• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1318/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Phú Yên

Tải về Quyết định 1318/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1318 /QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 06 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Phú Yên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại công văn số: 1192/SVHTTDL-NVDL ngày 16 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Trưởng Ban và các thành viên Ban Chỉ đạo phát triển du lịch của tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 18/10/2005 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Phú Yên và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 06 /8/2013 của UBND tỉnh Phú Yên)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Quy chế này quy định nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc hoạt động, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo) với các cơ quan, đơn vị liên quan.

2. Quy chế này áp dụng đối với các thành viên Ban Chỉ đạo, Bộ phận giúp việc và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến chính sách phát triển du lịch tỉnh; hoạt động Ban Chỉ đạo đảm bảo thường xuyên, có kế hoạch, thiết thực có hiệu quả, nhằm từng bước củng cố và đưa ngành du lịch Phú Yên phát triển.

Điều 2. Nguyên tắc và chế độ làm việc

1. Ban Chỉ đạo hoạt động theo nguyên tắc tập thể bàn bạc và Trưởng ban quyết định trên cơ sở ý kiến của các thành viên. Trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau giữa các thành viên, Trưởng ban báo cáo Chủ tịch UBND Tỉnh xem xét, quyết định.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm về lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách và bảo đảm sự phối hợp các mặt công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách tỉnh cấp hàng năm theo kế hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Chương II

QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM

Điều 3. Trưởng ban

Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ được giao và có quyền hạn, trách nhiệm sau đây:

1. Điều hành chung hoạt động của Ban Chỉ đạo, tổ chức điều hành và phối hợp hoạt động của các sở, ban, ngành có liên quan đến việc hoạt động phát triển du lịch của tỉnh. Kiểm tra, giải quyết những vấn đề liên ngành, những vướng mắc của các sở, ban, ngành trong viêc tham gia thực hiện các nội dung liên quan đến hoạt động phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

2. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp thường kỳ hoặc bất thường của Ban Chỉ đạo; tuỳ từng cuộc họp cụ thể, khi thấy cần thiết mời thêm lãnh đạo các cơ quan chức năng có liên quan tham dự các cuộc họp của Ban Chỉ đạo và kết luận các vấn đề đã được thảo luận trong các cuộc họp đó.

3. Phân công nhiệm vụ cho các Phó Trưởng ban và từng thành viên của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Đôn đốc, kiểm tra việc thưc hiện nhiêm vụ đã giao cho các thành viên của Ban chỉ đạo.

4. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Tỉnh về các mặt hoạt động của Ban Chỉ đạo.

5. Được sử dụng con dấu của UBND Tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác điều hành chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh.

Điều 4. Phó Trưởng ban Chỉ đạo

Phó Trưởng ban Thường trực chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao và có quyền hạn, trách nhiệm sau đây:

1. Giúp Trưởng ban tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng ban trong thời gian đi công tác vắng khi được Trưởng ban uỷ quyền. Trực tiếp điều hành bộ phận giúp việc của Ban Chỉ đạo.

2. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao đối với các thành viên Ban. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ chuyên viên giúp việc và chỉ đạo tổ chuyên viên giúp việc thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu.

3. Chịu trách nhiệm chỉ đạo nghiên cứu, đánh giá và tham mưu cho Chủ tịch UBND Tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo về công tác phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Trưởng ban phân công.

5. Được sử dụng con dấu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác phát triển du lịch của tỉnh.

6. Hằng năm, dự trù kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo để trình UBND Tỉnh phê duyệt. Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí phục vụ hoạt động Ban Chỉ đạo theo đúng mục đích và chịu trách nhiệm quyết toán kinh phí được cấp theo quy định, đồng thời thông báo tình hình tài chính trong các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

Điều 5. Các thành viên Ban Chỉ đạo

Các thành viên Ban Chỉ đạo đại diện cho các sở, ban, ngành, địa phương mình chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về việc thực hiện nhiệm vụ được giao và có quyền hạn, trách nhiệm sau đây:

1. Thực hiện các nhiệm vụ được Trưởng ban phân công theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách; thay mặt sở, ban, ngành, địa phương thành viên chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và cùng Ban Chỉ đạo xem xét giải quyết các vấn đề có liên quan đến phát triển du lịch thuộc chức năng quản lý của sở, ban, ngành, địa phương thành viên.

2. Phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng các văn bản hướng dẫn liên quan đến phát triển du lịch do sở, ban, ngành, địa phương mình phụ trách; chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động liên quan đến công tác phát triển du lịch tỉnh.

3. Phản ánh đầy đủ ý kiến chính thức của sở, ban, ngành mình về những vấn đề có liên quan đến phát triển du lịch để tập thể Ban chỉ đạo thảo luận xem xét và quyết định, truyền đạt ý kiến kết luận các phiên họp của Ban chỉ đạo tới sở, ban, ngành mình.

4. Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của Ban Chỉ đạo và tham gia có hiệu quả vào công tác chỉ đạo của Ban Chỉ đạo. Nếu vắng mặt trong các cuộc họp thì phải báo cáo và được sự đồng ý của Lãnh đạo Ban Chỉ đạo. Chịu trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện các ý kiến kết luận của Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban Thường trực có liên quan đến lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách.

5. Thực hiện chế độ báo cáo về các hoạt động của sở, ban, ngành mình liên quan đến công tác du lịch khi Trưởng ban yêu cầu.

6. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban phân công.

7. Chỉ đạo cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị mình thực hiện phần việc được giao; chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của cơ quan, đơn vị mình liên quan đến công tác phát triển du lịch tỉnh theo yêu cầu của Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban Thường trực.

8. Được cung cấp tài liệu có liên quan đến công tác phát triển du lịch tỉnh để nghiên cứu, vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban giao.

Điều 6. Bộ phận giúp việc

Bộ phận giúp việc đặt tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Giám đốc Sở văn Trưởng ban quyết định thành lập, gồm có Tổ trưởng và các chuyên viên thuộc biên chế của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND Tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư.

Bộ phận giúp việc có nhiệm vụ sau đây:

1. Giúp Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và các đề án về phát triển du lịch tỉnh, đồng thời chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các kỳ họp Ban Chỉ đạo và giải quyết các công việc có liên quan theo yêu cầu của Thường trực Ban Chỉ đạo .

2. Chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của Thường trực Ban Chỉ đạo (báo cáo, kế hoạch, chương trình công tác, hội họp, sơ kết và các hoạt động khác vv…) về phát triển du lịch.

3. Giúp Thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện công tác phát triển du lịch của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Giúp Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai các nội dung hoạt động của các bộ, ngành Trung ương về công tác đào tạo, tuyên truyền, phổ biến thông tin, kiến thức về phát triển du lịch đến các cơ quan đơn vị cơ sở và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

5. Trực tiếp xử lý, giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn do Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu có liên quan đến phát triển du lịch thuộc địa bàn tỉnh.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 7. Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo

1. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo đặt tại trụ sở Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch.

2. Giúp Trưởng ban điều hành xử lý các công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo; chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc, thông báo ý kiến kết luận của Trưởng ban tới các tổ chức, cá nhân có liên quan.

3. Giúp Trưởng ban tổ chức và phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị các chính sách, giải pháp về phát triển du lịch; tổng hợp báo cáo theo định kỳ và đột xuất.

4. Bảo quản hồ sơ, tài liệu của Ban Chỉ đạo; cung cấp đầy đủ các thông tin về chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo và các thông tin khác liên quan đến công tác phát triển du lịch cho các thành viên của Ban Chỉ đạo.

