• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1293/QĐ-UBND năm 2017 công bố Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Trà Vinh

Tải về Quyết định 1293/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1293/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 20 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ CÁC DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/8/2014;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 về việc công bố định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị; Quyết định số 592/QĐ-BXD về việc công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị; Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 về việc công bố định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị; Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 về việc công bố định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị và Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2585/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2585/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố Định mức dịch vụ công ích đô thị tnh Trà Vinh (phân bổ sung);

Xét Tờ trình số 109/TTr-SXD ngày 30/6/2017 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc công bố đơn giá và định mức (phần bổ sung) dịch vụ công ích đô thị tnh Trà Vinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Đơn giá các dịch vụ công ích đô thị tỉnh Trà Vinh, với những nội dung sau:

- Đơn giá duy trì cây xanh đô thị.

- Đơn giá duy trì hệ thng chiếu sáng đô thị.

- Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị.

- Đơn giá Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rn đô thị.

- Đơn giá dịch vụ công ích đô thị (phần bổ sung).

Điều 2. Đơn giá các dịch vụ công ích đô thị tỉnh Trà Vinh là cơ sở để các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập, quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 3. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với sở, ngành tỉnh có liên quan tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện các Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Trà Vinh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 14/10/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố đơn giá dịch vụ công ích đô thị tnh Trà Vinh./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Kho bạc NN TV;
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Phòng KT;
- Lưu: VT, CNXD.80b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trung Hoàng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1293/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh   Người ký: Nguyễn Trung Hoàng
Ngày ban hành: 20/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1293/QĐ-UBND

250

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364574