• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1305/QĐ-UBND năm 2013 công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia do tỉnh Sơn La ban hành

Tải về Quyết định 1305/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1305/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 28 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La tại Tờ trình số 119/TTr-SGDĐT ngày 07 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận và cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho các trường tiểu học:

1. Trường tiểu học Huy Hạ, huyện Phù Yên.

2. Trường tiểu học Quang Huy 1, huyện Phù Yên.

3. Trường tiểu học Tô Hiệu, huyện Mai Sơn.

4. Trường tiểu học Nà Bó, huyện Mai Sơn.

5. Trường tiểu học Chiềng Sung 1, huyện Mai Sơn

6. Trường tiểu học Thị Trấn, huyện Thuận Châu.

7. Trường tiểu học Ninh Thuận, huyện Thuận Châu.

8. Trường tiểu học Bình Thuận, huyện Thuận Châu.

9. Trường tiểu học Tông Lạnh 1, huyện Thuận Châu.

Thời hạn công nhận các trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 là 05 năm kể từ ngày ký Quyết định công nhận.

Điều 2. Chủ tịch UBND các huyện có trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia tại Điều 1 chịu trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường tiểu học được công nhận đạt chuẩn Quốc gia thực hiện kiểm tra định kỳ và duy trì, giữ vững, phát huy các kết quả đã đạt được theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện: Phù Yên, Thuận Châu, Mai Sơn; Hiệu trưởng các trường tiểu học được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 tại Điều 1 và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ; (B/c)
- TT HĐND tỉnh; (B/c)
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- Ban VH - XH HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- PCVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Lưu: VT, VX (2).NT.24.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1305/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Nguyễn Ngọc Toa
Ngày ban hành: 28/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1305/QĐ-UBND

96

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210664