• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lưu trữ


 

Quyết định 1320/QĐ-UBND năm 2017 về thu tài liệu có niên hạn từ năm 2012 trở về trước của 15 cơ quan thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2022

Tải về Quyết định 1320/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1320/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU TÀI LIỆU CÓ NIÊN HẠN TỪ NĂM 2012 TRỞ VỀ TRƯỚC CỦA 15 CƠ QUAN THUỘC NGUỒN NỘP LƯU HỒ SƠ, TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2018 - 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương 19/6/2015;

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011;

Căn cứ Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử;

Thực hiện Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Danh mục số 01 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh; Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch s tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2222/TTr-SNV ngày 22/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi hồ sơ, tài liệu vĩnh viễn có niên hạn từ năm 2012 trở về trước của 15 cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thu thập, chỉnh lý tài liệu của cơ quan vận chuyển, giao nộp hồ sơ, tài liệu và các công cụ tra cứu tài liệu đến thời hạn nộp, lưu về bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh theo quy định.

Điều 3. Giao Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch thống nhất thời gian, thu thập tài liệu tại các cơ quan, tổ chức.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể thi hành từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu: VT, NC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Mùa A Sơn

 

DANH SÁCH

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU HỒ SƠ, TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Kèm theo Quyết định số: 1320/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Điện Biên)

01. Văn phòng UBND tnh;

02. Văn phòng HĐND tỉnh;

03. Sở Nội vụ;

04. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

05. Sở Công thương;

06. Sở Giao thông - Vận tải;

07. Sở Y tế;

08. Sở Xây dựng;

09. Sở Tài Chính;

10. Sở Tài nguyên và Môi trường;

11. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch;

12. Sở Kế hoạch và Đầu tư;

13. Sở Lao Động - Thương binh và xã hội;

14. Sở Giáo dục và Đào tạo;

15. Thanh tra tỉnh.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1320/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 29/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1320/QĐ-UBND

216

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378069