• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1292/QĐ-UBND năm 2020 về phân công công tác các Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021

Tải về Quyết định 1292/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1292/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 07 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CÁC PHÓ CHỦ TỊCH, ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 106-NQ/TU ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công cấp ủy viên phụ trách Ủy ban nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công công tác của các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban nhân dân tỉnh

Lãnh đạo, quản lý mọi mặt hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 22 và Điều 121 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Trực tiếp xử lý văn bản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh; công tác quy hoạch, kế hoạch chung của tỉnh; công tác nội chính, nội vụ, tổ chức và cán bộ; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; kế hoạch đầu tư công, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), đầu tư ngoài ngân sách, xúc tiến đầu tư; xây dựng, đô thị; nông lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, xây dựng nông thôn mới; giao thông vận tải; tài nguyên và môi trường; thống kê; tài chính, ngân sách, quản lý giá; công nghiệp; kinh tế cửa khẩu, kinh tế đối ngoại; công tác mua sắm trang thiết bị và các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phụ trách.

Xem xét dự kiến bố trí danh mục các dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm; dự kiến phân bổ, điều hòa các nguồn vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp của Trung ương, của tỉnh, các Chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn ODA.

Tổ chức chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án, công trình thuộc các nguồn vốn trên.

Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh giữ mối liên hệ công tác với Chính phủ, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh.

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Cục Thống kê, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Phụ trách địa bàn các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng, Tràng Định và thành phố Lạng Sơn.

Chủ tịch hội đồng, trưởng ban chỉ đạo các lĩnh vực liên quan.

2. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo; tư pháp, phổ biến giáo dục pháp luật; cải cách hành chính, công tác hội, đoàn thể; khoa học và công nghệ; thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bản; phát thanh và truyền hình; thi hành án dân sự; chỉ số năng lực cạnh tranh; phát triển doanh nghiệp, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, kinh tế tập thể; ngân hàng; hoạt động một số Quỹ (Quỹ phát triển đất, Quỹ đầu tư phát triển,…); thực hiện quy chế dân chủ; mua sắm trang thiết bị và các dự án đầu tư trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông, phát thanh, truyền hình. Xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực được phân công.

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ (lĩnh vực được phân công), Sở Kế hoạch và Đầu tư (lĩnh vực được phân công) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước và các Ngân hàng thương mại, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các hội quần chúng thuộc tỉnh quản lý.

Phụ trách địa bàn các huyện: Văn Lãng, Đình Lập, Văn Quan.

Chủ tịch hội đồng, trưởng ban chỉ đạo các lĩnh vực liên quan.

Thực hiện một số nhiệm vụ, công việc khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

3. Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Y tế, dân số, gia đình và trẻ em; văn hóa, thể thao và du lịch; lao động - thương binh và xã hội; công tác dân tộc; bảo hiểm xã hội; ngoại vụ; hải quan; quản lý thị trường; thương mại, dịch vụ; chống buôn lậu, gian lận thương mại; mua sắm trang thiết bị và các dự án đầu tư trong lĩnh vực y tế, văn hóa, thể thao và du lịch, lao động, thương binh và xã hội.

Chỉ đạo một số lĩnh vực của ngành nội vụ: Tuyển dụng, nâng bậc lương, bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao động; địa giới hành chính; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác thanh niên. Xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực được phân công.

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ (lĩnh vực phân công), Sở Công thương (lĩnh vực phân công), Ban Dân tộc tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường.

Phụ trách địa bàn các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Bình Gia, Bắc Sơn.

Chủ tịch hội đồng, trưởng ban chỉ đạo các lĩnh vực có liên quan theo quy định.

Thực hiện một số nhiệm vụ, công việc khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

4. Các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ là Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy chế làm việc và là người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời tham mưu và giữ mối quan hệ công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh với Bộ, ban, ngành theo lĩnh vực công tác ở Trung ương.

Điều 2. Những nguyên tắc phân công công việc của các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

1. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm cá nhân về công tác của mình, đồng thời cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Theo lĩnh vực được phân công, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức cuộc họp chuyên đề trước khi trình phiên họp UBND tỉnh đối với các nội dung trình Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh (trừ dự thảo Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo quý, 6 tháng, cả năm). Chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị các nội dung đưa ra họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với các nội dung phải trình xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Quy định số 1902-QĐ/TU ngày 23/7/2019 của Tỉnh ủy; đưa ra họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với các nội dung thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thường trực Tỉnh ủy theo Quy định số 1902-QĐ/TU và các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh không thuộc diện phải xin ý kiến Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các quyết định sau: Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về bổ sung Điều 1a Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 24/01/2019.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Ban của Đảng, đoàn thể tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Các đơn vị TW trên địa bàn tỉnh;
- Lãnh đạo HĐND các huyện, TP;
- C, PCVP UBND tỉnh,
các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng;
- Lưu: VT, THNC (HXĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Tiến Thiệu

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1292/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn   Người ký: Hồ Tiến Thiệu
Ngày ban hành: 07/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1292/QĐ-UBND

55

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
449630