• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Quyết định 13/QĐ-UBND năm 2015 về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2014 để thực hiện dự án cấp bách do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Tải về Quyết định 13/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2014 ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN CẤP BÁCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 2192/QĐ-TTg ngày 09/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2014 đ thực hiện các dự án cấp bách của địa phương;

Căn cứ Công văn số 17899/BTC-ĐT ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2014;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1811/SKHĐT-TH ngày 29/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2014 để thực hiện dự án cấp bách theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ kế hoạch vốn được giao tại điều 1 Quyết định này, UBND huyện Sơn Hà (chủ đầu tư) lựa chọn các hạng mục thiết yếu để đầu tư phù hợp với khả năng nguồn vốn theo hình thức cuốn chiếu. Thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi thực hiện việc kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư cho dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Thời hạn thanh toán đến hết ngày 31/12/2015.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo);
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh,
- VP UB: PCVP, P.NNTN; CBTH;
- Lưu: VT
, P.KTTH. Vy2.

CHỦ TỊCH
Lê Viết Chữ

 

PHỤ LỤC

PHÂN KHAI KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
Nguồn vốn: Dự phòng ngân sách trung ương năm 2014
(Kèm theo Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Công trình

Chủ đầu tư

Địa điểm

Quyết định đầu tư

Số vốn đã b trí đến thời điểm báo cáo

Giải ngân từ khởi công đến thời đim báo cáo

Kế hoạch vốn giao tại QĐ này

Ghi chú

Số Quyết định

Tổng mức đầu tư

 

TNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

20.000

 

1

Kè chống sạt lở Tà Man, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà

UBND huyện Sơn Hà

Huyện Sơn Hà

S2132/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

216.000

30.000

30.000

20.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Lê Viết Chữ
Ngày ban hành: 07/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 13/QĐ-UBND

184

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
307599