5. Tham mưu triển khai chương trình công tác hàng năm của Ban Chỉ đạo.

6. Quản lý khoản kinh phí do ngân sách cấp cho Ban Chỉ đạo hoạt động theo đúng qui định.

7. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tạo điều kiện bố trí phương tiện, cơ sở vật chất phù hợp cho Thường trực Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc làm việc có hiệu quả.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHỐI HỢP CÔNG TÁC

Điều 8. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo quy định như sau:

1. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, kết hợp trách nhiệm của tập thể với việc đề cao quyền hạn và trách nhiệm cá nhân của Trưởng ban Chỉ đạo; Phó Trưởng ban Chỉ đạo và mỗi thành viên Ban Chỉ đạo.

2. Tổ chức họp định kỳ 6 tháng một lần và họp bất thường khi cần thiết Trưởng ban Chỉ đạo quyết định triệu tập cuộc họp. Thời gian, địa điểm và nội dung cuộc họp do Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban Thường trực quyết định và sẽ được thông báo đến các thành viên.

3. Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định những vấn đề cần thiết phải đưa ra lấy ý kiến thành viên Ban Chỉ đạo hoặc chỉ thông qua hội ý giữa Trưởng ban, các phó trưởng ban và một số thành viên có liên quan.

5. Sau mỗi cuộc họp, Trưởng ban hoặc Phó trưởng ban Thường trực sẽ có kết luận giao công việc cho các thành viên để triển khai thực hiện. Các thành viên có nhiệm vụ triển khai công việc và báo cáo Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực theo quy định hoặc trong các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

Điều 9. Chế độ báo cáo và cung cấp thông tin

1. Các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chương trình, kế hoạch của UBND Tỉnh liên quan đến lĩnh vực du lịch và chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo để tổ chức thực hiện và báo cáo về Thường trực Ban Chỉ đạo để theo dõi, tổng hợp.

2. Định kỳ 6 tháng và năm hoặc theo yêu cầu đột xuất, các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo kịp thời Thường trực Ban Chỉ đạo về tình hình và kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, đề xuất các biện pháp, kiến nghị, đề xuất nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phát triển du lịch của tỉnh.

3. Định kỳ 6 tháng, cả năm, Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo về tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo cho Chủ tịch UBND Tỉnh.

4. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) là nơi tiếp nhận, tổng hợp và xử lý mọi thông tin liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Điều 10. Chế độ phối hợp công tác giữa Ban Chỉ đạo với các sở, ban, ngành.

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) có nhiệm vụ xây dựng Chương trình công tác hàng năm của Ban Chỉ đạo trình Trưởng ban ban hành; cung cấp đầy đủ các thông tin về chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo và các thông tin khác liên quan đến công tác phát triển du lịch cho các Sở, Ban, ngành, địa phương và các thành viên của Ban Chỉ đạo.

2. Ban Chỉ đạo thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố để triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao có liên quan đến lĩnh vực du lịch. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố cử đại diện của mình tham gia các cuộc họp khi Ban Chỉ đạo mời.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo của địa phương mình. Xây dựng kế hoạch phát triển du lịch gửi về Ban Chỉ đạo tỉnh để tổng hợp, theo dõi và chỉ đạo.

Điều 11. Chế độ hội họp

- Họp Ban Chỉ đạo 6 tháng 1 lần; khi cần thiết họp đột xuất.

- Sơ kết: 2 năm 1 lần.

Điều 12. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo hàng năm gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND Tỉnh phê duyệt để bố trí kinh phí hoạt động theo quy định. Việc quản lý, sử dụng kinh phí đảm bảo đúng mục đích và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Các Thành viên Ban Chỉ đạo , Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Quy chế này.

Điều 14. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Thường trực Ban Chỉ đạo ) có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện các quy định tại Quy chế này, tổng hợp các vấn đề phát sinh báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét giải quyết.

Điều 15. Việc sửa đổi bổ sung Quy chế này do tập thể Ban Chỉ đạo thảo luận và Trưởng ban xem xét quyết định./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1318/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Phạm Đình Cự
Ngày ban hành: 06/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1318/QĐ-UBND

95

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204001