• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 1299/QĐ-UBND phê duyệt mức hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình theo 04 loại nhà tiêu mẫu đối với hộ nghèo và gia đình chính sách, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2013

Tải về Quyết định 1299/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1299/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 15 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỨC HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ TIÊU HỢP VỆ SINH HỘ GIA ĐÌNH THEO 04 LOẠI NHÀ TIÊU MẪU ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO VÀ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, HỘ CẬN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số: 366/QĐ-TTg ngày 31/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 04/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 16/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Quyết định số: 4207/QĐ-BYT ngày 29/10/2012 của Bộ Y tế về việc phê duyệt “Dự án 2: Vệ sinh nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015”;

Căn cứ Quyết định số: 944/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của Ủy ban nhân tỉnh về việc phê duyệt dự toán 04 loại nhà tiêu mẫu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2013;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số: 797/TTr-SYT ngày 08 /8/2013.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình theo 04 loại nhà tiêu mẫu đối với hộ nghèo và gia đình chính sách, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2013, cụ thể như sau:

1. Đối với hộ nghèo và gia đình chính sách: Mức chi hỗ trợ là 50% so với giá thành dự toán nhà tiêu mẫu được phê duyệt tại Quyết định số: 944/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 theo từng loại nhà tiêu và địa bàn tương ứng.

2. Đối với hộ cận nghèo: Mức chi hỗ trợ là 25% so với giá thành dự toán nhà tiêu mẫu được phê duyệt tại Quyết định số: 944/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 theo từng loại nhà tiêu và địa bàn tương ứng.

(Có mức chi hỗ trợ kinh phí cụ thể tại biểu kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Sở Y tế Bắc Kạn có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo mức chi được phê duyệt tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kể hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1299/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Triệu Đức Lân
Ngày ban hành: 15/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Chính sách xã hội, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1299/QĐ-UBND

166

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206720