• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1315/QĐ-UBND năm 2014 về phân công công tác thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011-2016

Tải về Quyết định 1315/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1315/QĐ-UBND

An Giang, ngày 18 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CÁC THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG NHIỆM KỲ 2011 - 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp;

Căn cứ Quyết định số 1066/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016; Quyết định số 1297/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016; Quyết định số 1298/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016;

Căn cứ cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ phối hợp giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là người lãnh đạo chung và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, chịu trách nhiệm cá nhân về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Điều 127 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 và những vấn đề khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định; cùng với tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm về hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh trước Hội đồng nhân dân tỉnh và trước cơ quan nhà nước cấp trên.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết các công việc hàng ngày trong từng lĩnh vực công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh (ngoại trừ các công việc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo). Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi được phân công.

3. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân công; quản lý, điều hành nguồn vốn ngân sách và danh mục thuộc lĩnh vực phụ trách đã được phân bổ; phụ trách, phối hợp các Hội, Đoàn thể và tham gia các Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành các chương trình phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Khi vấn đề có liên quan đến lĩnh vực công tác của các Phó Chủ tịch khác thì trực tiếp trao đổi, chủ động phối hợp để giải quyết. Trường hợp công việc cần có ý kiến của Chủ tịch hoặc giữa các Phó Chủ tịch có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đang phụ trách giải quyết công việc đó báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

4. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm về các quyết định liên quan đến việc thực hiện các công việc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh trước Hội đồng nhân dân tỉnh và trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

5. Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công phụ trách một số lĩnh vực cụ thể, chịu trách nhiệm về phần công tác của mình trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và cùng với các thành viên khác của Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh trước Hội đồng nhân dân tỉnh và trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

6. Khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vắng mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trường hợp Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vắng mặt thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp giải quyết hoặc phân công Phó Chủ tịch khác giải quyết công việc thay Phó Chủ tịch vắng mặt.

7. Trong quá trình thực hiện, tùy tình hình cụ thể và yêu cầu công tác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh phân công công tác của các Phó Chủ tịch và các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh để bảo đảm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn chung của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Ông Vương Bình Thạnh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực sau:

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch dài hạn và hàng năm về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Kinh tế tổng hợp, tài chính, ngân hàng, đối ngoại (bao gồm thu hút vốn FDI và viện trợ ODA).

- Công tác cán bộ; Thi đua khen thưởng; Công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ máy.

- Quốc phòng, An ninh; Tư pháp - Thi hành án.

- Thanh tra; Phòng, chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Dân vận chính quyền.

- Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh.

- Quan hệ phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

b) Trực tiếp chỉ đạo: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Thanh tra tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Thi hành án dân sự, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Đồng Tháp - An Giang, các ngân hàng thương mại, Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh, Quỹ Phát triển đất tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh. Phụ trách thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc.

c) Phụ trách, phối hợp các Hội, đoàn thể: Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Người tù kháng chiến tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Thống kê tỉnh, Hội Mỹ nghệ - Kim hoàn - Đá quý tỉnh.

2. Ông Võ Anh Kiệt - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

- Giao thông vận tải.

- Xây dựng cơ bản công trình, nhà ở, phát triển đô thị.

- Các lĩnh vực đầu tư phát triển.

- Công thương, kinh tế đối ngoại.

- Doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công tác biên giới và ngoại giao.

b) Trực tiếp chỉ đạo: Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh, Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh, Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu. Phụ trách huyện Tịnh Biên, huyện Châu Phú và huyện An Phú.

c) Phụ trách, phối hợp các Hội, đoàn thể: Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh, Hội Kiến trúc sư tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Ô tô vận tải tỉnh, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh.

3. Ông Hồ Việt Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

- Lao động, thương binh và xã hội.

- An sinh xã hội.

- Văn hóa, thể thao và du lịch.

- Khoa học và công nghệ.

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công tác dân vận chính quyền; quy chế dân chủ cơ sở; công tác thi đua khen thưởng.

- Tham gia Đảng đoàn Hội đồng nhân dân; quan hệ Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh.

b) Trực tiếp chỉ đạo: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo, Trường Cao đẳng nghề, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Phụ trách huyện Tri Tôn và huyện Chợ Mới.

c) Phụ trách, phối hợp các Hội, đoàn thể: Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh, Hội Khoa học lịch sử tỉnh, Liên đoàn Quần vợt tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh, Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh, Liên đoàn xe đạp - mô tô thể thao tỉnh, Liên đoàn Cầu lông tỉnh, Liên đoàn Điền kinh tỉnh, Liên đoàn Thể dục thể hình - cử tạ tỉnh, Liên đoàn Võ cổ truyền - Pencaksilat - Wushu tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh, Liên đoàn Vovinam tỉnh, Hội Người mù tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh.

