• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư


Quyết định 131/QĐ-UBND năm 2018 về quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ các lễ hội và công tác xúc tiến đầu tư, du lịch do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 131/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 22 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ HỖ TRỢ CÁC LỄ HỘI VÀ CÔNG TÁC XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, DU LỊCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều ca Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ các lễ hội và công tác xúc tiến đầu tư, du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2018 và thay thế Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc việc đổi tên Quỹ phục vụ Festival Hoa Đà Lạt thành Quỹ Hỗ trợ các lễ hội và công tác xúc tiến đầu tư, du lịch và ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du Lịch; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Như điều 3;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Yên

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ HTRỢ CÁC LHỘI VÀ CÔNG TÁC XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

Quy chế này làm cơ sở cho việc huy động nguồn tài trợ, đóng góp xã hội hóa của các doanh nghiệp, cá nhân trong việc tổ chức các chương trình lễ hội, sự kiện, hoạt động hợp tác của địa phương theo đúng chủ trương, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, đảm bảo việc quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ các lễ hội và công tác xúc tiến đầu tư, du lịch (sau đây gọi tắt là Quỹ) hiệu quả, đúng mục đích, nội dung được phê duyệt gắn với thế mạnh về điều kiện tự nhiên, nhân văn của tỉnh góp phần thu hút đầu tư và đẩy mạnh hoạt động du lịch tại địa phương.

Điều 2. Nguyên tc quản lý Quỹ

1. Giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng thực hiện quản lý Quỹ.

2. Việc sử dụng Quỹ phải đúng quy định, công khai, minh bạch.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nguồn hình thành Quỹ:

1. Nguồn tài trợ, đóng góp và quảng cáo trong các sự kiện, lễ hội của tỉnh từ các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế, thông qua các hợp đồng tài trợ, quảng cáo giữa Ban tổ chức các sự kiện của tỉnh và các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà tài trợ.

2. Hỗ trợ từ ngân sách tỉnh.

3. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 4. Nội dung sử dụng Quỹ:

1. Chi cho các chương trình lễ hội, sự kiện hàng năm của tỉnh gồm:

- Festival Hoa Đà Lạt;

- Tuần Văn hóa trà Lâm Đồng;

- Các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch và các chương trình lễ hội, sự kiện khác do tỉnh Lâm Đồng tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.

2. Chi phục vụ công tác xúc tiến đầu tư và du lịch gồm:

- Hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về các chương trình lễ hội, sự kiện của tỉnh.

- Chi hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị trong việc vận động, đóng góp, tài trợ, quảng cáo cho các chương trình lễ hội, sự kiện của tỉnh.

- Chi thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư và du lịch, hỗ trợ khi mở các đường hàng không đến và đi từ Đà Lạt.

- Chi thực hiện các quyền lợi của nhà tài trợ, đơn vị quảng cáo theo quy định của UBND tỉnh và Ban tổ chức chương trình lễ hội, sự kiện.

Điều 5. Quản lý, sử dụng Quỹ:

1. Lập dự toán:

Căn cứ Kế hoạch thực hiện các chương trình lễ hội, sự kiện, hoạt động hợp tác đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (Quyết định giao nhiệm vụ của UBND tỉnh, Ban tổ chức các chương trình, sự kiện, hoạt động hợp tác,...) các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh lập dự toán chi tiết kinh phí thực hiện theo nhiệm vụ được phân công gửi Sở Tài chính thẩm định theo ủy quyền, báo cáo UBND tỉnh.

2. Tạm ứng kinh phí:

Căn cứ văn bản phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện các chương trình lễ hội, sự kiện, hoạt động hợp tác của UBND tỉnh, chậm nhất sau 05 ngày làm việc, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tạm ứng 50% dự toán kinh phí thực hiện cho các cơ quan, đơn vị thụ hưởng.

3. Quyết toán kinh phí:

Kết thúc chương trình lễ hội, sự kiện, hoạt động hợp tác chậm nhất sau 20 ngày làm việc các cơ quan, đơn vị có sử dụng nguồn kinh phí từ Quỹ phải tiến hành lập hồ sơ thanh quyết toán kinh phí thực hiện gửi Sở Tài chính thẩm định theo ủy quyền và báo cáo UBND tỉnh.

Căn cứ văn bản phê duyệt quyết toán kinh phí, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng chuyển kinh phí thực hiện cho các cơ quan, đơn vị thụ hưởng sau khi trừ kinh phí đã tạm ứng như quy định tại khoản 2, Điều 5, Chương II Quy chế này.

Chương III

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 6. Trách nhiệm của Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng:

1. Được UBND tỉnh ủy quyền trong việc ký kết các hợp đồng tài trợ, hỗ trợ, quảng cáo và tiếp nhận nguồn kinh phí.

2. Quản lý nguồn kinh phí tài trợ, hỗ trợ, quảng cáo theo đúng quy định hiện hành và chỉ đạo của UBND tỉnh.

3. Thực hiện các quyền lợi của nhà tài trợ, quảng cáo theo quy định của UBND tỉnh và Ban tổ chức chương trình, sự kiện, hoạt động hợp tác.

4. Định kỳ (Quý, 6 tháng và cuối năm) báo cáo tình hình quản lý, sử dụng Quỹ; gửi Sở Tài chính và UBND tỉnh.

Điều 7. Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành được giao nhiệm vcó sử dụng nguồn kinh phí từ Quỹ:

1. Lập dự toán chi tiết (có thuyết minh cụ thể) và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thẩm định và phê duyệt nội dung chi tiết đối với các chương trình lễ hội, sự kiện, hoạt động hợp tác thuộc thẩm quyền được UBND tỉnh giao; chủ trì, phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức thực hiện thẩm định nội dung chi tiết, báo cáo đề xuất UBND tỉnh phê duyệt đối với các chương trình lễ hội, sự kiện, hoạt động hợp tác thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.

3. Mở sổ sách kế toán để hạch toán thu, chi, chịu trách nhiệm về tính trung thực, lưu trữ hồ sơ, tài liệu và các chứng từ liên quan đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với việc thực hiện các nội dung chương trình lễ hội, sự kiện, hoạt động hợp tác được UBND tỉnh giao.

5. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh đối với các khoản phát sinh trong quá trình thực hiện và phải được sự đồng ý của UBND tỉnh bằng văn bản mới tiến hành thực hiện.

6. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét sửa đổi, bổ sung.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Tài chính:

1. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ kinh phí cho Quỹ từ nguồn ngân sách tỉnh hàng năm.

2. Cân đối nguồn kinh phí từ Quỹ, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định phân bố kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện các chương trình lễ hội, sự kiện, các hoạt động hợp tác của tỉnh.

3. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán, thẩm định dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh mới chưa có trong Quy chế này, hoặc có nội dung quy định không phù hợp, giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh đề xuất gửi Sở Tài chính xem xét báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 131/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 22/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 131/QĐ-UBND

82

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376316