• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật lưu trữ

 

Quyết định 1270/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động hàng năm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Tải về Quyết định 1270/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1270/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THU THẬP, LƯU TRỮ, TỔNG HỢP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG HÀNG NĂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16/11/2013;

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động;

Xét Tờ trình số 88/TTr-SLĐTBXH ngày 19/5/2016 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động hàng năm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động hàng năm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

 

KẾ HOẠCH

THU THẬP, LƯU TRỮ, TỔNG HỢP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG HÀNG NĂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Hoàn thiện cơ sở dữ liệu thông tin thị trường lao động của địa phương hàng năm, làm cơ sở phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về thị trường lao động, công tác hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền các cấp.

- Tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.

- Người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp trung thực, đầy đủ các thông tin theo quy định.

II. NỘI DUNG:

1. Thu thập thông tin:

a) Cung lao động

- Đối tượng: Người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc.

- Nội dung thu thập

+ Nhân khẩu học gồm các thông tin về họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, dân tộc.

+ Trình độ giáo dục phổ thông.

+ Trình độ chuyên môn kỹ thuật, lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

+ Đang tham gia hoạt động kinh tế:

Đối với người có việc làm thu thập các thông tin về vị thế việc làm, công việc đang làm, nơi làm việc, loại hình kinh tế.

Đối với người thất nghiệp thu thập các thông tin đã từng làm việc hoặc chưa bao giờ làm việc, thời gian thất nghiệp.

+ Không hoạt động kinh tế theo lý do.

- Thời điểm, thời gian thu thập: Từ ngày 01 tháng 7 hàng năm, thời gian thu thập 30 ngày.

b) Cầu lao động

- Đối tượng: Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; nếu là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

- Nội dung thu thập

+ Thông tin định danh gồm: tên, địa chỉ, loại hình và mã số của người sử dụng lao động.

+ Ngành, nghề kinh doanh chính.

+ Tiền lương.

+ Số lượng lao động đang làm việc phân theo giới tính, loại lao động, hợp đồng lao động, vị trí việc làm, trình độ giáo dục phổ thông, trình độ chuyên môn kỹ thuật.

+ Số lao động có nhu cầu tuyển theo trình độ chuyên môn kỹ thuật.

- Thời điểm, thời gian thu thập: Từ ngày 01 tháng 7 hàng năm, thời gian thu thập 30 ngày.

c) Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

- Đối tượng: Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại tỉnh Vĩnh Long theo quy định của pháp luật.

- Nội dung thu thập

+ Thông tin cá nhân gồm họ và tên, quốc tịch, ngày tháng năm sinh, giới tính, hộ chiếu.

+ Giấy phép lao động.

+ Việc làm đang làm gồm các thông tin về vị trí việc làm, mức lương trung bình.

- Thời điểm, thời gian thu thập hàng năm, phương thức thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và theo quy định của pháp luật về quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

d) Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

- Đối tượng: Người lao động tỉnh Vĩnh Long đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Nội dung thu thập

+ Nhân khẩu học gồm các thông tin về họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quê quán, hộ chiếu.

+ Việc làm tại nước ngoài gồm các thông tin về thời hạn hợp đồng, thời gian xuất cảnh, ngành nghề, địa chỉ làm việc.

+ Thời gian về nước, nguyên nhân.

- Thời điểm, thời gian thu thập hàng năm, phương thức thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

2. Phương thức thu thập, cập nhật thông tin thị trường lao động:

a) Thông tin cung lao động

- UBND cấp xã tổ chức thực hiện những việc sau:

+ Thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người lao động có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý theo khóm, ấp vào sổ ghi chép thông tin thị trường lao động - phần Cung lao động (sổ Cung lao động) từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 hàng năm.

+ Nhận và bàn giao sổ Cung lao động phục vụ việc thu thập, nhập thông tin cung lao động theo kế hoạch của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện việc thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người lao động.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện những việc sau:

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin cung lao động của tỉnh.

+ Hướng dẫn UBND cấp huyện để chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức thu thập thông tin của người lao động.

+ Tổ chức nhập và quản lý thông tin ban đầu, thông tin biến động của người lao động vào hệ thống cơ sở dữ liệu thị trường lao động của tỉnh.

+ Chuyển tải dữ liệu cung lao động của địa phương vào hệ thống cơ sở dữ liệu thị trường lao động quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội từ ngày 01 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 hàng năm.

b) Thông tin cầu lao động

- UBND cấp huyện tổ chức thực hiện những việc sau:

+ Ghi chép thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người sử dụng lao động có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa phương vào sổ ghi chép thông tin thị trường lao động - phần Cầu lao động từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 hàng năm.

+ Nhận và bàn giao sổ Cầu lao động phục vụ việc thu thập, nhập thông tin cầu lao động theo kế hoạch của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện những việc sau:

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin cầu lao động của tỉnh.

+ Hướng dẫn UBND cấp huyện tổ chức thu thập thông tin của người sử dụng lao động.

+ Tổ chức nhập và quản lý thông tin ban đầu, thông tin biến động của người sử dụng lao động vào hệ thống cơ sở dữ liệu thị trường lao động của địa phương.

