• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Đơn giá xây dựng công trình

 

Quyết định 1312/QĐ-UBND năm 2017 công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên

Tải về Quyết định 1312/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1312/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 720/TTr-SXD ngày 17/4/2017 về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên. Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên gồm 04 tập như sau:

- Tập 1: Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng;

- Tập 2: Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt;

- Tập 3: Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát;

- Tập 4: Phụ lục Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

Điều 2.

1. Bộ đơn giá xây dựng công trình công bố tại Quyết định này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức và cá nhân lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

2. Các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước của địa phương áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình này và các chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

3. Dự toán công trình xây dựng thuộc các chuyên ngành giao thông, thủy lợi và các công trình xây dựng ở xa các trung tâm huyện lỵ, thành phố, thị xã được xác định trên cơ sở đơn giá xây dựng công trình này và quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Giao Sở Xây dựng Thái Nguyên hướng dẫn áp dụng, quản lý việc thực hiện; phối hợp với các ngành liên quan giải quyết những biến động về thành phần đơn giá, biến động về giá cả, tiền lương và các nội dung liên quan trong quá trình áp dụng Bộ Đơn giá này trong xây dựng công trình.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2017. Các công trình đã phê duyệt dự toán trước thời điểm có hiệu lực của Quyết định này không được lập điều chỉnh dự toán theo Bộ Đơn giá xây dựng công trình này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Tuấn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1312/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên   Người ký: Đoàn Văn Tuấn
Ngày ban hành: 26/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1312/QĐ-UBND

1.508

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381191