• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

 

Quyết định 1317/QĐ-UBND-HC năm 2015 sửa đổi Quy định chấm điểm các chỉ tiêu công nhận Khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và xã đạt tiêu chí 19 về “An ninh, trật tự xã hội được giữ vững” kèm theo Quyết định 195/QĐ-UBND-HC do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Tải về Quyết định 1317/QĐ-UBND-HC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1317/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH CHẤM ĐIỂM CÁC CHỈ TIÊU CÔNG NHẬN KHÓM, ẤP, XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, NHÀ TRƯỜNG ĐẠT TIÊU CHUẨN “AN TOÀN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ” VÀ XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ 19 VỀ “AN NINH, TRẬT TỰ XÃ HỘI ĐƯỢC GIỮ VỮNG” BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 195/QĐ-UBND-HC NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”;

Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an Tỉnh tại Tờ trình số 38/TTr-CAT- PV28 ngày 16 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung Quy định chấm điểm các chỉ tiêu công nhận Khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và xã đạt tiêu chí 19 về “An ninh, trật tự xã hội được giữ vững” ban hành kèm theo Quyết định số 195/QĐ-UBND-HC ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp như sau:

1. Đối với tiêu chí công nhận Khóm, ấp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” tại Điểm b, Chỉ tiêu 4, Phần I sửa đổi như sau:

 “Phấn đấu không để xảy ra tội phạm do công dân của Khóm, ấp (thường trú hoặc tạm trú liên tục từ 6 tháng trở lên) thực hiện. Nếu để xảy ra tội phạm nghiêm trọng do công dân của Khóm, ấp thực hiện thì mỗi vụ trừ 04 điểm, tội phạm rất nghiêm trọng mỗi vụ trừ 06 điểm, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mỗi vụ trừ 08 điểm. Nếu xảy ra tội phạm do công dân ở địa phương khác thực hiện thì không trừ điểm.

Nếu có công dân của Khóm, ấp phạm tội ở địa phương khác thì mỗi người phạm tội nghiêm trọng trừ 01 điểm, phạm tội rất nghiêm trọng trừ 02 điểm, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng trừ 04 điểm.

Nếu tổng điểm trừ lớn hơn 08 điểm thì chấm là 0 điểm. Cơ sở để xác định căn cứ vào kết luận điều tra của cơ quan chức năng”.

2. Đối với tiêu chí công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” và xã đạt tiêu chí 19 về “An ninh, trật tự xã hội được giữ vững” tại Điểm b, Chỉ tiêu 4, Phần II sửa đổi như sau:

 “Phấn đấu không để xảy ra tội phạm do công dân của Xã, phường, thị trấn (thường trú hoặc tạm trú liên tục từ 6 tháng trở lên) thực hiện. Nếu để xảy ra tội phạm nghiêm trọng do công dân của Xã, phường, thị trấn thực hiện thì mỗi vụ trừ 04 điểm, tội phạm rất nghiêm trọng mỗi vụ trừ 06 điểm, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mỗi vụ trừ 08 điểm. Nếu xảy ra tội phạm do công dân ở địa phương khác thực hiện thì không trừ điểm.

Nếu có công dân của Xã, phường, thị trấn phạm tội ở địa phương khác thì mỗi người phạm tội nghiêm trọng trừ 01 điểm, phạm tội rất nghiêm trọng trừ 02 điểm, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng trừ 04 điểm.

Nếu tổng điểm trừ lớn hơn 08 điểm thì chấm là 0 điểm, không tính điểm liệt. Cơ sở để xác định căn cứ vào kết luận điều tra của cơ quan chức năng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Công an Tỉnh tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Công an Tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- V28 (A,B) - Bộ Công an;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT, PCT/UBND Tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể Tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NC/NC(G).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1317/QĐ-UBND-HC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 25/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 25/11/2015, Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT, UBND tỉnh Đồng Tháp đã có Quyết định 1317/QĐ-UBND-HC sửa đổi Quy định chấm điểm các chỉ tiêu công nhận Khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và xã đạt tiêu chí 19 về “An ninh, trật tự xã hội được giữ vững” kèm theo Quyết định 195/QĐ-UBND-HC.

Cụ thể nội dung của Quyết định này gồm:

Thứ nhất, tiêu chí công nhận Khóm, ấp đạt tiêu chuẩn tại Điểm b, Chỉ tiêu 4, Phần I sửa đổi như sau:

Phấn đấu không để xảy ra tội phạm do công dân của Khóm, ấp thực hiện. Nếu có tội phạm nghiêm trọng thì mỗi vụ trừ 04 điểm, tội phạm rất nghiêm trọng mỗi vụ trừ 06 điểm, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mỗi vụ trừ 08 điểm. Nếu xảy ra tội phạm do công dân ở địa phương khác thực hiện thì không trừ điểm.

Nếu có công dân của Khóm, ấp phạm tội ở địa phương khác thì mỗi người phạm tội nghiêm trọng trừ 01 điểm, phạm tội rất nghiêm trọng trừ 02 điểm, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng trừ 04 điểm.

Nếu tổng điểm trừ lớn hơn 08 điểm thì chấm là 0 điểm. Cơ sở để xác định căn cứ vào kết luận điều tra của cơ quan chức năng.

Thứ hai, tiêu chí công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn và xã đạt tiêu chí 19 tại Điểm b, Chỉ tiêu 4, Phần II sửa đổi như sau:

Phấn đấu không để xảy ra tội phạm do công dân của Xã, phường, thị trấn thực hiện. Nếu để xảy ra tội phạm nghiêm trọng thì mỗi vụ trừ 04 điểm, tội phạm rất nghiêm trọng mỗi vụ trừ 06 điểm, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mỗi vụ trừ 08 điểm. Nếu xảy ra tội phạm do công dân ở địa phương khác thực hiện thì không trừ điểm.

Nếu có công dân của Xã, phường, thị trấn phạm tội ở địa phương khác thì mỗi người phạm tội nghiêm trọng trừ 01 điểm, phạm tội rất nghiêm trọng trừ 02 điểm, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng trừ 04 điểm.

Nếu tổng điểm trừ lớn hơn 08 điểm thì chấm là 0 điểm, không tính điểm liệt. Cơ sở để xác định căn cứ vào kết luận điều tra của cơ quan chức năng.

Quyết định 1317/QĐ-UBND-HC có hiệu lực từ ngày 25/11/2015.

Từ khóa: Quyết định 1317/QĐ-UBND-HC

2.824

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
296704