• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Quyết định 1298/QĐ-UBND năm 2018 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Tải về Quyết định 1298/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1298/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 07 tháng 08 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2018-2019 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 7 năm 2005 và Luật Giáo dục sửa đổi năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1813/TTr-SGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 áp dụng chung cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh, như sau:

1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II (ngày hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập), ngày kết thúc năm học, ngày thi học sinh giỏi, ngày xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, ngày xét công nhận tốt nghiệp THCS, ngày hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học (Đính kèm Phụ lục).

2. Thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

3. Nghỉ Tết và các ngày nghỉ lễ khác:

- Ngày nghỉ Tết Nguyên đán đối với học sinh các cấp học mầm non, cấp học tiểu học, cấp học THCS (GDTX THCS) và cấp học THPT (GDTX THPT) tối đa là 02 tuần lễ.

- Các ngày nghỉ lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các quy định tại các văn bản dưới Luật. Nếu ngày nghỉ lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định.

- Thời gian nghỉ Tết của đồng bào dân tộc thiểu số, các cơ sở giáo dục tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, giáo viên và nhân viên là người dân tộc thiểu số được nghỉ 01 (một) ngày và không làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.

Điều 2. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định về:

1. Kế hoạch thời gian năm học áp dụng cụ thể cho từng cấp học.

2. Ngày thi học sinh giỏi các môn văn hóa (cấp THCS, THPT), thi giải toán trên máy tính cầm tay, thi nghề ở giáo dục phổ thông cấp tỉnh và các cuộc thi, hội thi khác theo quy định.

3. Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; chịu trách nhiệm báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo về những quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 và thời gian nghỉ học, thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

4. Nghỉ Tết Nguyên đán của cán bộ quản lý và giáo viên theo quy định hiện hành.

5. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 02 (hai) tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- TT.Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn;
- Các Sở: TC, TP, NV, KHĐT;
- Báo Ninh Thuận, Đài PTTH;
- Công báo; Cổng TTĐT tỉnh;
- VP UBND: CVP, các PCVP;
- VPUB: CVP, PVP (HXN);
- Lưu: VT, KGVX. NAM.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2018-2019 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Cấp học

Ngày tựu trường

Ngày bắt đầu năm học

Ngày khai giảng

Học kỳ I

Học kỳ II

Hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập

Ngày kết thúc năm học

Các kỳ thi và xét tốt nghiệp

Mầm non

20/8/2018

27/8/2018

05/9/2018

Có 18 tuần thực học.

Có 17 tuần thực học, 02 tuần nghỉ Tết Nguyên đán.

25/5/2019

Trước ngày 31/5/2019

 

Tiểu học

20/8/2018

27/8/2018

05/9/2018

Có 18 tuần thực học.

Có 17 tuần thực học, 02 tuần nghỉ Tết Nguyên đán.

25/5/2019

Trước ngày 31/5/2019

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 15/6/2019.

THCS

13/8/2018

20/8/2018

05/9/2018

Có 19 tuần thực học.

Có 18 tuần thực học, 02 tuần nghỉ Tết Nguyên đán.

Riêng khối lớp 9 trước ngày 19/5/2019

Các khối lớp còn lại trước ngày 25/5/2019

Trước ngày 31/5/2019

- Xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 25/5/2019.

- Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2019- 2020 trước ngày 31/7/2019.

THPT

13/8/2018

20/8/2018

05/9/2018

Có 19 tuần thực học.

Có 18 tuần thực học, 02 tuần nghỉ Tết Nguyên đán.

Riêng khối lớp 12 trước ngày 19/5/2019

Các khối lớp còn lại trước ngày 25/5/2019

Trước ngày 31/5/2019

- Thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019, thi học sinh giỏi quốc gia các cấp học (theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ);

- Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019- 2020 trước ngày 31/7/2019.

GDTX (THCS và THPT)

03/9/2018

10/9/2018

10/9/2018

Có 16 tuần thực học.

Có 16 tuần thực học, 02 tuần nghỉ Tết Nguyên đán.

Riêng khối lớp 12 trước ngày 19/5/2019

Các khối lớp còn lại trước ngày 25/5/2019

Trước ngày 31/5/2019

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1298/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận   Người ký: Lê Văn Bình
Ngày ban hành: 07/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1298/QĐ-UBND

159

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
392854