• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND về giá dịch vụ trông giữ xe tại Bệnh viện được đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Tải về Quyết định 13/2018/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2018/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 04 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH GIÁ DỊCH VỤ TRÔNG GIỮ XE TẠI CÁC BỆNH VIỆN ĐƯỢC ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa dịch vụ;

Căn cứ Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn chi tiết thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính Phủ;

Căn cứ Thông tư 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BTC của Bộ tài chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 40/TTr-SYT ngày 09 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định giá dịch vụ trông giữ xe tại các Bệnh viện được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng). Cụ thể:

1.Trông giữ các loại phương tiện ban ngày (từ 6 giờ đến 22 giờ trong ngày)

a. Mô tô, xe máy, xe máy điện: 2.000 đồng/1 xe/1 lượt

b. Xe đạp, xe đạp điện: 1.000 đồng/1 xe/1 lượt

c. Xe ô tô dưới 16 chỗ: 10.000 đồng/1 xe/1 lượt

2. Trông giữ các loại phương tiện ban đêm (từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau)

a. Mô tô, xe máy, xe máy điện: 4.000 đồng/1 xe/1 lượt

b. Xe đạp, xe đạp điện: 2.000 đồng/1 xe/1 lượt

c. Xe ô tô dưới 16 chỗ: 20.000 đồng/1 xe/1 lượt

3. Trông giữ các loại phương tiện theo tháng

a. Mô tô, xe máy, xe máy điện: 30.000 đồng/1 xe/1 tháng

b. Xe đạp, xe đạp điện: 15.000 đồng/1 xe/1 tháng

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2018. Bãi bỏ Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Hà Giang Ban hành giá dịch vụ trong giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế, Cục trưởng Cục thuế; Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh; Giám đốc bệnh viện các huyện; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường Trực Tỉnh ủy;
- Thường Trực HDND tỉnh;
- Đoàn đại biểu quốc hội;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Công thông tin điện tử;
- Trung tâm Thông tin- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT,KTTH.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13/2018/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang   Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 04/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 13/2018/QĐ-UBND

225

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381477