• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An ninh Quốc gia


 

Quyết định 13/2014/QĐ-UBND về niên hạn cấp phát trang phục, công cụ hỗ trợ cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tải về Quyết định 13/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2014/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 16 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ NIÊN HẠN CẤP PHÁT TRANG PHỤC, CÔNG CỤ HỖ TRỢ CHO LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Bộ Công an, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 349/2008/QĐ-BCA (H11) ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công an về trang phục cho lực lượng Bảo vệ dân phố;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 297/TTr-CAT(PH41) ngày 09 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành niên hạn cấp phát trang phục và công cụ hỗ trợ cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, cụ thể như sau:

1. Trang phục và công cụ hỗ trợ cho Bảo vệ dân phố

STT

Tên trang phục

Đơn v

Số lượng

Niên hạn (Năm)

Ghi chú

1

Mũ mm

Cái

01

02

 

2

Áo mưa

Cái

01

03

 

3

Qun, áo thu đông

B

01

02

 

4

Qun, áo xuân hè

B

01

01

 

5

Dây lưng da nhỏ

Cái

01

03

 

6

Giầy da đen ngắn cổ

Đôi

01

01

 

7

Bít tt

Đôi

02

01

 

8

Đèn pin

Cái

01

Hỏng đi

01/Người

9

Gy cao su

Cái

01

01/Người

10

Còi nhựa

Cái

01

01/Người

2. Kinh phí mua sắm trang phục và công cụ hỗ trợ cho lực lượng Bảo vệ dân phố hàng năm do Ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn và bố trí kinh phí.

2. Công an tỉnh có trách nhiệm củng cố, xây dựng lực lượng; hàng năm phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán chi tiết về mua trang phục và công cụ hỗ trợ cho lực lượng Bảo vệ dân phố trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Sở Tư pháp; Sở LĐ, TB và XH;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Chi cục Văn thư lưu trữ;
- Lưu: VT, KHTH, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Diễn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13/2014/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông   Người ký: Lê Diễn
Ngày ban hành: 16/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 13/2014/QĐ-UBND

152

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
251146