• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

 

Quyết định 1313/QĐ-UBND-HC năm 2016 phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn và giao lộ Tôn Đức Thắng - Trần Hưng Đạo do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Tải về Quyết định 1313/QĐ-UBND-HC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1313/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 10 Tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYT BÁO CÁO KINH T - K THUT XÂY DNG CÔNG TRÌNH LP ĐT H THNG ĐÈN TÍN HIU GIAO THÔNG TI GIAO L TÔN ĐC THNG - LÊ DUN VÀ GIAO L TÔN ĐC THNG - TRN HƯNG ĐO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2316/SKH-ĐT/TĐ ngày 01/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn và giao lộ Tôn Đức Thắng - Trần Hưng Đạo, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn và giao lộ Tôn Đức Thắng - Trần Hưng Đạo.

2. Tên chủ đầu tư: Ban an toàn giao thông tỉnh.

3. Mục tiêu đầu tư: nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, hoàn thiện hệ thống giao thông trong khu vực, đồng thời góp phần hạn chế, giảm thiểu tai nạn giao thông.

4. Nội dung và quy mô đầu tư: Lp đt trụ đèn tín hiu giao thông tại 04 góc ngã tư gồm:

- Giao lộ Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn: Lắp đặt 01 trụ đèn cao 6m có tay vươn xa 4,5m và 02 trụ đèn cao 6m có tay vươn xa 3,5m;

- Giao lộ Tôn Đức Thắng - Trần Hưng Đạo: Lắp đặt 01 trụ đèn cao 6m có tay vươn xa 4,5m và 02 trụ đèn cao 6m có tay vươn xa 3,5m;

- Trụ đèn cao 6m, Æ250 dày 5mm, mạ kẽm nhúng nóng; tay vươn 4,5m và 3,5m, Æ280/100 dày 4mm, mạ kẽm nhúng nóng; móng trụ đèn bê tông đá 1x2, mác 200; bulong móng M30x1350, mỗi bộ 06 cái;

- Hệ thống đèn tín hiệu xanh đỏ vàng sử dụng LED; hệ thống dây điện được chạy ngầm và bảo vệ bằng ống HDPE; cáp nguồn đến tủ điều khiển CVV 2x4mm2; cáp từ tủ điều khiển đến trụ THGT 12x1,25mm2; cáp lên đèn sử dụng cáp CVV 4x1,5mm2; lắp đặt 01 tủ điều khiển tín hiệu giao thông, nguồn điện được lấy từ hệ thống điện hiện hữu; tiếp đất an toàn cho toàn bộ các trụ đèn, tủ điện;

- Vạch sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang;

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Hải Đăng.

6. Chủ nhiệm lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Nguyễn Thành Trung.

7. Địa điểm: thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

8. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

9. Tổng kinh phí:

TĐ: Chi phí xây dựng:

Chi phí QLDA:

Chi phí TVĐT:

Chi phí khác:

Chi phí dự phòng:

1.112.052.000 đ

961.877.000 đ

18.582.0 đ

35.747.0 đ

42.891.0 đ

52.955.0 đ

10. Nguồn vốn đầu tư: từ kinh phí thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2016 đã phân bổ cho Ban an toàn giao thông tỉnh.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện; nếu không đủ năng lực thì thuê Ban QLDA chuyên ngành hoặc Ban QLDA khu vực thực hiện.

12. Thời gian thực hiện dự án: năm 2016.

13. Hình thức lựa chọn nhà thầu: theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Ban an toàn giao thông tỉnh là chủ đầu tư Dự án, có trách nhiệm lập đầy đủ các thủ tục hồ sơ đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định hiện hành, làm cơ sở thanh, quyết toán vốn đầu tư, hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng có hiệu quả; thực hiện các ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2316/SKH-ĐT/TĐ ngày 01/11/2016.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp; Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh và giao Ban an toàn giao thông tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CTM các PCT/UBND Tỉnh;
- LĐVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT + NC/KTN.nhthu.

TM. ỦY BAN NHÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1313/QĐ-UBND-HC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày ban hành: 10/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1313/QĐ-UBND-HC

235

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329641