• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

Văn bản pháp luật về Bồi thường hỗ trợ tái định cư

 

Quyết định 1306/QĐ-UBND năm 2015 quy định giá đất tái định cư tại các khu dân cư do thành phố Đà Nẵng ban hành

Tải về Quyết định 1306/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1306/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 6 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH GIÁ ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ TẠI CÁC KHU DÂN CƯ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định giá đất thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 32/HĐTĐGĐ ngày 12 tháng 02 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá đất tái định cư hộ chính tại các khu dân cư áp dụng cho các hộ giải tỏa theo mặt bằng Quyết định số 70/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007, Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 20/12/2008, Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009, Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010, Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 và Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng theo phụ lục chi tiết đính kèm.

Điều 2. Các quy định khác:

1. Đối với các lô đất có vị trí thuận lợi, có phân vệt theo chiều sâu, che khuất: thực hiện theo Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng.

2. Trường hợp theo quy hoạch, lô đất tại ngã ba, ngã tư nếu có phần diện tích khoảng lùi bên hông thì được nhân (x) hệ số 0,5 trên giá trị phần diện tích đất bị lùi.

3. Giá đất tái định cư hộ phụ thực hiện theo nội dung Quyết định số 5151/QĐ-UBND ngày 20/6/2011 và Công văn số 5711/UBND-QLĐBGT ngày 31/7/2012 của UBND thành phố trên cơ sở giá đất tái định cư hộ chính quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố có trách nhiệm:

a) Thực hiện công khai, niêm yết sơ đồ tất cả các lô đất bố trí tái định cư và đơn giá đất quy định tại Điều 1 Quyết định này.

b) Tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ thuộc diện tái định cư sớm làm thủ tục nhận đất, giao đất ở theo chỉ đạo của UBND thành phố để ổn định cuộc sống; đồng thời lập thủ tục thu tiền sử dụng đất nộp vào ngân sách Nhà nước và phối hợp với UBND các quận, huyện: Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hòa Vang làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Điều 4. Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện: Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hòa Vang có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, kiểm tra Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố trong việc tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND các quận, huyện: Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hòa Vang; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 6;
- CT UBND tp (để b/c);
- Cục Thuế tp;
- VP UBND tp: ph.QLĐBGT;
- Lưu VT, KTTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Duy Khương

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1306/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng   Người ký: Võ Duy Khương
Ngày ban hành: 06/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1306/QĐ-UBND

233

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269147