• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1280/QĐ-UBND năm 2013 Thành lập cụm công nghiệp Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Tải về Quyết định 1280/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1280/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP NỘI HOÀNG, HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND tỉnh ngày 26 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 18/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10/10/2012 về việc hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 18/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 06/TTr-KCN ngày 26/3/2013, Báo cáo số 58/BC-KCN ngày 19/7/2013; Sở Công Thương tại Tờ trình số 355/TTr-SCT ngày 14/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định thành lập cụm công nghiệp Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, với một số nội dung sau:

1. Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Nội Hoàng.

2. Địa điểm: xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

- Ranh giới:

+ Phía Đông: Giáp đường tỉnh 398 và khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng.

+ Phía Tây: Giáp cánh đồng thuộc thôn Chung xã Nội Hoàng.

+ Phía Nam: Giáp khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng.

+ Phía Bắc: Giáp Quốc lộ 1A.

3. Quy mô: Tổng diện tích cụm công nghiệp 57,6 ha.

4. Hiện trạng sử dụng đất

STT

Loại đất

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

1

Đất DN đã xây dựng và san nền

30,89

53,63

2

Đất nông nghiệp

16,75

29,08

3

Đất mặt nước

1,1

1,91

4

Đất giao thông hiện trạng

2,7

4,69

5

Hành lang cầu vượt

4,39

7,62

6

Đất kênh mương

1,4

2,43

7

Đất trạm điện 110kVA

0,37

0,64

 

Tổng cộng:

57,6

100

5. Dự kiến bố trí ngành nghề: gồm các ngành chính sau:

- Các ngành nghề đã đầu tư: cán, đúc thép, sản xuất thức ăn chăn nuôi, may mặc, lắp ráp điện tử, thiết bị điện.

- Các ngành nghề dự kiến thu hút đầu tư:

+ Cơ khí, chế tạo máy.

+ Điện tử.

+ May mặc chế biến lâm sản

+ Các ngành công nghiệp phụ trợ...

- Cây xanh trong Cụm CN:

+ Bố trí dọc hai bên đường nội bộ và ở ranh giới giữa các cơ sở công nghiệp.

+ Bố trí dải cây xanh dọc theo ranh giới cụm công nghiệp.

6. Chủ đầu tư: Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang.

7. Tiến độ thực hiện:

+ Năm 2013 lập xong quy hoạch chi tiết.

+ Đến năm 2016 xây dựng các hạng mục hoặc một phần các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, bồi thường giải phóng mặt bằng đất xây dựng hạ tầng; san nền phần đất xây dựng hạ tầng; xây dựng một phần đường giao thông đáp ứng nhu cầu trước mắt của các doanh nghiệp; một phần hệ thống thoát nước mưa; một phần hệ thống thu gom nước thải và trạm xử lý nước thải tập trung.

Điều 2.

- Giao cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh quản lý Cụm công nghiệp Nội Hoàng.

- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng, các ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, TH, TKCT,
+ XD, TN, KTN, KT, TTCB.
- Lưu: VT, CN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1280/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang   Người ký: Lại Thanh Sơn
Ngày ban hành: 16/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1280/QĐ-UBND

90

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204870