• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Quyết định 1319/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Mục 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, Khoản 2 Điều 1 tại Quyết định 2788/QĐ-UBND về kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Nghệ An ban hành

Tải về Quyết định 1319/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1319/-UBND

Nghệ An, ngày 27 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỤC 2.6, 2.8, 2.9, 2.10 KHOẢN 2 ĐIỀU 1, QUYẾT ĐỊNH SỐ 2788/QĐ-UBND NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 2019 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019 - 2020 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 736/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1; điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017 - 2018;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 644/TTr-SGD&ĐT, ngày 20/4/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Mục 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.12, Khoản 2 Điều 1 tại Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, như sau:

2.6. Hoàn thành chương trình giáo dục học kỳ II trước ngày 11/7/2020.

2.7. Ngày kết thúc năm học 2019 - 2020: Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên: Trước ngày 15/7/2020.

2.8. Xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở: Trước ngày 15/7/2020.

2.9. Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020 - 2021 trước ngày 25/8/2020; Riêng đối với giáo dục thường xuyên, trước ngày 31/8/2020.

2.12. Các kỳ thi cấp tỉnh và quốc gia năm học 2019 - 2020.

- Thi nghề phổ thông cho học sinh lớp 11: Tháng 5, 6/2020;

- Thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa cấp THCS, THPT, GDTX cấp THPT: Tháng 5, 6/2020;

- Thi tuyển sinh lớp vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021: Tháng 7/2020;

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Phan Bội Châu năm học 2020 - 2021: Tháng 7/2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Thường trực Tnh ủy;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c);
- CT, PCT VX UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Hội Khuyến học;
- CV: KGVX
- Lưu: VT-UB (Toàn).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Bùi Đình Long

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1319/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Bùi Đình Long
Ngày ban hành: 27/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1319/QĐ-UBND

573

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441423