• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Quyết định 1287/QĐ-UBND năm 2013 quy định về công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thuộc ngân sách cấp tỉnh Sơn La

Tải về Quyết định 1287/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1287/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 27 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG MỘT SỐ NGUỒN KINH PHÍ THUỘC NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiêt và hướng dẫn thi hành Luật NSNN;

Căn cứ Quyết định số 558-QĐ/TU ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Tỉnh uỷ Sơn La ban hành quy định chủ trương lãnh đạo quản lý, sử dụng một số nguồn kinh phí thuộc ngân sách tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 324/TTr-STC ngày 17 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định một số nội dung về công tác quản lý, sử dụng một số nguồn kinh phí thuộc ngân sách cấp tỉnh, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Nguồn kinh phí

- Dự phòng ngân sách.

- Tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách so với dự toán (quy định phần còn lại sau khi đã trích thực hiện cải cách tiền lương).

- Kết dư ngân sách chuyển sang năm sau (sau khi đã bổ sung Quỹ dự trữ tài chính).

- Thu từ xổ số kiến thiết (chỉ quy định phần tăng thu so với dự toán).

- Các khoản thu từ đất (chỉ tính phần điều tiết ngân sách tỉnh sau khi đã trích vào Quỹ phát triển đất theo quy định).

- Thu từ các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh (chỉ quy định đối với các khoản tài trợ chưa có địa chỉ cụ thể).

2. Quy định cụ thể

2.1. Sở Tài chính

Chủ trì thẩm định và phối hợp với các ngành tham mưu trình UBND tỉnh: Dự phòng ngân sách; tiết kiệm chi; kết dư ngân sách.

2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì thẩm định và phối hợp với các ngành tham mưu trình UBND tỉnh: Tăng thu từ xổ số kiến thiết; Thu từ đất; Thu từ các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

2.3. Thẩm quyền quyết định

a) Các khoản chi có mức từ 10 tỷ đồng trở lên, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương; sau khi có chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện theo quy định và báo cáo HĐND tỉnh kết quả thực hiện tại kỳ họp gần nhất.

b) Các khoản chi có mức từ 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng: Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh uỷ cho chủ trương; sau khi có chủ trương của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện theo quy định và báo cáo HĐND tỉnh kết quả thực hiện tại kỳ họp gần nhất.

c) Các khoản chi có mức từ 2 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng: UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến trước khi quyết định và báo cáo HĐND tỉnh kết quả thực hiện tại kỳ họp gần nhất.

d) Các khoản chi dưới 2 tỷ đồng, Thường trực UBND tỉnh quyết định và báo cáo HĐND tỉnh kết quả thực hiện tại kỳ họp gần nhất.

2.4. Các khoản chi thật sự cấp bách (thiên tai, an ninh - quốc phòng, dịch bệnh...), các khoản chi cần xử lý ngay theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Thường trực UBND tỉnh quyết định sử dụng nguồn kinh phí từ các nguồn trên với mức chi đến 10 tỷ đồng để triển khai thực hiện theo đúng quy định, đồng thời báo cáo ngay Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế nội dung về công tác quản lý, sử dụng một số nguồn kinh phí thuộc ngân sách cấp tỉnh quy định tại Điểm c Khoản 1, Điểm c Khoản 2, Điểm c Khoản 3, Điểm b Khoản 4, Điểu 1 Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh, đối với các nội dung khác giữ nguyên thực hiện theo Quyết định số 129/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Lãnh đạo + CVCK VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, Hồ Hải 50b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1287/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 27/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1287/QĐ-UBND

146

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210671