• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


 

Quyết định 1308/QĐ-UBND-HC năm 2016 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

Tải về Quyết định 1308/QĐ-UBND-HC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1308/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THANH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2342/STC-QLCS- G ngày 07 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên gói thầu: “Thuê dịch vụ vệ sinh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình”

2. Giá gói thầu: 24 tháng x 99.000.000 đồng/tháng = 2.376.000.000 đồng, bao gồm thuế giá trị gia tăng.

3. Nguồn vốn: kinh phí khoán theo định mức giường bệnh năm 2016 - 2018 và nguồn thu viện phí.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Loại hợp đồng: trọn gói.

7. Thời gian lựa chọn nhà thầu: quý 4/2016.

8. Thời gian thực hiện: tối đa 24 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 2. Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình tổ chức thực hiện gói thầu nêu tại Điều 1 theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.HS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Châu Hồng Phúc

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1308/QĐ-UBND-HC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Châu Hồng Phúc
Ngày ban hành: 10/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1308/QĐ-UBND-HC

128

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329637