• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật phí và lệ phí

 

Quyết định 1327/QĐ-UBND năm 2020 về lộ trình triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quản lý

Tải về Quyết định 1327/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1327/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THU PHÍ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG KHÔNG DỪNG ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN DO UBND TỈNH ĐỒNG NAI QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường hộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Quyết định s 07/2017/QĐ-TTg ngày 27 tháng 03 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng;

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đy nhanh tiến độ triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng;

Thực hiện Văn bản s 5729/BGTVT-KHCN ngày 31 tháng 05 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố lộ trình trin khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản s 816/SGTVT-KHTC ngày 25 tháng 02 năm 2020 và Văn bản s 1706/ SGTVT-KHTC ngày 09 tháng 04 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành lộ trình triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng do UBND tỉnh Đồng Nai quản lý.

(Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án BOT đường bộ chịu trách nhiệm triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng và vận hành khai thác thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng theo lộ trình được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Sở Giao thông vận tải là đơn vị chủ trì, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị theo lộ trình được phê duyệt tại quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3077/QĐ-UBND ngày 30/08/2018 của UBND tỉnh vviệc ban hành lộ trình trin khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện ttự động không dừng đối với các dự án do UBND tnh ủy quyền cho SGiao thông vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vn tải, Tài chính, Kế hoạch và Đu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa; các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT các tchức, cá nhân và Thủ tởng các đơn vị liên quan chu trách nhim thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Giao thông vận tải;
- T
ng Cục đường bộ Việt Nam;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND t
nh;
- Chánh, Phó Văn Phòng KTN;
- Lưu: VT, KTN.
V
inhKTN.QĐthuphitudong

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

PHỤ LỤC

LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THU PHÍ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG KHÔNG DỪNG ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN DO UBND TỈNH ĐỒNG NAI QUẢN LÝ
(Đính kèm theo Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

STT

Tên trạm

Dự án

Cơ quan NNCTQ

Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án

Thời gian chậm nhất chuyển sang thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng

 

02 làn trung tâm

Các làn còn li

02 làn hỗn hp

 

I. CÁC TRẠM ĐANG KHAI THÁC

 

1

Trạm số 1

Dự án đầu tư xây dựng đường 768

Sở Giao thông vận tải

Công ty CP Sonadezi Châu Đức

Quý III/2020

2021

2022

 

2

Trạm số 2a

Dự án đầu tư xây dựng đường 768

Công ty CP Sonadezi Châu Đức

Quý III/2020

2021

2022

 

 

Trạm số 2b

Dự án đầu tư xây dựng đường 768

Công ty CP Sonadezi Châu Đức

Quý III/2020

 

2022

 

3

Trạm số 3a

Dự án đầu tư xây dựng đường 768

 

Công ty CP Sonadezi Châu Đức

Quý III/2020

2021

2022

 

 

Trạm số 3b

Dự án đu tư xây dựng đường 768

Công ty CP Sonadezi Châu Đức

Quý III/2020

 

2022

 

4

Trạm số 4

Dự án đầu tư xây dựng đường 768

Công ty CP Sonadezi Châu Đức

Quý III/2020

2021

2022

 

II. CÁC TRẠM ĐANG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

 

5

Trạm thu phí đường chuyên dùng

Dự án đầu tư xây dựng đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu xây dựng tại xã Phước Tân và xã Tam Phước, TP. Biên Hòa

Sở Giao thông vận tải

Công ty CP đầu tư BOT An Thuận Phát

Quý III/2020

 

2021

 

6

Trạm thu phí đường 319 nối dài

Dự án đầu tư xây dựng đường 319 nối dài và nút giao với đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây

Sở Giao thông vận tải

Công ty CP đầu tư BOT 319 Cường Thuận CTI

Quý I/2021

31/12/2021

2022

 

III. CÁC TRẠM DỰ KIẾN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

 

7

Trạm thu phí đường ra cảng Phước An

Dự án đầu tư xây dựng đường ra cảng Phước An (đoạn từ cao tốc Bến Lức - Long Thành đến cảng Phước An

Sở Giao thông vận tải

Chưa có nhà đầu tư

2022

2022

2022

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1327/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Trần Văn Vĩnh
Ngày ban hành: 28/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giao thông, vận tải, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1327/QĐ-UBND

76

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445526