TS).

b) Đối với hồ sơ đề nghị điều chỉnh thông tin theo quy định tại Khoản 2, Khoản 4, Điều 27: trình Lãnh đạo phê duyệt trước khi điều chỉnh dữ liệu.

c) Trường hợp dữ liệu quản lý và hồ sơ khớp đúng:

- Cập nhật dữ liệu vào chương trình quản lý, ghi quá trình đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN vào từng quỹ tương ứng để tính thời gian tham gia BHXH, BHYT, BHTN của từng người tham gia.

- Thực hiện ghi dữ liệu vào chương trình quản lý, in:

+ Các bản Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT đối với mỗi đơn vị tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02a-TS, D03a-TS, D05a-TS).

+ Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02a-TS) đối với người lao động giảm, đồng thời nộp hồ sơ hưởng chế độ hưu trí hoặc nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau dài ngày.

2.2. Hằng tháng, sau khi chốt dữ liệu vào chương trình quản lý, in:

a) Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu C12-TS).

b) Tổng hợp số phải thu (Mẫu C69-HD ban hành kèm theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho BHXH Việt Nam).

c) Báo cáo chi tiết đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu B03-TS).

d) Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS) do tổ chức BHXH đóng; người đã hiến bộ phận cơ thể người gửi UBND xã xác nhận.

e) Danh sách đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT trước 30 ngày đến hạn phải đóng (Mẫu D08a-TS) để gửi đại lý thu/nhà trường.

g) Báo cáo nghiệp vụ (Mẫu B01-TS, Mẫu B06-TS).

h) Đối chiếu biên lai thu tiền và số tiền đã thu theo Mẫu C17-TS với Phòng/Tổ KH-TC và Đại lý thu/nhà trường.

2.3. Hằng quý, in:

a) Tổng hợp số thẻ và số phải thu theo nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu (Mẫu B05-TS).

b) Báo cáo nghiệp vụ (Mẫu B02a-TS, Mẫu B02a-TS lũy kế từ đầu năm; Mẫu B02b-TS, Mẫu B02b-TS lũy kế từ đầu năm; Mẫu B04a-TS, Mẫu B04b-TS).

2.4. Phối hợp với cơ quan quản lý đối tượng rà soát, đối chiếu Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS).

2.5. Hướng dẫn, đôn đốc hoặc thực hiện việc nhập thông tin trên Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với trường hợp người tham gia chưa được cấp mã số BHXH của Bưu điện/đơn vị được giao nhiệm vụ, đảm bảo không quá 01 ngày.

2.6. Phối hợp với Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

2.7. Phối hợp với các Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ, Phòng/Tổ KH-TC lập hồ sơ các trường hợp hoàn trả, trình Giám đốc BHXH phê duyệt.

2.8. Trường hợp chưa cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, điều chỉnh dữ liệu chưa khớp đúng do Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ, Phòng/Tổ Chế độ BHXH chuyển đến.

2.9. Chuyển

a) Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ: Hồ sơ, dữ liệu và Mẫu D02a-TS, D03a-TS, D05a-TS.

b) Phòng/Tổ Chế độ BHXH: Mẫu D02a-TS đối với người lao động giảm hưởng chế độ hưu trí hoặc nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau dài ngày.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1270/QĐ-BHXH   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Phạm Lương Sơn
Ngày ban hành: 30/09/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1270/QĐ-BHXH

2.249

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
425352