• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Đấu giá tài sản

 

Quyết định 1328/QĐ-UBND năm 2013 Phê duyệt lại giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Lý Nhân, xã Bình Dương-huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Tải về Quyết định 1328/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1328/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 27 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT LẠI GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QSDĐ ĐỊA ĐIỂM: XÃ LÝ NHÂN, XÃ BÌNH DƯƠNG-HUYỆN VĨNH TƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 12/10/2012, quyết định số 3419/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá QSDĐ tại các xã: Lý Nhân, Tân Cương, Bình Dương, Vĩnh Sơn, Vũ Di-huyện Vĩnh Tường;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 366/TTr-STC ngày 17/5/2013 (có biên bản thẩm định kèm theo),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt lại giá khởi điểm để đấu giá QSDĐ tại xã Lý Nhân, xã Bình Dương-huyện Vĩnh Tường, nội dung cụ thể như sau:

TT

Khu vực, vị trí

Tổng D.T (m2)

Tổng số ô

Giá đã phê duyệt

Giá trình (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

I

Xã Lý Nhân

 

 

 

 

 

1

Các thửa đất 1 mặt đường: Thửa số 02,14,15; từ thửa số 18 đến thửa số 31, diện tích 100m2/thửa

1.700

17

6.000.000

4.000.000

4.000.000

2

Các thửa đất 2 mặt đường: Thửa số 01;16;17 98m2/thửa

294

3

7.200.000

4.800.000

4.800.000

II

Xã Bình Dương

 

 

 

 

 

1

Đường QL 2C băng 1

 

 

 

 

 

-

Thửa số 03 đến thửa số 16 (100m2/thửa)

1.400

14

8.000.000

7.000.000

7.000.000

-

Thửa số 02

145

01

9.600.000

8.600.000

8.600.000

2

Đường QL 2C (băng 2):

 

 

 

 

 

-

Thửa số 75: 100m2; 76: 97m2; 77: 92m2; 78: 87m2; 79: 120m2;

496

05

5.000.000

4.000.000

4.000.000

-

Thửa số 80

120

01

6.000.000

5.000.000

5.000.000

 

Tổng số

4.155

41

 

 

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Căn cứ quyết định này, UBND huyện Vĩnh Tường: Chỉ đạo thực hiện, tổ chức đấu giá QSDĐ theo quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ; giao đất và cấp giấy CNQSDĐ cho các trường hợp trúng đấu giá QSDĐ theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Cục thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc; Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường; Chủ tịch UBND các xã nơi có đất và Thủ trưởng các cơ quan, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quang Hồng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1328/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc   Người ký: Đặng Quang Hồng
Ngày ban hành: 27/05/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1328/QĐ-UBND

96

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205822