• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Quyết định 1331/QĐ-LĐTBXH năm 2013 thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP về chính sách xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Quyết định 1331/QĐ-LĐTBXH
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1331/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 70/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1365/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội (gọi tắt là Tổ giúp việc), gồm:

1. Tổ trưởng: Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội.

2. Tổ phó:

- Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tổ phó thường trực;

- Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Các thành viên:

- Chánh Văn phòng Bộ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Cục trưởng Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Bà Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế;

- Ông Chu Đức Nhuận, Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ;

- Bà Đỗ Thị Thúy Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính Sự nghiệp, Bộ Tài chính;

- Ông Dương Văn Bá, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bà Lê Thị Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Trần Văn Sỹ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Bà Nguyễn Thị Hồng Lê, Phó Vụ trưởng Vụ Lao động, Văn hóa, Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Cầm Văn Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, Ủy ban Dân tộc;

- Ông Vũ Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng;

- Ông Điều Bá Được, Trưởng Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Ông Từ Thanh Huế, Trưởng Phòng Cán bộ và Chính sách, Ban Tổ chức - Cán bộ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điều 2. Tổ giúp việc có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Thủ tướng Chính phủ giao.

Các thành viên Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Tổ giúp việc do Tổ trưởng giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Tổ giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, BCĐTW, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 70
Phạm Thị Hải Chuyền

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1331/QĐ-LĐTBXH   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Phạm Thị Hải Chuyền
Ngày ban hành: 11/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1331/QĐ-LĐTBXH

105

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207868