4. Ông Lê Văn Nưng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

- Nông nghiệp và phát triển nông thôn, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi.

- Tài nguyên và môi trường.

- Phòng, chống thiên tai.

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh.

b) Trực tiếp chỉ đạo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường. Phụ trách huyện Thoại Sơn và huyện Châu Thành.

c) Phụ trách, phối hợp các Hội, đoàn thể: Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Làm vườn tỉnh, Hiệp hội Nghề nuôi và chế biến thủy sản tỉnh, Câu Lạc bộ doanh nhân nông thôn tỉnh, Hội Sinh vật cảnh tỉnh, Hội năng lượng sinh học và phát triển bền vững tỉnh.

5. Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

- Giáo dục và đào tạo.

- Y tế.

- Tôn giáo, dân tộc.

- Bưu chính, thông tin và truyền thông.

b) Trực tiếp chỉ đạo: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo, Đài Phát thanh Truyền hình, Trường Đại học An Giang. Phụ trách thị xã Tân Châu và huyện Phú Tân.

c) Phụ trách, phối hợp các Hội, đoàn thể: Đoàn Thanh niên, Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Châm cứu tỉnh, Hội Điều dưỡng tỉnh, Hội Dược học tỉnh, Hội Tem tỉnh, Hội Nữ hộ sinh tỉnh, Hội Sinh viên tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh, Hội Đông y tỉnh, Hội Cựu giáo chức tỉnh, Hội Răng hàm mặt tỉnh, Hội Phòng chống HIV/AIDS tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, Hội Y học tỉnh.

6. Ông Lê Hoàng Phúc - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

Giúp và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lĩnh vực quốc phòng và bảo vệ biên giới.

7. Ông Bùi Bé Tư - Giám đốc Công an tỉnh, thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

Giúp và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lĩnh vực an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

8. Ông Thái Hữu Phép - Giám đốc Sở Nội vụ, thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

Giúp và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, nhân sự, tiền lương; Đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng cán bộ; Cải cách hành chính.

9. Ông Lê Văn Phước - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

Giúp và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các lĩnh vực: Quy hoạch kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngắn hạn, dài hạn; Theo dõi đăng ký kinh doanh; Theo dõi đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý, 6 tháng, năm.

10. Ông Trịnh Thanh Sơn - Giám đốc Sở Tài chính, thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

Giúp và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lĩnh vực tài chính, ngân sách.

11. Ông Võ Nguyên Nam - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

Giúp và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác Văn phòng và là người phát ngôn của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Điều 4. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ I+II (b/c);
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- Công ty nhà nước thuộc tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Các phòng, trung tâm thuộc VP. UBND tỉnh;
- Lưu: HCTC, P. TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG THAM GIA CÁC BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG, TỔ TƯ VẤN
(kèm theo Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 18/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

1. Ông Vương Bình Thạnh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng.

- Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh.

- Ban Chỉ đạo của tỉnh về phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia.

- Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố tỉnh An Giang.

- Ban Chỉ đạo về nhân quyền tỉnh An Giang.

- Ban Chỉ đạo Công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh An Giang.

- Ban Chỉ đạo Chương trình tham gia phối hợp hành động thực hiện “Ngày biên phòng” tỉnh An Giang.

- Ban Chỉ đạo Khu vực phòng thủ tỉnh.

- Ban An toàn Giao thông tỉnh.

- Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh.

- Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh An Giang.

- Ban Chỉ đạo Thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh.

- Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh An Giang.

- Ban Chỉ đạo Chương trình cải cách hành chính.

- Ban Chỉ đạo nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đến năm 2020.

- Ban Chỉ đạo Chương trình cải cách công vụ, công chức.

- Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh số 16 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh An Giang.

- Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh.

- Hội đồng Giám sát Xổ số Kiến thiết tỉnh An Giang.

- Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh.

- Hội đồng Xét chuyển ngạch thanh tra viên.

- Tổ Tư vấn về Kinh tế tỉnh An Giang giai đoạn 2011 - 2015.

- Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh.

- Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh.

2. Ông Võ Anh Kiệt - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu.

