• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chương trình 135


 

Quyết định 1318/QĐ-UBND năm 2013 Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch bố trí, ổn định dân cư xã biên giới Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến 2020

Tải về Quyết định 1318/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1318/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 31 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH BỐ TRÍ, ỔN ĐỊNH DÂN CƯ CÁC XÃ BIÊN GIỚI VIỆT NAM - CAMPUCHIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2013 - 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-TTg ngày 10/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch bố trí, ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam - Campuchia đến năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng: "Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu:

Căn cứ Thông tư số 03/TT-BKH ngày 01/7/2008 của Bộ Kế hoạch - Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tại Tờ trình số 162/TTr-SNN ngày 23/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch bố trí, ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam - Campuchia trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020 và Tổ giúp việc, gồm những ông (bà) có tên sau đây:

I. Hội đồng thẩm định.

1. Ông: Nguyễn Văn Lợi                        PCT. TT UBND tỉnh        - Chủ tịch hội đồng

2. Ông: Nguyễn Văn Tới            GĐ. Sở NN&PTNT         - Phó Chủ tịch hội đồng

3. Ông: Đinh Văn Cảnh              PCHT. Bộ CH BĐBP      - Thành viên

4. Ông: Nguyễn Thanh Bình        PGĐ. Sở KH&ĐT           - Thành viên: phản biện 1

5. Ông: Trần Văn Thu                 CT. UBND. H Lộc Ninh   - Thành viên

6. Ông: Đặng Thế Nhàn              PCT. UBND. H Bù Đốp  - Thành viên

7. Ông: Điểu Điều                      PCT. UBND. H Bù Gia Mập        - Thành viên

8. Mời ông: Lê Cảnh Định - Tiến sĩ GĐ. Trung tâm Phát triển nông thôn - Viện Thiết kế nông nghiệp Miền Nam.                              - Thành viên: phản biện 2

II. Tổ giúp việc.

1. Ông: Huỳnh Văn Nghĩa           CCT. Chi cục PTNT        - Tổ trưởng

2. Ông: Huỳnh Hữu Nhưng         PCCT. Chi cục PTNT      - Thư ký

3. Ông: Lê Xuân Trí                    GĐ. TTĐTQHNN & PTNT            - Tổ viên

4. Ông: Trần Hùng Việt              TP.KH&TC Sở GTVT      - Tổ viên

5. Bà: Nguyễn Thụy Phương Thảo          PTP.TC&HCSN  Sở TC - Tổ viên

6. Ông: Phan Anh Tuấn              TP.KT&XD Sở XD         - Tổ viên

7. Ông: Đoàn Trung Thành         CV.PKTN Văn phòng UBND tỉnh            - Tổ viên

8. Ông: Lê Văn Tuấn                  PTP.THVP. Tỉnh ủy        - Tổ viên

9. Ông: Lê Thanh Bình               TP.TN&MT.H Lộc Ninh   - Tổ viên

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định.

Hội đồng thẩm định có trách nhiệm thẩm định Quy hoạch bố trí, ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam - Campuchia trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020 theo đúng quy định hiện hành và báo cáo kết quả thẩm định cho Trưởng ban Ban chỉ đạo thực hiện Quy hoạch bố trí, ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam - Campuchia trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

Hội đồng thẩm định tự giải thể sau khi thực hiện xong nhiệm vụ thẩm định quy hoạch trên, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Nông nghiệp & PTNT, Kế hoạch & Đầu tư, Chỉ Huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Chủ tịch UBND 3 huyện: Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP; Phòng KTN;
- Lưu VT (qd 15-013).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1318/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước   Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 31/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1318/QĐ-UBND

118

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205250