• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

 

Quyết định 1319/QĐ-UBND năm 2014 công nhận Trường Mầm non Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1

Tải về Quyết định 1319/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1319/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON MAĐAGUÔI, HUYỆN ĐẠ HUOAI ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CẤP ĐỘ 1

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 2 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn tự đánh giá chất lượng giáo dục mầm non và Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 801/TTr-SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 16 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận và cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Mầm non Mađaguôi, huyện Đạ Huoai đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND huyện Đạ Huoai chỉ đạo Trường Mầm non Mađaguôi duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường theo quy chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai; Hiệu trưởng Trường Mầm non Mađaguôi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1319/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 13/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1319/QĐ-UBND

117

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236360