• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Quyết định 129/QĐ-STC năm 2014 về Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe máy, xe ôtô, máy thủy, tàu thuyền trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Tải về Quyết định 129/QĐ-STC
Bản Tiếng Việt

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 129/QĐ-STC

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ XE MÁY, XE ÔTÔ, MÁY THỦY, TÀU THUYỀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Quyết định số 6397/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về tính lệ phí trước bạ xe máy, xe ôtô, máy thủy, tàu thuyền trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Giá Công sản,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe máy, xe ôtô, máy thủy, tàu thuyền trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chi tiết tại Phụ lục số I, II và III kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Tài chính, Trưởng phòng Quản lý Giá Công sản; Cục trưởng Cục Thuế thành phố; Chi cục Trưởng Chi cục Thuế các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND TP ĐN (để báo cáo);
- Giám đốc Sở (thay báo cáo);
- Cục Thuế TP;
-
Lưu: VT, GCS (03).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Bá Dũng

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 129/QĐ-STC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng   Người ký: Lê Bá Dũng
Ngày ban hành: 03/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 129/QĐ-STC

307

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272105