• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội


Quyết định 1283/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

Tải về Quyết định 1283/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1283/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh về việc việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 1, Điều 5 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, như sau:

“Hội đồng quản lý Quỹ có 4 thành viên hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, gồm Chủ tịch và các thành viên, trong đó:

a) Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ là Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

b) Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

c) Các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ gồm: Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.”

Điều 2. Sửa đổi tên gọi “Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế” tại Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế thành “Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế” để phù hợp với Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính. Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4:
- CT và PCT UBND tỉnh
- Các PCVP và CV: TC, TH;
- Lưu VT, NV

CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1283/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 28/05/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1283/QĐ-UBND

75

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
415954