• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1305/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Tải về Quyết định 1305/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1305/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 20 tháng 10 năm 2020

 

QUYT ĐỊNH

VÊ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIU CHỈNH, QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM MỘT S CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG ĐIU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐT ĐN NĂM 2020 THÀNH PH NINH BÌNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật quy hoạch;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Ninh Bình;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 318/TTr-STNMT ngày 16 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Ninh Bình đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 14/8/2018, như sau:

1. Đất ở đô thị:

- Điều chỉnh giảm 0,25ha đất ở đô thị, tại Khu phía Tây đường Phạm Thận Duật, phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình.

- Điều chỉnh tăng 0,25ha đất ở đô thị để thực hiện quy hoạch: khu dân cư đô thị trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ), tại phường Ninh Phong.

- Điều chỉnh giảm 0,05 ha chỉ tiêu đất ở tại phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình (do chuyến chỉ tiêu sang huyện Hoa Lư để thực hiện).

2. Đất cơ sở y tế:

- Điều chỉnh giảm 3,95ha đất cơ sở y tế, trong đó: Bệnh viện Ung bướu tại xã Ninh Nhất 3ha và đất y tế quy hoạch trong khu dân cư mới tại các phường, xã 0,95ha.

- Điều chỉnh tăng 3,95ha đất y tế mới tại phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình.

3. Đất cơ sở giáo dục:

- Điều chỉnh giảm 0,82ha đất giáo dục trong các khu dân cư mới tại phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình;

- Điều chỉnh tăng 0,82ha đất giáo dục, cụ thể: Đất giáo dục tại phường Ninh Khánh 0,72ha và Mở rộng trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng tại phường Bích Đào 0,1ha.

4. Đất giao thông:

Điều chỉnh giảm 0,07ha đất giao thông tại phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình (do chuyển chỉ tiêu sang huyện Hoa Lư để thực hiện).

(Có bản đồ và các biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao UBND thành phố Ninh Bình chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan:

- Công bố công khai các công trình, dự án được điều chỉnh quy mô, địa điểm trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Ninh Bình theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

- Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, VP3,4;
Ttt_VP3_QĐ148

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Quang Ngọc

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1305/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Phạm Quang Ngọc
Ngày ban hành: 20/10/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1305/QĐ-UBND

270

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
456303