• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Quyết định 130/QĐ-UBND về mức phụ thu giá cước vận tải hành khách một số luồng tuyến trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 22 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC PHỤ THU GIÁ CƯỚC VẬN TẢI HÀNH KHÁCH MỘT SỐ LUỒNG TUYẾN TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT - NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ vận tải đường bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 13/TTr-SGTVT ngày 12 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức phụ thu cước giá vé và thời gian thu cước vận tải hành khách một số luồng tuyến trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 cụ thể:

1. Mức phụ thu cước giá vé:

a) Mức phụ thu:

- Các tuyến đi liên tỉnh từ Bình Định trở ra phía miền Trung, miền Bắc: Phụ thu tối đa không quá 60% cước giá vé.

- Các tuyến đi liên tỉnh còn lại: Phụ thu tối đa không quá 40% cước giá vé.

b) Áp dụng phụ thu:

- Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ô tô chỉ được tăng mức phụ thu cước giá vé tối đa theo tỷ lệ như trên và không được phép tăng thêm dưới bất kỳ hình thức nào; đồng thời thực hiện kê khai lại giá theo quy định;

- Mức phụ thu cước giá vé nêu trên chỉ được phụ thu một chiều đi hoặc đến theo thời gian tính phụ thu theo khoản 2 Điều này.

2. Thời gian phụ thu:

a) Các tuyến Miền Bắc (từ Quảng Bình trở ra)

- Đối với các đầu bến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng: Áp dụng phụ thu từ ngày 18 đến ngày 28 tháng chạp năm Đinh Dậu 2017 (tức ngày 03/02 đến 13/02/2018);

- Đối với các đầu bến trên địa bàn các tỉnh phía Bắc: Áp dụng phụ thu từ ngày 04 đến ngày 13 tháng giêng năm Mậu Tuất 2018 (tức ngày 19/02 đến 28/02/2018);

b) Các tuyến Miền Trung

- Đối với các đầu bến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng: Áp dụng phụ thu từ ngày 20 đến ngày 30 tháng chạp năm Đinh Dậu 2017 (tức ngày 05/02 đến 15/02/2018);

- Đối với các đầu bến trên địa bàn các tỉnh Miền Trung: Áp dụng phụ thu từ ngày 04 đến ngày 13 tháng giêng năm Mậu Tuất 2018 (tức ngày 19/02 đến 28/02/2018);

c) Các tuyến Tây Nguyên, TP Hồ Chí Minh và các tuyến còn lại

- Đối với các đầu bến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng: Áp dụng phụ thu từ ngày 26 đến ngày 30 tháng chạp năm Đinh Dậu 2017 (tức ngày 11/02 đến 15/02/2018);

- Đối với các đầu bến trên địa bàn Tây Nguyên, TP Hồ Chí Minh và tỉnh còn lại: Áp dụng phụ thu từ ngày 04 đến ngày 10 tháng giêng năm Mậu Tuất 2018 (tức ngày 19/02 đến 25/02/2018);

3. Đối tượng áp dụng: Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định liên tỉnh.

Điều 2.

1. Báo Lâm Đồng, Đài phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, Đài Phát thanh truyền hình các huyện, thành ph thông báo Quyết định này để các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh vận tải hành khách và nhân dân biết thực hiện.

2. Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện phụ thu cước giá vé xe khách của các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong dịp Tết Nguyên đán và thông báo đến Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải các tỉnh biết. Trường hợp trong thời điểm này giá xăng dầu giảm, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải giảm giá vé theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Tài chính, Công Thương; Giám đốc Đài phát thanh Truyền hình Lâm Đồng; Tổng biên tập Báo Lâm Đồng; Cục trưởng Cục thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC, GT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Yên

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 130/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 22/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 130/QĐ-UBND

71

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376315