+ Chuyển tải dữ liệu cầu lao động của địa phương vào hệ thống cơ sở dữ liệu thị trường lao động quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội từ ngày 01 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 hàng năm.

c) Thông tin về người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Vĩnh Long

Phương thức thực hiện, biểu mẫu thu thập, thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

d) Thông tin về người lao động Vĩnh Long đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Phương thức thực hiện, biểu mẫu thu thập, thực hiện theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các văn bản hướng dẫn.

3. Lưu trữ thông tin:

- UBND xã, phường, thị trấn lưu trữ sổ Cung lao động.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố giúp UBND huyện, thị xã, thành phố lưu trữ sổ Cầu lao động và các báo cáo về thông tin thị trường lao động.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giúp UBND tỉnh tổng hợp, quản lý thông tin thị trường lao động tại địa phương và chuyển tải dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu thị trường lao động quốc gia đặt tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để lưu trữ.

4. Quản lý cơ sở dữ liệu thị trường lao động:

- UBND xã, phường, thị trấn, UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm quản lý, bảo mật thông tin của người lao động, người sử dụng lao động được ghi chép trong sổ Cung lao động, sổ Cầu lao động.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giúp UBND tỉnh quản lý cơ sở dữ liệu thị trường lao động của tỉnh; quản trị, điều hành hoạt động của hệ thống cơ sở dữ liệu thị trường lao động của tỉnh và chịu trách nhiệm trong việc sử dụng tài khoản được cấp để khai thác cơ sở dữ liệu thị trường lao động tại tỉnh Vĩnh Long.

5. Tổng hợp, báo cáo thông tin thị trường lao động:

- UBND xã, phường, thị trấn tổng hợp và báo cáo thông tin thị trường lao động của xã, phường, thị trấn theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 7 năm 2015 gửi UBND huyện, thị xã, thành phố thông qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10 tháng 8 hàng năm.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội giúp UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện tổng hợp và báo cáo thông tin thị trường lao động của cấp mình theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 7 năm 2015 gửi UBND tỉnh Vĩnh Long thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30 tháng 8 hàng năm.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo thông tin thị trường lao động của tỉnh theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 7 năm 2015 gửi UBND tỉnh Vĩnh Long và gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua Cục Việc làm trước ngày 30 tháng 9 hàng năm.

- Việc báo cáo về tình hình người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tình hình người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trách nhiệm của đối tượng cung cấp thông tin thị trường lao động:

Người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp trung thực, đầy đủ các thông tin theo quy định.

2. Trách nhiệm của người trực tiếp thực hiện thu thập thông tin thị trường lao động:

- Kiểm tra thông tin về người lao động, ghi sổ theo dõi, nhập dữ liệu và trả lại tài liệu cho nơi đã giao.

- Giữ gìn, bảo mật thông tin, tài liệu có liên quan; không sửa chữa, tẩy xoá hoặc làm hư hỏng tài liệu, thông tin và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của các dữ liệu đã nhập, thống kê, báo cáo theo quy định.

3. Trách nhiệm của UBND xã, phường, thị trấn:

- Quản lý sổ Cung lao động và tổ chức thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người lao động trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

- Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin Cung lao động; tổng hợp và báo cáo thông tin thị trường lao động theo quy định lại Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 7 năm 2015 và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Tuyên truyền về mục đích, yêu cầu việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn.

- Bố trí lực lượng có năng lực, kinh nghiệm tham gia ghi chép, cập nhật thông tin thị trường lao động.

4. Trách nhiệm của UBND huyện, thị xã, thành phố:

- Hướng dẫn UBND xã, phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 25 Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 7 năm 2015.

- Quản lý sổ Cầu lao động và tổ chức thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người sử dụng lao động trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

- Thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện để kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin thị trường lao động; tổng hợp và báo cáo thông tin thị trường lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 7 năm 2015 và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

5. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch, kinh phí thực hiện việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động. Triển khai tổ chức thực hiện việc thu thập, tổng hợp thông tin thị trường lao động hàng năm.

- Hướng dẫn UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 7 năm 2015.

- Tham mưu với UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh gồm đại diện các ngành có liên quan để kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin thị trường lao động hàng năm.

- Tổ chức nhập dữ liệu cung – cầu lao động theo tiến độ.

- Tổng hợp và báo cáo thông tin thị trường lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 7 năm 2015 và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

6. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch bố trí kinh phí hàng năm cho hoạt động thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.

7. Trách nhiệm của Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, bố trí và bảo đảm nguồn ngân sách chi cho hoạt động thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động cấp tỉnh. Hướng dẫn, chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố sử dụng kinh phí cho hoạt động thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.

8. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông:

Hướng dẫn các cơ quan báo chí, đài truyền thanh cơ sở tuyên truyền về Kế hoạch thu thập, lưu trữ và tổng hợp thông tin thị trường lao động hàng năm trên địa bàn tỉnh.

9. Trách nhiệm của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Long:

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và của người dân về tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn.

10. Trách nhiệm của Ban Quản lý các khu công nghiệp:

- Tổ chức thu thập thông tin Cầu lao động thuộc địa bàn quản lý.

- Thu thập thông tin về người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

- Kiểm tra, giám sát, tổng hợp, báo cáo thông tin thị trường lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch này, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1270/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Lữ Quang Ngời
Ngày ban hành: 08/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1270/QĐ-UBND

269

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329564