• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Tài nguyên nước


 

Quyết định 1297/QĐ-UBND năm 2013 Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thu thập, phân tích đánh giá chất lượng mẫu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Tải về Quyết định 1297/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1297/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 21 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ KHẢO SÁT, THU THẬP, PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MẪU NƯỚC SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Xét đề nghị của Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tại Tờ trình số 20/TTr-TTN ngày 13/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thu thập, phân tích đánh giá chất lượng mẫu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh của Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn, với những nội dung chủ yếu sau:

1- Chủ đầu tư: Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Giang.

2- Danh mục số lượng mẫu nước bao gồm: Khảo sát, thu thập và phân tích đánh giá 242 mẫu nước sinh hoạt tại 10 huyện, thành phố.

3- Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2013.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Giang và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
+ CVP, TKCT, KT;
+ Lưu: VX(2), VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1297/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang   Người ký: Nguyễn Văn Linh
Ngày ban hành: 21/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1297/QĐ-UBND

86

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205144