- Ban Hội nhập quốc tế.

- Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389).

- Ban Điều hành Đề án xác lập khung chính sách tiếp cận, thiết lập và xâm nhập hệ thống phân phối các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

- Ban Chỉ đạo Chương trình cụm, tuyến dân cư.

- Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh An Giang.

- Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân.

- Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án bảo đảm quốc phòng của tỉnh giai đoạn 2014 - 2020.

- Ban Chỉ đạo Chương trình xúc tiến đầu tư và thương mại giai đoạn 2011 - 2015.

- Ban Chỉ đạo an toàn lưới điện cao áp tỉnh An Giang.

- Ban Chỉ đạo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Ban Chỉ đạo thực hiện xây dựng bệnh viện tuyến huyện.

- Ban Chỉ đạo Chương trình đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội.

- Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình nhà ở cho người có công cách mạng.

- Ban Chỉ đạo Chương trình hợp tác An Giang - Nhật Bản đến năm 2020.

- Hội đồng Kiến trúc quy hoạch tỉnh.

- Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh.

- Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh.

3. Ông Hồ Việt Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020.

- Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030.

- Ban Chỉ đạo Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa.

- Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh An Giang.

- Ban Chỉ đạo Xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh An Giang giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

- Ban Chỉ đạo Xây dựng và điều hành Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh An Giang.

- Ban Chỉ đạo rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công trong 2 năm (2014 - 2015).

- Ban Chỉ đạo Thực hiện Pháp lệnh Chế độ ưu đãi người có công cách mạng tỉnh.

- Ban Chỉ đạo Giảm nghèo tỉnh.

- Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo (Ban Chỉ đạo 1237).

- Ban Chỉ đạo đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở.

- Ban Chỉ đạo Thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

- Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện Đề án đăng cai Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018.

- Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh An Giang.

- Ban Chỉ đạo Vì sự tiến bộ phụ nữ.

- Ban Điều hành dự án năng suất - chất lượng.

- Ban Điều hành Chương trình hợp tác An Giang - Thụy Điển.

- Hội đồng Xét tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân.

- Hội đồng Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang.

- Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh An Giang.

- Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh.

- Ban Điều hành Dự án tỉnh bạn hữu trẻ em.

- Ban Điều hành hệ thống bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng và Nhóm cộng tác bảo vệ trẻ em tỉnh An Giang.

- Tổ Tư vấn về An sinh xã hội tỉnh An Giang giai đoạn 2011 - 2015.

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban Chỉ đạo Chương trình cải cách công vụ, công chức.

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về Hội đồng Thi đua khen thưởng.

4. Ông Lê Văn Nưng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Ban Điều hành Chương trình tam nông tỉnh An Giang.

- Ban Điều hành Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Ban Điều hành Dự án thủy lợi phục vụ nông nghiệp, phát triển nông nghiệp vùng Bắc Vàm Nao.

- Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

- Ban Chỉ đạo Xây dựng cánh đồng lớn.

- Ban Chỉ đạo Toàn dự án “Tạo khả năng phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai cho cộng đồng dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Long” do tổ chức CARE quốc tế tài trợ.

- Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án 513.

- Đoàn Công tác giải quyết khiếu nại của tỉnh.

- Ban Chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

- Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

- Ban Chỉ đạo Chương trình bảo vệ tài nguyên và môi trường.

- Ban Điều hành dự án GIZ.

- Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh.

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh An Giang.

5. Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Ban Chỉ đạo Xã hội hóa tỉnh An Giang.

- Ban Chỉ đạo Bồi dưỡng giáo viên tỉnh An Giang.

- Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013 - 2015).

- Ban Chỉ đạo Thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh An Giang giai đoạn 2008 - 2012 và Đề án Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2011 - 2020.

- Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và phổ cập giáo dục - chống mù chữ tỉnh An Giang giai đoạn 2013 - 2020.

- Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên.

- Ban Chỉ đạo Chương trình Công nghệ Thông tin tỉnh An Giang.

- Ban Chỉ đạo sinh hoạt hè.

- Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh An Giang.

- Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch sốt xuất huyết.

- Ban Chỉ đạo Dự án “Phòng lây nhiễm HIV tại Việt Nam” tỉnh An Giang.

- Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu nhân đạo tỉnh An Giang.

- Ban Chỉ đạo Phòng chống tai nạn, thương tích tỉnh An Giang.

- Ban Chỉ đạo Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh An Giang./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1315/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 18/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1315/QĐ-UBND

118

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331094