• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Công tác gia đình


 

Quyết định 1273/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 02/2013/NĐ-CP quy định về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tải về Quyết định 1273/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1273/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 13 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ: 02/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình;

Căn cứ Quyết định số: 1340/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số: 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số: 81/TTr- SVHTTDL ngày 07 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số: 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 02/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Quyết định số: 1273/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số: 02/2013/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác gia đình trên địa bàn tỉnh.

- Chủ động chuẩn bị điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác đảm bảo cho việc thi hành Nghị định.

2. Yêu cầu

Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 02/2013/NĐ-CP , các văn bản liên quan đến công tác gia đình tới các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, các tổ chức và các tầng lớp nhân dân

1.1. Đăng tải, phổ biến nội dung Nghị định số: 02/2013/NĐ-CP , các văn bản liên quan đến công tác gia đình trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, các cơ quan báo chí ở địa phương.

1.2. Lồng ghép phổ biến nội dung Nghị định trong các hội nghị chuyên đề; hội nghị sơ kết, tổng kết; tập huấn về công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở và công tác gia đình.

2. Tổ chức các nội dung hoạt động cụ thể theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương

2.1. Xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2.2. Tổ chức tư vấn, giáo dục trước hôn nhân, cung cấp kiến thức, kỹ năng xây dựng và tổ chức cuộc sống gia đình; lồng ghép phù hợp nội dung giáo dục đời sống gia đình vào chương trình các cấp học theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.3. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ.

2.4. Thực hiện công tác hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình theo hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp.

3. Kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị định

3.1. Tổ chức các hoạt động kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nghị định số: 02/2013/NĐ-CP .

3.2. Tổ chức sơ kết, đánh giá 01 năm, 05 năm thực hiện Nghị định theo hướng dẫn của Trung ương.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Ngân sách các cấp theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Căn cứ hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành chức năng, các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm để tổ chức thực hiện;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí địa phương tuyên truyền, phổ biến Nghị định số: 02/2013/NĐ-CP , các chính sách, pháp luật, kiến thức về công tác gia đình; trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện công tác gia đình;

- Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng và hướng dẫn nhân rộng các mô hình gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững;

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cho UBND tỉnh lồng ghép các chính sách về công tác gia đình vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách hàng năm, chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, Ngành có liên quan tham mưu bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí theo quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số: 02/2013/NĐ-CP , các văn bản liên quan đến công tác gia đình, trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện công tác gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong công tác tư vấn, giáo dục trước hôn nhân; cung cấp kiến thức, kỹ năng xây dựng và tổ chức cuộc sống gia đình; lồng ghép phù hợp nội dung giáo dục đời sống gia đình vào chương trình các cấp học trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Trung ương.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong gia đình, chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi trong gia đình và phòng, chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình.

7. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc quy hoạch đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

8. Sở Tư pháp

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ngành chức năng liên quan tổ chức các hoạt động kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nghị định số: 02/2013/NĐ-CP ;

- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình.

9. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn và các tổ chức thành viên căn cứ chức năng nhiệm vụ, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các ngành chức năng liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác gia đình theo quy định của pháp luật.

10. UBND các huyện, thị xã

- Chỉ đạo thống kê, rà soát số liệu về gia đình, công tác gia đình, xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình để làm cơ sở xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác gia đình gắn với chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Chỉ đạo các phòng ban chức năng, các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về gia đình, thực hiện bình đẳng trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình và phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, thực hiện kế hoạch hóa gia đình;

- Xây dựng tài liệu và phổ biến kiến thức về gia đình, vận động nhân dân xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình; kế thừa, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình, dòng họ gắn với xây dựng những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển;

- Bố trí ngân sách cho công tác gia đình theo đúng quy định của pháp luật về Ngân sách nhà nước;

- Tổ chức, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác gia đình tại địa phương;

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động về công tác gia đình tại địa phương, báo cáo cơ quan cấp trên.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Nghị định số: 02/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1273/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Triệu Đức Lân
Ngày ban hành: 13/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1273/QĐ-UBND

125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206924